Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and economic analysis of technological solutions to protect buildings against heat loss

Daria Brygier

Abstract

The subject of the thesis in economical and technical analysis of the solutions serving the improvement of thermal insulation of bulkheads in residential buildings. The goal of this thesis is to overview the requirements imposed to bulkheads in terms of their thermal insulation and abilities to live up to them as well as to analysis various material and constructional solutions utilised in buildings to decrease heat losses through the bulkheads (construction of outer walls, ceilings, flat roofs and foundations was focused on). It was also an intention to perform the financial analysis of discussed solutions. The thesis contains familiarisation with the materials serving the purpose of improving thermal insulation, both traditional and modern products and discussing the method of constructing the bulkheads in order to minimise heat losses. Out of presented materials three were technically analysed with the use of Audytor OZC 6.6 Pro Edu programme. Aerogel mats, rock wool panels and various types of polystyrene panels were taken under the consideration. During the calculations it was sought to achieve the thickness of the insulation layer that would live up to the technical requirements coming into force on the first of January 2021. Selection of materials needed to eliminate the surface and interlaminar condensation was also paid attention to. Following element was the financial analysis of creating a thermal isolation utilising mentioned materials with the exception of the aerogel considering its high price of a square metre of the mat, which indicated enormous differences between the other solutions and this one in advance. As a result of has been established study purposefulness of common use of the materials such as insulation wool or polystyrene panels was displayed, though there was pointed out the existence of more modern solutions which might be useful where costs are a secondary issue with decreasing the bulkhead's thickness being more important as it decreases usable area's losses while using the isolation placed within a room.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daria Brygier (FCEMP) Daria Brygier,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań technologicznych chroniących budynki przed utratą ciepła
Supervisor
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
izolacja termiczna, ściany, stropy, fundamenty, koszty, kosztorys, rozwiązania technologiczne,
Keywords in English
thermal isolation, walls, ceilings, foundations, costs, financial estimation, technological solutions,
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza ekonomiczna oraz techniczna rozwiązań służących do poprawy izolacyjności termicznej przegród w budynkach mieszkalnych. Celem pracy jest przegląd wymagań stawianych przegrodom budowlanym pod względem izolacyjności termicznej i możliwości ich spełnienia oraz analiza różnorodnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie dla zmniejszenia strat ciepła przez przegrody (skupiono się nad konstrukcją ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, dachów oraz fundamentów). Zamierzeniem było także przeprowadzenie analizy kosztowej omówionych rozwiązań. Praca zawiera zapoznanie z materiałami służącymi do poprawy izolacyjności cieplnej, zarówno tradycyjnymi jak i produktami nowoczesnymi oraz omówienie sposobu konstruowania przegród, aby zminimalizować straty ciepła. Z przedstawionych materiałów wybrano trzy które poddano analizie technicznej w programie Audytor OZC 6.6 Pro Edu. Wzięto pod uwagę maty aerożelowe, płyty z wełny skalnej oraz różne odmiany płyt z polistyrenu. Podczas wykonywania obliczeń dążono do uzyskania takiej grubości warstwy izolacji, aby spełnione zostały warunki techniczne wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zwrócono także uwagę na taki dobór materiałów, żeby wyeliminować zjawiska kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej. Kolejnym elementem była analiza kosztów wykonania ocieplenia z użyciem wcześniej wspomnianych materiałów z wyjątkiem aerożelu, ze względu na wysoką cenę 1 m2 maty, co z góry wskazywało na ogromne różnice względem innych rozwiązań. W wyniku przeprowadzonego studium ustalono celowość powszechnego stosowania takich materiałów jak wełny izolacyjne lub płyty polistyrenowe, pokazując jednakże istnienie nowocześniejszych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie tam, gdzie koszty stanowią sprawę drugorzędną, a liczy się chociażby zmniejszenie grubości przegrody, co przy izolacjach stosowanych od wewnątrz pomieszczenia eliminuje zbyt duże straty powierzchni użytkowej.
File
  • File: 1
    253703_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11483

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2687e8dec9e64e92bf9ceffd21521d87/
URN
urn:pw-repo:WUT2687e8dec9e64e92bf9ceffd21521d87

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page