Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polish National Bank legal position and tasks on the basis of polish law

Jonatan Artur Niewiadomy

Abstract

The subject of the dissertation is the legal position of the Polish National Bank and its tasks on the basis of Polish law. The goal of this dissertation is to assess the legal position of the Polish National Bank as the central bank of Poland trough analyzing Polish legal system and to present the correlation between the legal and political position of the Polish National Bank and its statutorily imposed tasks. The dissertation contains three chapters. The first chapter presents the fundamental issues regarding central banking in Poland. The chapter discusses the issues regarding the banking environment in which the Polish National Bank functions as well as influences, along with a chronological description of the history of central banking in Poland. Additionally, key events that have shaped and built the present institution have been presented. Finally, the chapter concludes with the legal basis that shapes the political position of the Polish National Bank. The second chapter discusses both the organizational elements and the institutional position of the Polish National Bank, focusing on the key aspects that build the present political position and methodology of operating of the institution, including the important aspect of the independence of the central bank which is the indicator of proper political establishment. The goal of the third chapter is the analysis of the tasks and the role of the Polish Central Bank in the present economy. The tasks of the Polish Central Bank are presented, as well as their legal structure and its goals. The end of the chapter concerns the relevant topic of accepting the European Union currency in Poland as well as the actions the Polish Central Bank is taking to accomplish full integration with the union.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jonatan Artur Niewiadomy (FASS) Jonatan Artur Niewiadomy,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Pozycja prawna i zadania Narodowego Banku Polskiego na gruncie polskich przepisów prawa
Supervisor
Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Zalcewicz (FASS/DPELEP) Anna Zalcewicz,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bank centralny, polityka pieniężna, system bankowy, prawo bankowe, Narodowy Bank Polski, pieniądz, bankowość
Keywords in English
central bank, monetary policy, banking system, banking law, Polish National Bank, money, banking
Abstract in Polish
Tematem pracy jest pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego na gruncie polskich przepisów prawa. Celem pracy jest dokonanie oceny pozycji prawnej Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego Polski poprzez analizę polskiego systemu prawnego wraz z przedstawieniem korelacji między pozycją prawno-ustrojową NBP a ustawowo nałożonymi zadaniami. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia związane z bankowością centralną w Polsce. Rozdział obejmuje problematykę dotyczącą środowiska bankowego, w którym działa i na który oddziałuje NBP wraz z chronologicznym opisem historii bankowości centralnej na polskich terenach. Dodatkowo przedstawione zostały kluczowe zdarzenia, jakie kształtowały i budowały obecnie istniejącą instytucję. Ostatecznie rozdział przedstawia podstawy prawne kształtujące pozycję ustrojową polskiego banku centralnego. Drugi rozdział łączy w sobie elementy organizacji jak i pozycji instytucjonalnej NBP, wskazując na kluczowe aspekty budujące obecną pozycję ustrojową i metodologię działania instytucji, w tym istotny aspekt niezależności banku centralnego będący wyznacznikiem prawidłowego ulokowania ustrojowego. Celem trzeciego rozdziału jest analiza zadań oraz roli NBP w obecnych realiach gospodarczych. Przedstawione zostały tu zadania polskiego banku centralnego, ich konstrukcja prawna wraz z objaśnieniem ich celowości. Koniec rozdziału dotyczy aktualnego tematu przyjęcia waluty wspólnotowej oraz działań NBP w kierunku realizacji pełnej integracji unijnej.
File
  • File: 1
    p. lic. Jonatan Niewiadomy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13163

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT264ad8b130a34e098070293ec8787bd7/
URN
urn:pw-repo:WUT264ad8b130a34e098070293ec8787bd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page