Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of risk assessment of threat of the environment related to road transport of selected dangerous goods

Adrianna Joanna Czerwińska

Abstract

The aim of this thesis is to present a project for risk assessment of threat of the environment related to road transport of selected dangerous goods. The specific objective is to simulate the methanol spread as a result of an accident, using the ALOHA computer program. This thesis was divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part you can find information about various legal regulations that are in use in Poland and the European Union and are related to the road transport of dangerous goods. There is the classification of dangerous goods, their share in road transport, methods of marking vehicles and the goods themselves and how to mark transport packages. Presented are the aspects regarding the safety of transport of dangerous goods - what threats occur, what causes accidents. What is more, you can find information about the subject of transport monitoring systems, which are used by companies. The practical part shows a computer simulation of the threat to the natural environment due to a methanol leak from a tanker, its analysis and evaluation. Presented are the characteristics of the substance and the place where the threat takes place. The simulation is made for two variants, in different atmospheric conditions occurring at the time of the accident. The result of the simulation are threat zones representing the spreading area of the substance, as well as the duration of the leak and its effects. It shows what danger to human health and life brings accident like that. The range of threat zones depends to a large extent on the terrain development and the size of the leak, and the decisive influence depends on atmospheric conditions, especially wind speed. The analysis of the existing situation shows how important it is to act immediately in fighting the effects of a leak, and to have a monitoring system that significantly shortens the response time of specialist services. There is shown the process of effects removal by the Fire Service as a responsible body, steps necessary to take and what the driver must do right after the occurrence of the threat.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Joanna Czerwińska (FT) Adrianna Joanna Czerwińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt oceny ryzyka zagrożenia środowiska związanego z transportem drogowym wybranych materiałów niebezpiecznych
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Rafał Melnik (FT/DCFTE) Rafał Melnik,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
materiały niebezpieczne, transport drogowy, zagrożenie, ocena ryzyka, symulacja
Keywords in English
dangerous goods, road transport, threat, risk assessment, simulation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie projektu oceny ryzyka zagrożenia środowiska związanego z transportem drogowym wybranych materiałów niebezpiecznych. Celem szczegółowym jest przeprowadzenie symulacji rozprzestrzeniania się metanolu na skutek wypadku, korzystając przy tym z programu komputerowego ALOHA. Praca została podzielona na część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej można znaleźć informacje o różnych regulacjach prawnych, które obowiązują w Polsce i Unii Europejskiej oraz dotyczą transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Zawarta jest klasyfikacja towarów niebezpiecznych, ich udział w transporcie drogowym, sposoby oznakowania pojazdów, a także samych towarów oraz opakowań transportowych. Zaprezentowane zostały aspekty dotyczące bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych – jakie występują zagrożenia, czym spowodowane są wypadki. Ponadto poruszony jest temat systemów monitorowania przewozów, które są stosowane przez przedsiębiorstwa. Część praktyczna to symulacja komputerowa zagrożenia środowiska naturalnego na skutek wycieku metanolu z cysterny, jej analiza i ocena. Przedstawiona została charakterystyka substancji oraz miejsca wystąpienia zagrożenia. Symulacja została przeprowadzona dla dwóch wariantów, w odmiennych warunkach atmosferycznych panujących w momencie zdarzenia. Wynikiem symulacji są strefy zagrożenia przedstawiające obszar rozprzestrzeniania się substancji, a także czas trwania wycieku oraz jego skutki. Pokazuje to, jakie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi niesie za sobą takie zdarzenie. Zasięg stref zagrożenia zależy w dużej mierze od zabudowy terenu i wielkości wycieku, a decydujący wpływ mają warunki atmosferyczne, przede wszystkim prędkość wiatru. Analiza zaistniałej sytuacji pokazuje, jak ważne jest natychmiastowe działanie w zwalczaniu skutków wycieku, a także posiadanie systemu monitorowania, który znacznie skraca czas reakcji specjalistycznych służb. Opisany został także sposób usuwania skutków przez Straż Pożarną jako organ odpowiedzialny, konieczne do podjęcia kroki oraz co musi zrobić kierowca zaraz po wystąpieniu zagrożenia.
File
  • File: 1
    Czerwińska.Adrianna2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33016

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT25bde8eef1c34e1089e99f724f17847a/
URN
urn:pw-repo:WUT25bde8eef1c34e1089e99f724f17847a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page