Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation on the influence of initial temperature on burning velocity of stoichiometric mixtures of hydrogen and methane with air

Małgorzata Grzmiączka

Abstract

The engineering diploma thesis is based on experimental study consisting of explosion initiation of stoichiometric mixtures of hydrogen and methane with air in constant volume spherical vessel, which yields pressure-time curves of the reaction. Measurements were made for three different initial temperatures in order to investigate its influence on the changes of laminar burning velocity. First two chapters present the purpose of the thesis and its genesis. Essential theoretical information on combustion processes was given and burning velocity was defined. Subsequently, within the introduction and to draw closer the subject of this work, review of historical development on explosiveness of burning mixtures was made and basic theoretical information on burning processes was given. The next chapter summarises and sets out methods used to obtain parameters of the explosion that are necessary to determine the laminar burning velocity. First section of the chapter focuses on methods that employ stationary flames, i.e. burner flames, whereas the second section describes methods that draw upon propagating flames. To the latter category classify following methods that use: cylindrical vessels, flame-kernel, bubble soap and rigid spherical constant-volume vessels. In the fourth chapter experimental apparatus is described with detailed list of individual components and features they fulfil. This paragraph includes also experimental procedure that was implemented to conduct needed measurements. The next chapter presents results of the experiments, i.e. figures with pressure-time curves of the explosions for each of the initial temperatures. Four numrical models of laminar burning velocity are described in the sixth chapter. Assumptions taken by authors and formulas derivation are characterized for each of the models. Additionally, as a fifth method to obtain laminar burning velocity, open-source suit of tools – CANTERA, is characterised. The next chapter gathers results of the calculations of laminar burning velocity for hydrogen-air and methane-air mixtures. Those calculations were made using mathematical models described in the previous paragraph. The results were put together and analysed to verify formulas utility. The work is completed with conclusions regarding the initial temperature’s influence on a burning velocity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Grzmiączka (FPAE) Małgorzata Grzmiączka,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Badanie wpływu temperatury początkowej na prędkość spalania stechiometrycznych mieszanin wodoru i metanu z powietrzem
Supervisor
Rafał Porowski (FPAE/IHE) Rafał Porowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
78
Internal identifier
MEL; PD-4935 (zastrzeżona)
Reviewers
Rafał Porowski (FPAE/IHE) Rafał Porowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Prędkość spalania, płomień laminarny, ciśnienie wybuchu, płomień sferyczny, mieszanina palna, spalanie
Keywords in English
Burning velocity, spherical flame, laminar flame, explosion pressure, burning mixture, combustion
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska opiera się na badaniach doświadczalnych polegających na inicjacji wybuchu stechiometrycznych mieszanin wodoru oraz metanu z powietrzem w sferycznej komorze spalania o stałej objętości. Z pomiarów pozyskano krzywe opisujące zależność przyrostu ciśnienia reakcji w czasie. Rejestrację zmian ciśnienia dokonano dla trzech różnych temperatur początkowych w celu zbadania wpływu tego parametru na prędkość spalania laminarnego. W dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiono cel pracy oraz jej genezę. Podano podstawowe informacje teoretyczne dotyczące procesów spalania oraz zdefiniowano laminarną prędkość spalania, której wartość w następnych rozdziałach jest głównym celem prowadzonych analiz. Następnie, w ramach wprowadzenia i przybliżenia tematu pracy dokonano przeglądu historycznego rozwoju badań wybuchowości gazów. Rozdział trzeci pracy stanowi przegląd stanu wiedzy na temat metod wykorzystywanych do pomiaru parametrów wybuchu niezbędnych w celu wyznaczenia prędkości spalania. Pierwsza część rozdziału skupia się na metodach wykorzystujących płomień stacjonarny, tj. wykorzystujących palniki, natomiast w drugiej części metody opierają się na płomieniach propagujących. Do drugiej z wymienionych kategorii zalicza się metody z wykorzystaniem: cylindrycznej komory spalania, jądra płomienia, bańki mydlanej oraz sferycznej komory spalania. W czwartym rozdziale opisano stanowisko badawcze z omówieniem poszczególnych modułów aparatury i ich zastosowania oraz przedstawiono procedurę badawczą wykorzystaną w doświadczeniach. Następny rozdział reprezentuje wyniki pomiarów, tj. wykresy zależności ciśnienia od czasu dla poszczególnych temperatur początkowych. W rozdziale szóstym opisano cztery testowane modele numeryczne pozwalające na wyznaczenie prędkości spalania na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych. Dla każdego modelu przedstawiono przyjęte przez jego autorów założenia oraz wyprowadzenie aparatu matematycznego. Pakiet narzędzi CANTERA zdefiniowano, jako dodatkową metodę wyznaczania prędkości spalania paliw gazowych. Rozdział siódmy stanowi zbiór wyników obliczeń prędkości spalania mieszanin wodoru oraz metanu z powietrzem wykorzystujących opisane wcześniej modele numeryczne. Otrzymane wartości zebrano i porównano w celu analizy poprawności zastosowanych wzorów i założeń. W ostatnim, ósmym rozdziale pracy, przeanalizowano wpływ temperatury początkowej na prędkość spalania w oparciu o otrzymane w pracy wyniki oraz przedstawiono szczegółowe wnioski.
File
  • File: 1
    271297_Małgorzata_Grzmiączka_Badanie_wpływu_temperatury_początkowej_na_prędkość_spalania_stechiometrycznych_mieszanin_wodoru_i_metanu_z_powietrzem.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31338

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT249d79faf2744020920b26dd00e1f2b3/
URN
urn:pw-repo:WUT249d79faf2744020920b26dd00e1f2b3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page