Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A project of a gas boiler-house and gas mains for public building

Marcin Adam Skrzyński

Abstract

The issue of the thesis is a project of a gas boiler-house and gas mains on natural methane rich gas for a nursery building. The main issue of the thesis is projecting devices in gas-bolier house and gas mains to make a right amount of gas contributing to gaseous boilers, with respecting the laws and regulations. The thesis includes three main parts. First is a literature stadium, which shows basic information about a safe ecological fuel like natural gas. In this part there is also information about localization and capacity of boiler-houses, characteristic of heat sources and a basic equipment of a boiler-house like hot water heaters and expansion tanks and also elements of gas mains: pressure regulator, gasometer and steel tubes. This parts is based on an available literature and web pages. The next part is dedicated to a project. In this part there are calculations and a choose of heat source and devices co-working with heat source. The last part is about gas mains. There are hydraulic calculations of a gas main and chosen gasometers and reducing point. The summary of two project parts are drawings showing three floors of a building with projections of the installation of a bolier-house, technological scheme of it and an expansion og gas mains. The thesis is ended by conclusions of author about used methods in a projected natural gas bolier-house.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Adam Skrzyński (FCEMP) Marcin Adam Skrzyński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt kotłowni i instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
gaz ziemny, kotłownia, instalacja gazowa, kocioł gazowy, projekt, gazomierz, źródło ciepła.
Keywords in English
natural gas, boiler-house, gas mains, boiler, project, gas meter, source of heat.
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej na gaz ziemny wysokometanowy dla budynku przedszkola. Celem pracy jest zaprojektowanie urządzeń w kotłowni oraz instalacji gazowej w taki sposób, aby do kotła gazowego w piwnicy i kuchni gazowej, ulokowanej na pierwszym piętrze budynku, dopływała odpowiednia ilość gazu z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawnych. Praca składa się z trzech głównych części. Część pierwsza jest to studium lite-raturowe, którego zadaniem jest przedstawienie podstawowych informacji o paliwie bezpiecznym i ekologicznym jakim jest gaz ziemny. W tej części zawarte są także informacje o lokalizacji i kubaturze kotłowni gazowych, charakterystyce i podziale źródeł ciepła oraz o podstawowym wyposażeniu kotłowni takim jak podgrzewacze ciepłej wody użytkowej i naczynia wzbiorcze oraz podstawowe informacje o elementach składowych instalacji gazowych takich jak: reduktory ciśnienia, gazomierze oraz rury stalowe. Powyższą część opracowano na podstawie dostępnej literatury oraz stron internetowych. Kolejna część pracy poświęcona jest projektowi kotłowni gazowej. W tej części znajdują się obliczenia i dobór źródła ciepła i urządzeń współdziałających ze źródłem ciepła. Ostatnia część pracy dotyczy instalacji gazowej. zawarto w niej obli-czenia hydrauliczne instalacji gazowej oraz przedstawiono dobór gazomierzy i punktu redukcyjnego. Podsumowaniem dwóch części projektowych są rysunki przedstawiają-ce trzy kondygnacje budynku wraz z rzutami instalacji i kotłowni gazowej, schemat technologiczny kotłowni jak również rozwinięcie instalacji gazowej. Praca zakończona jest wnioskami i przemyśleniami autora na temat zastosowanych rozwiązań w zaprojektowanej kotłowni i instalacji gazowej
File
  • File: 1
    Marcin Skrzyński- Projekt kotłowni i instalacji gazowej dla budynku użyteczności publicznej..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11590

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2479442c39c5475fb310d0b6b6f3a770/
URN
urn:pw-repo:WUT2479442c39c5475fb310d0b6b6f3a770

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page