Wastewater treatment analysis at wastewater treatment plant in Wiązowna in years between 2013 and 2016

Oskar Saskowski

Abstract

Presented thesis is based on research results of selected indicators of raw and purified sewage from the wastewater treatment plant in Wiązowna in the period January 2013 - July 2016. In the study there was also used a technological schemes of the discussed sewage treatment plant as well as the literature mentioned in the bibliography. The first part of the thesis defines its purpose, which is the analysis and evaluation of the sewage treatment process in this wastewater treatment plant, as well as scope of the thesis. Then, the discussed object has been characterized as well as purified sewer receiver. Next a process of wastewater treatment and sludge treatment was characterized together with a description of the devices involved in these processes. In the following chapters, has been made the analysis of quantitative and qualitative of influent sewage has which included the following indicators: BOD5, COD, suspended solids, total nitrogen, total phosphorus. The variability of these indicators over time has been analysed, prepared develop of the characteristic values for subsequent years, and were compared them with the values folded in the project documentation. Then the analysis of an important indicators of impurities was made in order to evaluate the conditions of biological treatment in a reactor. Analogous to the way of analysis of the pollution indicators, analysis of load of individual pollutants has been made. These data were used to determine some technological parameters, which enabled the assessment of sludge working conditions. In the next stage the analyse of quality of the purified sewage has been made (BOD5, COD, suspended solids, total nitrogen, total phosphorus). Then the variability has been analysed and development of characteristic values for subsequent years of each indicator has been made and they were compared to the maximum values included in a proper legal basis. In the next chapter there has been prepared an analysis of the percentage efficiency of sewage treatment in sewage treatment plant. Then obtained values were compared with a minimum degrees of reduction ratios of indicators that have to be met by a waste water treatment plant with the proper PE value according to the Decree of the Ministry of Environment of. 18.11.2014. Analysis of the data led to the conclusion that it has been properly assessed the amount of influent sewage. Only the value of the indicator BOD5 was founded in the project at an appropriate level. Significant underestimation of the concentration of nitrogen in the influent wastewater indirectly contributed to the failure to meet the requirements posed to purified sewage in the years 2013,2014 and 2016. Then, the paper proposes actions that can be taken in order to improve the operation of the sewage treatment plant.
Rodzaj dyplomuPraca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomuPraca inżynierska
Autor Oskar Saskowski (WIBHiIŚ)
Oskar Saskowski
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimAnaliza efektywności oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Wiązownie w latach 2013-2016
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony23-03-2017
Data (rok) wydania2017
Recenzenci Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Katarzyna Umiejewska (WIŚ / ZZWOŚ)
Katarzyna Umiejewska
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimanaliza efektywności, SBR, oczyszczalnia ścieków
Słowa kluczowe w języku angielskimeffectiveness analysis, SBR, wastewater treatment plant
Streszczenie w języku polskimPrzedstawiona praca dyplomowa została opracowana na podstawie wyników badań wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych jak i oczyszczonych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Wiązownie w okresie styczeń 2013 – lipiec 2016. W opracowaniu posłużono się również schematem technologicznym omawianej oczyszczalni ścieków, jak również literaturą wymienioną w bibliografii. W pierwszej części pracy określono jej cel, którym jest analiza oraz ocena procesu oczyszczania ścieków w omawianej oczyszczalni, jak również zakres pracy. Następnie scharakteryzowano całościowo omawiany obiekt oraz odbiornik ścieków. Kolejno scharakteryzowano proces oczyszczania ścieków oraz obróbki osadów wraz z opisem poszczególnych urządzeń biorących udział w tych procesach. W kolejnych rozdziałach dokonano analizy ilościowo-jakościowej dopływających ścieków, która objęła następujące wskaźniki: BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny. Poddano analizie zmienność tych wskaźników w czasie, sporządzono opracowanie wartości charakterystycznych dla kolejnych lat oraz dokonano porównania z wartościami założonymi w dokumentacji projektowej. Następnie wykonano analizę istotnych wskaźników zanieczyszczeń w celu oceny warunków prowadzenia oczyszczania biologicznego w reaktorze. Analogicznie do wskaźników zanieczyszczeń przeprowadzono analizę ładunków poszczególnych zanieczyszczeń. Dane te posłużyły do określenia wybranych parametrów technologicznych, które pozwoliły na ocenę warunków pracy osadu czynnego. W kolejnym etapie poddano analizie jakość ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny). Przeanalizowano zmienność oraz wykonano opracowanie wartości charakterystycznych dla kolejnych lat każdego z wskaźników oraz porównano ich wartości do wartości maksymalnych zawartych w pozwoleniu wodnoprawym. W kolejnym rozdziale sporządzono analizę procentowej efektywności oczyszczania ścieków na omawianej oczyszczalni. Następnie porównano otrzymane wartości z wymaganymi minimalnymi stopniami redukcji wskaźników, które powinna spełniać oczyszczalnia ścieków o odpowiedniej wartości RLM według Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dn. 18.11.2014. Analiza uzyskanych danych pozwoliła stwierdzić, iż odpowiednio oszacowano ilość dopływających ścieków. Natomiast tylko wartość wskaźnika BZT5 została założona w projekcie na odpowiednim poziomie. Znaczne niedoszacowanie wartości stężenia azotu w dopływających ściekach w sposób pośredni przyczyniło się do niespełniania wymagań stawianych ściekom oczyszczonym w latach 2013,2014 oraz 2016. Następnie w pracy zaproponowano działania jakie można podjąć w celu poprawy działania oczyszczalni ścieków.
Plik pracy
Saskowski_Praca_Inżynierska.pdf 3.32 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 17145

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?