Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determinants of competitiveness of small and medium-sized enterprises

Marlena Lewandowska

Abstract

Small and medium-sized enterprises are business employing up to 249 people, the annual balance sheet total not exceeding 43 million euro, and the annual financial turnover is not bigger than 50 million euro. Currently valid definition has been created 6 May 2003. By the European Commission to reduce distortions of competition and effective support for SMEs. The industry produces in Poland, almost half of the GDP and employs about 70% of the total employees. However, despite the significant impact on economic development, small and medium-sized companies are struggling with a number of barriers that contribute to the reduction of activity, on the other hand forcing entrepreneurs innovative activities. These obstacles can be divided into internal or resulting from the operation of the company and external, from the environment and the situation on the market. As a result of globalization, companies operate not only on the domestic market, but often also in international markets. Expanding the activities of small and medium-sized enterprises in foreign markets is the result of internationalization. An attempt to explore and explain the differences in the international scale enterprise undertakes the Global Entrepreneurship Monitor, the most important indicator is the TEA index, specifying the proportion of people of working age participating in the creation of the company. With the process of internationalization involves the character entrepreneur who should constantly seek new sources of knowledge and combine them with existing skills. Competitiveness is associated with the concept of competition, manifested in the competition of economic entities in market transactions. Competition is the process of market and the competitiveness of a property company. The term competitiveness is defined at three levels: micro, meso and macro levels. The scale micro refers to the cost and quality of our products, and macro focusing on economic growth. While the intermediate stage is mezokonkurencyjność defining the various sectors of the national economy. Determinants of the level of competitiveness divided into market and non-market factors and internal and external. Determinants of the market include the quality and price of goods and the size of the market offer, but the most important factor is the non-market development of new technologies. In turn, the external determinants derive from the company's environment and interior are the result of decisions taken by the company. The increase in the competitiveness of enterprises is the main objective of the Lisbon Strategy. To this end, the European Union has allocated special funds for assistance programs to support the development of companies. In 2004-2006, obtained EU funds were used mainly by entities SME business investment in physical capital. Then, in the period 2007-2013 within the framework of cohesion policy, the SME sector received support for the development of innovation and entrepreneurship. The key role played by the 16 Regional Operational Programmes, feeding mainly entities of the SME sector. In turn, the third stage of EU aid, covering the period 2014-2020, focuses primarily on the activities leading to increased innovation and competitiveness of companies, development of the knowledge-based economy and the development of infrastructure and improvement of the quality of life of the population. These investments are small and medium-sized businesses to improve their position in world markets, which have a chance to compete with international companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Lewandowska (CESS) Marlena Lewandowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
przedsiębiorstwo, firma, MSP, konkurencja, konkurencyjność, rozwój, gospodarka
Keywords in English
business, company, SME, competition, competitiveness, development, economy
Abstract in Polish
Do małych i średnich przedsiębiorstw należą firmy zatrudniające maksymalnie 249 osób, roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, a roczny obrót finansowy nie jest większy od 50 mln euro. Aktualnie obowiązująca definicja została utworzona 6 maja 2003 r. przez Komisję Europejską w celu redukcji zakłóceń konkurencji oraz efektywnego wsparcia MSP. Branża ta wytwarza w Polsce prawie połowę wartości PKB oraz zatrudnia około 70% ogólnej sumy pracowników. Jednak mimo znaczącego wpływu na rozwój gospodarczy, małe i średnie firmy zmagają się z wieloma barierami, które przyczyniają się do ograniczenia działalności, zaś z drugiej strony wymuszają na przedsiębiorcach innowacyjne działania. Przeszkody te dzielą się na wewnętrzne, czyli wynikające z funkcjonowania firmy oraz zewnętrzne, pochodzące z otoczenia i sytuacji na rynku. W wyniku globalizacji firmy funkcjonują nie tylko na rynku krajowym, lecz często także na rynkach międzynarodowych. Poszerzająca się działalność małych i średnich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach jest wynikiem internacjonalizacji. Próbę zbadania i wyjaśnienia różnic międzynarodowych w skali przedsiębiorczości podejmuje Globalny Monitor Przedsiębiorczości, zaś najważniejszym wskaźnikiem jest indeks TEA, określający odsetek ludzi w wieku produkcyjnym, biorących udział w tworzeniu firmy. Z procesem internacjonalizacji wiąże się postać przedsiębiorcy, który powinien stale poszukiwać nowych źródeł wiedzy i łączyć je z dotychczasowymi umiejętnościami. Konkurencyjność związana jest z pojęciem konkurencji, przejawiającej się w rywalizacji podmiotów gospodarczych w zawieraniu transakcji rynkowych. Konkurencja jest procesem rynkowym, zaś konkurencyjność to właściwość firmy. Termin konkurencyjności definiowany jest na trzech poziomach: mikro, mezo i makro. Skala mikro odnosi się do kosztów i jakości oferowanych produktów, a makro skupia się na wzroście gospodarczym. Natomiast pośrednim etapem jest mezokonkurencyjność określająca poszczególne sektory gospodarki narodowej. Uwarunkowania poziomu konkurencyjności dzielą się na czynniki rynkowe i pozarynkowe oraz wewnętrzne i zewnętrzne. Do determinantów rynkowych zalicza się jakość i cena dóbr oraz rozmiar oferty rynkowej, natomiast najważniejszym czynnikiem pozarynkowym jest rozwój nowoczesnych technologii. Z kolei determinanty zewnętrzne wynikają z otoczenia firmy, a wewnętrzne są wynikiem podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji. Wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw jest głównym założeniem Strategii Lizbońskiej. W tym celu Unia Europejska przeznaczyła specjalne fundusze na programy pomocowe wspierające rozwój firm. W latach 2004-2006 pozyskane środki unijne, wykorzystane zostały w głównej mierze przez podmioty MSP na działalność inwestycyjną w kapitał rzeczowy. Następnie w okresie 2007-2013 w ramach polityki spójności sektor MSP uzyskał wsparcie na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości. Kluczową rolę odegrało 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, zasilających głównie podmioty sektora MSP. Z kolei trzeci etap unijnej pomocy, obejmujący lata 2014-2020, skupia się przede wszystkim na działaniach prowadzących do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia ludności. Inwestycje te służą małym i średnim firmom do poprawy swojej pozycji na rynkach światowych, przez co mają szanse, aby konkurować z międzynarodowymi przedsiębiorstwami.
File
  • File: 1
    Marlena Lewandowska Politechnika Warszawska 263456.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11233

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT245112e3686347f6b4a7ef23cb53522e/
URN
urn:pw-repo:WUT245112e3686347f6b4a7ef23cb53522e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page