Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the process of recruitment and selection of candidates at Tech Data Polska Ltd

Magdalena Maria Kędzierska-Zacharek

Abstract

Finding employees with expected qualifications has always been an important element of company's success, regardless of its size and area it performs. It is the people and the way in which it fulfills assigned tasks has a direct influence on adequate functioning of each organization and its reputation. The choice of employees is an important factor on which depend proper functioning and gaining the success by the company and although still not enough appreciated, the process of recruitment and selection has becoming more important element of human resources policy. The first assumption of the thesis was to show, that Tech Data Polska sp. z o.o. uses extensive selection processes, for evaluation candidates, which can be improved and shortened. However researches did not confirm this theory and the project of new mechanism of assessing candidates had to contain its extension. It was also necessary to take into consideration employer’s attitude to respect of time of the candidates spend on the selection process. Because of that, I proposed small changes which may increase the number of verified candidates on the stage of analysing of documents and facilitate preparation for meetings with candidates. Suggested changes can be an additional element of assessment candidates for positions demanding advanced skills. The proposal also contains solutions which may support the stage of training planning for hired employees. The thesis target is to present the recruitment and selection process and to study how Tech Data Polska sp. z o.o. execute operation of looking for a new employees for trading positions. In order to study the mechanism used in the company, I did a direct interview with the HR Manager, analyzed documents and information available on the company’s website and results of a questionnaire survey carried out among employees of the sales department. First section of the thesis describes theories of the recruitment and selection process. Second chapter presents the research environment – Tech Data Polska sp. z o.o. The third part shows results of conducted research - a questionnaire survey carried out among employees and a direct interview with the HR Manager. The fourth section contains a summary of the research results and an introduction of the recruitment mechanism used by the company. The fifth chapter presents proposal of modifications of the recruitment and selection candidates for sales department at the Tech Data Polska sp. z o.o.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Maria Kędzierska-Zacharek (FoM) Magdalena Maria Kędzierska-Zacharek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena procesu rekrutacji i selekcji kandydatów w firmie Tech Data Polska Sp. z o.o
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rekrutacja, selekcja, dobór pracowników, zasoby ludzkie.
Keywords in English
recruitment, selection, selection of employees, human resources
Abstract in Polish
Zatrudnienie pracowników posiadających właściwe kwalifikacje od zawsze stanowiło istotny element sukcesu firmy, niezależnie od jej wielkości i branży. To właśnie ludzie i sposób, w jaki wykonują oni powierzone zadania mają bezpośredni wpływ na sprawne funkcjonowanie każdej organizacji oraz jej wizerunek wśród klientów. Od wyboru przyszłych pracowników może zależeć powodzenie całego przedsięwzięcia, jakim jest funkcjonowanie i odniesienie sukcesu przez firmę i choć przez wielu nadal niedoceniany proces rekrutacji i selekcji staje się coraz istotniejszym elementem polityki personalnej. W pierwszym założeniu praca miała wykazać, że Tech Data Polska sp. z o.o. stosuje rozbudowane procesy selekcji na stanowiska specjalistyczne, które można usprawnić i skrócić czas ich trwania. Jednak przeprowadzone badania nie potwierdziły tej teorii. Projektując rozszerzenie mechanizmu oceny osób ubiegających się o pracę w firmie, konieczne było też zachowanie podejścia pracodawcy, zakładające szacunek czasu kandydatów. Dlatego też zaproponowano niewielkie zmiany, które mimo wydłużenia procesu mogą wpłynąć na zwiększenie liczby weryfikowanych kandydatów oraz ułatwić osobom prowadzącym rozmowy kwalifikacyjne przygotowanie się do nich. Propozycja obejmuje również wprowadzenie rozwiązania, które wspomóc może etap planowania szkoleń dla nowozatrudnionych oraz elementu oceny na stanowiska wymagające zaawansowanych umiejętności. Celem pracy jest analiza przebiegu rekrutacji i selekcji oraz zbadanie procesu poszukiwania nowego pracownika na stanowiska handlowe w firmie Tech Data Polska sp. z. o.o. Do poznania mechanizmu wykorzystywanego w firmie posłużyły: wywiad bezpośredni przeprowadzony z HR Managerem firmy, analiza dokumentów informacji dostępnych w Internecie oraz badanie ankietowe przeprowadzona wśród pracowników działu handlowego firmy. W rozdziale pierwszym pracy opisane zostały teorie dotyczące procesu rekrutacji i selekcji personelu. Rozdział drugi prezentuje środowisko badawcze - firmę Tech Data Polska sp. z o.o. Rozdział trzeci przedstawia wyniki badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego. W rozdziale czwartym podsumowane zostały uzyskane wyniki badań oraz ocena stosowanego w firmie mechanizmu naboru pracowników. Rozdział piąty zawiera proponowany projekt procesu rekrutacji i selekcji na stanowiska handlowe w firmie Tech Data Polska sp. z o.o.
File
  • File: 1
    Magdalena_Kędzierska-Zacharek_Analiza_i_ocena_procesu_rekrutacji_i_selekcji_kandydatów_w_firmie_Tech_Data_Polska_sp_z_o_o.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24728

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2425b1631d264622a5295420401cd4bb/
URN
urn:pw-repo:WUT2425b1631d264622a5295420401cd4bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page