Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wciągarka ratownicza zamontowana do śmigłowca (obciążenie 4000N). Wysokość podnoszenia-60 m

Piotr Nieckula

Abstract

Graduate thesis concerns the winch mounted to a rescue helicopter. The topic of work includes additional information about the load limit (400daN) and a length of rope (60m). In the event of such a device are the key issue data which allow to determine, first of all, the type of hoist power supply. When reviewing the winches used in the rescue helicopters could be seen that the burden is too heavy for lifting mechanisms with pneumatic power. In order to fulfill device function, and following the creation of universal design as possible, hydraulic power is excluded. Using an electric drive 12 or 24V allows the use of hoists in wide range of helicopters without the need for interference in the helicopter internal installations. The process of calculation and design was preceded by a condition of placing the location of the winch inside the helicopter. This entailed the need to use the jib system. In addition, the author wanted to create a competitive and interesting structure in terms of construction. He decided to replace the planetary gear by harmonic drive system. This type of gear, invented in 1959 by an American engineer W. Musser is a good alternative for the transmission mounted in winches, it makes it possible to reduce weight while increasing translate of the device. Transmission calculations were based on the publications of Russian engineers W.N. Kudrjawcewa, J. N. Kirdjaszewa “Planetary gears. Guide” and “Gearing and worm boxes” edited by N.I. Kolchin. The calculations of transmission allowed the selection of trade parts and components resulting in the possibility of creating the outline of the equipment with known properties and characteristics. After receiving all the results the phase of the winch design started. The project gives a three-dimensional model of electric winch inside a helicopter. Winch was attached to the upper deck, without limiting the surface of the floor. Arm was designed as a drop-arm outside the confines of a helicopter. Provided the opportunity to control the device only with the involvement of the pilot. The mobile arm allows to place the injured directly inside the passenger compartment. For the jib construction was used shapes. It was tested for strength using the FEM method. This was the final stage of work, which has helped positively verify the developed model for safety.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Nieckula (WMEiL) Piotr Nieckula Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Promotor
Zbigniew Walczak (WMEiL/ITLMS) Zbigniew Walczak Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)
Kierunek / specjalność studiów
Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-01-2010
Data (rok) wydania
2009
Paginacja
98 + zał.
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-1004
Recenzenci
Zbigniew Walczak (WMEiL/ITLMS) Zbigniew Walczak Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Tadeusz Szopa (WMEiL/ITLMS) Tadeusz Szopa Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (WMEiL/ITLMS)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
PRZEKŁADNIE, WCIĄGARKA DO ŚMIGŁOWCA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
Praca dyplomowa dotyczy wciągarki ratowniczej montowanej do śmigłowca. W temacie pracy zawarto dodatkowe informacje dotyczące obciążenia granicznego (400daN) oraz długości liny (60m). W przypadku takiego urządzenia są to kluczowe dane, które pozwalają na określenie, przede wszystkim, rodzaju zasilania wciągarki. Dokonując przeglądu wciągarek ratowniczych używanych w śmigłowcach dało się zauważyć, że zadane obciążenie jest za duże dla mechanizmów podnoszących posiadających zasilanie pneumatyczne. Chcąc by urządzenie spełniało swoją funkcję i kierując się stworzeniem konstrukcji możliwie najbardziej uniwersalnej wykluczono zasilanie hydrauliczne. Użycie napędu elektrycznego 12 lub 24V pozwala na stosowanie wciągarek w szerokiej gamie śmigłowców bez potrzeby ingerencji w instalacje wewnętrzne śmigłowca. Proces obliczeniowy oraz projektowy poprzedzony został postawieniem warunku umiejscowienia wciągarki wewnątrz śmigłowca. Pociągnęło to za sobą konieczność zastosowania układu wysięgowego. Dodatkowo autor pracy chcąc stworzyć konstrukcję konkurencyjną oraz ciekawą pod względem budowy zdecydował się na zastąpienie przekładni planetarnej przekładnią falową. Ten typ przekładni zębatej, wynalezionej w 1959r. przez amerykańskiego inżyniera W. Mussera jest dobrą alternatywą dla przekładni montowanych we wciągarkach, gdyż daje możliwość obniżenia masy urządzenia przy jednoczesnym zwiększeniu przełożenia. Obliczenia dotyczące reduktora oparte zostały o publikacje inżynierów rosyjskich Kudrjawcewa W. N., Kirdjaszewa J. N „Przekładnie planetarne. Poradnik.” oraz „Przekładnie zębate i ślimakowe” pod red. Kolczina N. I.. Obliczenia przekładni pozwoliły na dobór elementów i podzespołów handlowych co w efekcie dało możliwość stworzenia zarysu urządzenia wciągającego o znanych właściwościach i charakterystyce. Po otrzymaniu wszystkich wyników rozpoczęto etap projektowania wciągarki. W ramach projektu powstał trójwymiarowy model wciągarki elektrycznej umieszczonej wewnątrz śmigłowca. Wciągarka umocowana została do górnej części pokładu nie ograniczając tym samym powierzchni przy podłodze. Wysięgnik został zaprojektowany w postaci ramienia wysuwanego poza obręb śmigłowca. Stworzyło to możliwość kontrolowania urządzenia tylko przy udziale pilota. Ruchomy wysięgnik pozwala na umieszczenie poszkodowanego bezpośrednio wewnątrz kabiny pasażera. Wysięgnik, do budowy, którego użyto kształtowników został sprawdzony pod kątem wytrzymałości z wykorzystaniem metody MES. Był to końcowy etap pracy, który pozwolił pozytywnie zweryfikować stworzony model pod kątem bezpieczeństwa.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_inz-Piotr_Nieckula.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT24102bc86bc24929a6259000eb41c12b/
URN
urn:pw-repo:WUT24102bc86bc24929a6259000eb41c12b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony