Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Computer game supporting the rehabilitation of people with Hemianopsia

Julianna Lachowicz

Abstract

The purpose of this thesis is to develop a multimedia game for supporting the rehabilitation of people with Hemianopsia. This subject was proposed by Dorota Hołoweńko, a neurologopedist, psychologist and psychotherapist. The game was later consulted with her, especially concerning the rehabilitation value. This thesis analyzes Hemianopsia, a disorder that can have a negative effect on patients quality of life. It can have a bad influence on understanding the surrounding environment and therefore poses a risk of many dangerous situations, such as colliding with objects. In addition, it impairs the ability to read, which is very important in today’s world, not only for understanding books and press, but also for correspondence and using social media. This game was created to support traditional ways of treatment. By providing entertainment, it should encourage people to frequently train their sight. In the final version of this project there is a menu that gives access to all exercises. The game consists of six exercises, each with different content. Every one of them has simple rules and plain graphics, so that the player can completely focus on the main aim of the exercises. They contain tasks such as dragging and tracing objects, scanning through elements or finding their similarities and differences. Each of the exercises uses graphics of well-known objects. For example, there is an exercise, where the player is shown some very similar pictures. All of them, except one, are of the same category, and it is the player’s task to find the one standing out - for example, three different computer monitors and one coffee machine. Thanks to this exercise, patients can improve not only their sight, but also their ability to categorize. This thesis is largely focused on the description of the project and all scenes, both their conception and realization. Some shots of the game are also included. In addition, there are instructions in the game, that are also provided to help with the rehabilitation process. The ability to read is impaired among people with Hemianopsia, so those instructions are displayed in a way that is either difficult or simple to read. The other important part of this thesis is focused on choosing the proper game-creating environment. Provided are both advantages and disadvantages of the five most popular game engines, as well as the reason for choosing Unity, in which the game was ultimately created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Julianna Lachowicz (FM) Julianna Lachowicz,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Komputerowa gra 2D wspomagająca rehabilitację osób z niedowidzeniem połowiczym
Supervisor
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Paśko (FM/IMPh) Sławomir Paśko,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
gra, rehabilitacja, niedowidzenie połowicze
Keywords in English
game, rehabilitation, Hemianopsia
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie gry multimedialnej wspomagającej leczenie osób z niedowidzeniem połowiczym. Temat ten został zaproponowany przez mgr. Dorotę Hołoweńko, która jest neurologopedą, psychologiem oraz psychoterapeutą. Później praca była z nią konsultowana przede wszystkim pod względem wartości rehabilitacyjnych. W pracy przeanalizowana została przypadłość, jaką jest niedowidzenie, które w dużym stopniu ogranicza jakość życia pacjentów. Utrudnia im analizę otoczenia, a zatem stwarza ryzyko wielu niebezpieczeństw. Dodatkowo pogarsza umiejętność czytania, która w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, nie tylko do przyswajania książek i prasy, ale też korzystania z portali społecznościowych czy korespondowania. Gra ta została stworzona, by wspomóc tradycyjne metody leczenia. Służąc jednocześnie jako element rozrywkowy, ma zachęcać do częstego ćwiczenia wzroku. W wersji końcowej projektu graczowi wyświetlane jest menu, poprzez które ma dostęp do wszystkich zadań. Gra składa się z zestawu sześciu ćwiczeń o różnej tematyce. Każde z nich zawiera łatwe zasady oraz prostą grafikę, tak by gracz maksymalnie skupił się na samym celu zadania. Zawierają elementy, takie jak przeciąganie obiektów i śledzenie ich ruchu, przeszukiwanie wśród elementów, czy wyszukiwanie między nimi różnić i podobieństw. Wszystkie z nich wykorzystują grafiki obiektów codziennie spotykanych przez pacjentów. Przykładem może być zadanie, w którym graczowi wyświetlane są podobne do siebie obiekty. Wszystkie, oprócz jednej, łączy wspólna kategoria, a zadaniem gracza jest znalezienie tej niepasującej. Są to na przykład trzy różne monitory komputera oraz jeden ekspres do kawy. Dzięki takiemu zadaniu pacjenci ćwiczą nie tylko wzrok, ale również kategoryzację. Praca w dużej mierze skupia się na opracowaniu projektu gry oraz opisie poszczególnych scen, zarówno ich koncepcji, jak i realizacji. Przedstawione zostały też ujęcia z powstałej aplikacji. Dodatkowo w grze obecne są instrukcje, które również mają służyć rehabilitacji. Umiejętność czytania jest dla osób z niedowidzeniem połowiczym utrudniona, dlatego polecenia wyświetlane są w trudniejszej oraz łatwiejszej wersji. Inna ważna część pracy poświęcona jest wyborze środowiska do tworzenia gier. Omówione zostały wady i zalety pięciu najbardziej popularnych silników gier oraz uzasadniony został wybór Unity, w którym powstała omawiana gra.
File
  • File: 1
    278255_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33961

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2389d1f2bb13466f8467d2287942e904/
URN
urn:pw-repo:WUT2389d1f2bb13466f8467d2287942e904

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page