Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Chemical resistance of vinyloester concrete with waste mineral dust

Kamil Radkiewicz

Abstract

The aim of the thesis was to determine the impact of substitution standard quarz microfiller with waste mineral dust remaining after preparation of aggregate on chemical resistance of vinylester concrete. the thesis was a part of larger research. The theoretical part of thesis discusses the possibilities of using the polymers in concrete-like composites. the particular attention was paid to polymer concrete and its good chemical resistance. the subject of testing methods of chemical resistance of polymer concretes described at Polish and foreign-language literature and selected guidelines for the production of pre-cast elements as well as the test methods used in this thesis were described. In framework of practical part of the thesis the tests of changes of the mass and changes of the compressive strength of vinylester concrete with waste mineral dust treated with sulfuric acid and sodium hydroxide were performed. It has been proven trough the test that the presence of waste mineral dust in PC has a weak impact on its resistance to aforementioned chemically aggressive media. Mass loss of concrete caused by the action of sulfuric acid was insignificant (all concrete met the ZUAT requirements imposed on sewage pre-cast elements). in case of resistance to the sodium hydroxide only two concretes (of low content of binder and high content of waste dust) did not meet the requirements. Although the action of chemically aggressive media reduced compressive strength of the concretes with waste mineral dust and (in extreme case, there was noted decrease by 24% - NaOH), it should be highlighted that the strength of the PC after chemical attack presents still high values (~70 MPa). Based on the analysis of the test results it was shown that even the very high substitute of quarz microfiller with waste mineral dust (~85%) is possible and such component presents high mechanical properties. However it requires using larger amounts of polymer (S/M>0,5 by mass).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Radkiewicz (FCE) Kamil Radkiewicz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Odporność chemiczna betonów winyloestrowych zawierających odpadowy pył mineralny
Supervisor
Joanna Julia Sokołowska (FCE/ICE) Joanna Julia Sokołowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4298
Reviewers
Joanna Julia Sokołowska (FCE/ICE) Joanna Julia Sokołowska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Paweł Łukowski (FCE/ICE) Paweł Łukowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
beton żywiczny, odporność chemiczna, pył odpadowy, modyfikacja, PC
Keywords in English
polymer concrete, chemical resistance, waste mineral dust, modification, PC
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska miała na celu ustalenie, jaki wpływ na odporność chemiczną betonów winyloestrowych ma substytucja standardowego mikrowypełniacza kwarcowego odpadowym pyłem mineralnym pochodzącym z odpylania kruszywa drogowego. Praca stanowiła część większego programu badawczego. W teoretycznej części pracy opisano możliwość stosowania polimerów w budowlanych kompozytach betonopodobnych. Najwięcej uwagi poświęcono betonom żywicznym i ich wysokiej chemoodporności. Następnie omówiono metody badania odporności chemicznej betonów żywicznych opisane w polskiej i zagranicznej literaturze oraz w wybranych wytycznych do produkcji elementów prefabrykowanych z PC, a także opisano metodę badawczą zastosowaną w badaniach będących przedmiotem tej pracy. W ramach części praktycznej pracy przeprowadzono badania zmiany masy i zmiany wytrzymałości na ściskanie betonu winyloestrowego modyfikowanego odpadowym pyłem mineralnym poddanego działaniu kwasu siarkowego i zasady sodowej. Badania wykazały, że obecność odpadowego pyłu mineralnego w PC ma mały wpływ na jego odporność na ww. media agresywne. Ubytki masy betonu spowodowane działaniem kwasu siarkowego były nieznaczne (wszystkie betony spełniły wymagania ZUAT stawiane kanalizacyjnym elementom prefabrykowanym). w przypadku badania odporności na zasadę sodową tylko dwa betony (o małej zawartości spoiwa i dużym udziale odpadu) nie spełniły tych wymagań. Chociaż działanie kwasu i zasady spowodowało obniżenie wytrzymałości na ściskanie betonów modyfikowanych odpadowym pyłem mineralnym (w skrajnym przypadku nastąpił spadek o 24% - NaOH), należy zauważyć, że wytrzymałość PC po ataku chemicznym przyjmowała w dalszym ciągu wysokie wartości (~70 MPa). Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że nawet przy bardzo wysokiej substytucji mączki kwarcowej odpadowym pyłem mineralnym (~85%), ale przy zastosowaniu większej ilości żywicy (S/M>0,5 masowo) wartości cech mechanicznych pozostają na tyle wysokie, że taka modyfikacja jest uzasadniona i korzystna ekonomicznie.
File
  • File: 1
    Praca inż-Radkiewicz Kamil-243661.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11765

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2301ffbb431f462f89a3f607cab6a07e/
URN
urn:pw-repo:WUT2301ffbb431f462f89a3f607cab6a07e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page