Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concession in polish economic law

Żaneta Jarząbska

Abstract

Work titled "Concession in Polish economic law" describes a concession authority that can be granted to an entrepreneur performing a specific type of economic activity. The thesis of my work is the concept of concession as a specific way of limiting the freedom of economic activity, giving license authorities freedom not recognized in other constructions of commercial law. To discuss this issue I used an example of activity in the field of air transport. In the first chapter of my work, I have published the constitutional grounds for doing business. I focused here primarily on the description of the principle of the social market economy, i.e. the basic determinant of the model of economic and social order in our country. In addition, I described the pillars on which the principle of social market economy is based, these are, among others: economic freedom; private property; solidarity, dialogue and cooperation of the social partners. The second chapter contains a description of restrictions on the freedom of economic activity resulting from acts that include: concessions, permits and regulated activities. In the third chapter of the work, the concession procedure was discussed, based on an example of regulated activity in the field of air transport. I am trying to demonstrate the special nature of this form of regulation of economic activity, which significantly limits the freedom of the entrepreneur. The concession procedure is a time-consuming process that requires the entrepreneur to perform the necessary activities and meet certain requirements. In addition, not always meeting all the criteria set for the interested entrepreneur ends with a successful concession decision for the interested entity. In my work, I based on the literature on the subject and on currently applicable laws, including the Constitution of the Republic of Poland, the Law on Entrepreneurs and the Act on the freedom of economic activity. I used to read works by such authors as C. Kozikowski, J. Ciapała, P. Czarnek, M. Zbyd, and L. Bielecki.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Żaneta Jarząbska (FASS) Żaneta Jarząbska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Koncesja w polskim prawie gospodarczym
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Publiczne prawo gospodarcze, działalność gospodarcza, koncesja, wolność, ograniczenia, Administracja publiczna
Keywords in English
Public economic law, economic activity, concession, freedom, restrictions, public administration
Abstract in Polish
Praca pt. „Koncesja w polskim prawie gospodarczym” opisuje instytucję koncesji, która może zostać udzielana przedsiębiorcy wykonującemu określony rodzaj działalności gospodarczej. Tezą mojej pracy jest pojęcie koncesji jako specyficznego sposobu ograniczenia swobody działalności gospodarczej, dającym organom koncesyjnym swobodę nie uznaną w innych konstrukcjach prawa gospodarczego. Do omówienia tego zagadnienia posłużyłam się przykładem działalności w zakresie przewozów lotniczych. W pierwszym rozdziale mojej pracy zamieściłam konstytucyjne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Skupiłam się tu przede wszystkim na opisie zasady społecznej gospodarki rynkowej, czyli podstawowego wyznacznika modelu ładu gospodarczego i społecznego naszego państwa. Ponadto opisałam filary na których opiera się zasada społecznej gospodarki rynkowej, są to min.: wolność gospodarcza; własność prywatna; solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Drugi rozdział zawiera opis wolności działalności gospodarczej oraz jej ograniczeń wynikających z ustaw, w skład których wchodzi: koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana. W trzecim rozdziale pracy, omówiona została procedura koncesyjna, w oparciu o przykład działalności regulowanej w zakresie przewozów lotniczych. Staram się wykazać szczególny charakter tej formy reglamentacji działalności gospodarczej, który znacząco ogranicza swobodę w działaniu przedsiębiorcy. Postępowanie koncesyjne to czasochłonny proces wymagający od przedsiębiorcy realizacji niezbędnych czynności oraz spełnienia określonych przesłanek. Ponadto nie zawsze spełnienie wszystkich kryteriów stawianych przed zainteresowanym przedsiębiorcą kończy się pomyślnie wydaną decyzją koncesyjną dla zainteresowanego podmiotu. W swojej pracy, oparłam się na literaturze przedmiotu oraz na aktualnie obowiązujących przepisach prawa min.: Konstytucji RP, ustawie Prawo przedsiębiorców oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Posiłkowałam się dziełami takich autorów jak C.Kosikowski, J. Ciapała, P. Czarnek, M. Zbyd, L. Bielecki.
File
  • File: 1
    ZANETA_JARZABSKA_PRACA_DYPLOMOWA_19.06.2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22c7959e5b994979ad4c92b2669bd1f2/
URN
urn:pw-repo:WUT22c7959e5b994979ad4c92b2669bd1f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page