Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project organization of the workstation to perform large-format printing in a small printing facility

Michał Warda

Abstract

With the development of the printing market, there are new opportunities, which should respond to both large printing houses and small print shops. The project organization of the large-format printing is to ensure that the intended objectives of the company Nowar-GRAF relating to remain competitive in a way carefully designed in accordance with the behavior of all major rules and standards. The work consists of two parts. In the theoretical part describes the general nature of the organization of work, the definition and categories of ejecting the forefront positions in the printing industry. Describes the components of the job, and also quoted the most important legal norms related to the organization of computer workstations. The second part is the preparation of guidelines for the organization of the large-format printing in a small printing plant, as well as to design it using the pre-set requirements. This is the facility "Nowar-GRAF", leading its operations in Radom, who produces prints of various kinds, as well as fine bookbinding services. It presents the ways in which small business can organize new position, enabling the expansion of production assortment. To examine the advisability of organizing a new position, we conducted a self-assessment using SWOT analysis, prepared a summary of possible opportunities to increase competitiveness by extending the offer and based on the targets chosen the best solution for the plant Nowar-GRAF. For better illustrate the process of organizing a new position for large-format printing, presented the project schedule Gantt chart. Finally, we carried out an economic assessment of the project, taking into account the budgetary constraints the plant Nowar-GRAF. The study was based on research literature, research sources online and in the second part of the work, the information gained during the practice followed in the printing plant Nowar-GRAF.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Warda (FoM) Michał Warda,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt organizacji stanowiska pracy do wykonywania druku wielkoformatowego w małym zakładzie poligraficznym
Supervisor
Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Ergonomics and Work Environment Management Department (FoM/EWEMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grażyna Gierszewska (FoM/SMD) Grażyna Gierszewska,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Górska (FoM/EWEMD) Ewa Górska,, The Laboratory of Ergonomics and Work Environment Management (FoM/EWEMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
stanowisko pracy, druk wielkoformatowy, zakład poligraficzny, poligrafia, organizacja
Keywords in English
workstation, large-format pringting, printing facility, printing, organization
Abstract in Polish
Wraz z rozwojem rynku poligraficznego pojawiają się nowe możliwości, na które powinny reagować zarówno duże drukarnie jak i małe zakłady poligraficzne. Projekt organizacji stanowiska druku wielkoformatowego ma za zadanie zapewnić realizację zamierzonych celów przedsiębiorstwa Nowar-GRAF, dotyczących zachowania konkurencyjności, w sposób skrupulatnie opracowany, zgodnie z zachowaniem wszystkich najważniejszych zasad i norm. Praca składa się z dwóch części. W części teoretycznej opisano ogólną istotę organizacji stanowisk pracy, definicję oraz kategorie z wysunięciem na pierwszy plan stanowisk w branży poligraficznej. Opisano elementy składowe stanowisk pracy, a także przytoczono najważniejsze normy prawne związane z organizacją stanowiska komputerowego. Część druga to sporządzanie wytycznych dotyczących organizacji stanowiska druku wielkoformatowego w małym zakładzie poligraficznym, a także zaprojektowanie go stosując się do wcześniej wyznaczonych wymagań. Jest to zakład „Nowar-GRAF”, prowadzący swoją działalność w Radomiu, zajmujący się produkcją wydruków różnego rodzaju, a także drobnymi usługami introligatorskimi. Przedstawiono sposoby, dzięki którym małe przedsiębiorstwo może zorganizować nowe stanowisko, umożliwiające poszerzenie asortymentu produkcji. Do przeanalizowania celowości zorganizowania nowego stanowiska, przeprowadzono samoocenę z wykorzystaniem analizy SWOT, sporządzono zestawienie ewentualnych możliwości zwiększenia konkurencyjności poprzez rozbudowanie oferty i na podstawie założonych celów, wybrano najlepsze rozwiązanie dla zakładu Nowar-GRAF. Dla lepszego zobrazowania procesu organizacji nowego stanowiska do druku wielkoformatowego, zaprezentowano harmonogram projektu w postaci wykresu Gantta. Na koniec, przeprowadzono ocenę ekonomiczną realizowanego projektu, biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe zakładu Nowar-GRAF. W pracy wykorzystano badania literatury, badania źródeł internetowych oraz w części drugiej pracy, informacje zdobyte podczas praktyk odbytych w zakładzie poligraficznym Nowar-GRAF.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Warda_Michał_251344.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14296

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22a3272bf228419290aaa928223bbc4c/
URN
urn:pw-repo:WUT22a3272bf228419290aaa928223bbc4c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page