Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization project of a selected railway station to the requirements of international agreements

Joanna Krzemińska

Abstract

The purpose of this thesis was the project of modernization of the Rudniki near Częstochowy railway station to the requirements of international agreements. This will allow to improve the organization of traffic at the station and to increase the operating speed of the railway line. The concept of proposed changes assumes compliance with international technical requirements and is intended to increase the comfort of passengers, as well as increase the safety of using the station. The first part of the work presents a introduction containing the purpose and scope of work, the role of transport, the definition of a railway station, a short historical outline, a description of the station and lines, as well as transport needs of passengers. The second part focuses on specifying the technical characteristics of international contracts. The third part consists of the description and analysis of the status of the existing railway station. The list contains a description of the current track system, existing technical infrastructure and the current traffic situation at the station. The fourth part presents the geometric characteristics necessary for the design and modernization of railway stations. The fifth part contains proposals for the modernization of the Rudniki station organization that meet the intended purpose of the work. This part also includes calculations and results for individual modernized station elements together with justifications for solutions. In addition, the costs of the proposed modernization works that should be incurred in order to implement the proposed changes were presented. The last part of the work is conclusion. They include a summary of the proposed concept for the modernization of the railway station along with the justification for the designed solution. The work contains two attachments. The first one is the track system of the station for the existing state. The second is the track system after the proposed modernization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Krzemińska (FT) Joanna Krzemińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt modernizacji wybranej stacji kolejowej do wymagań umów międzynarodowych
Supervisor
Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Gołębiowski (FT/TSEL) Piotr Gołębiowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
modernizacja, transport, kolej, stacja kolejowa, infrastruktura, układ torowy
Keywords in English
modernization, transport, railway, railway station, infrastructure, track system
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej był projekt modernizacji stacji kolejowej Rudniki koło Częstochowy, aby spełnić wymagania umów międzynarodowych. Pozwoli to na usprawnienie organizacji ruchu na stacji oraz podniesienie prędkości eksploatacyjnej linii kolejowej. Koncepcja proponowanych zmian w infrastrukturze zakłada zgodność z międzynarodowymi wymaganiami technicznymi oraz ma służyć podwyższeniu komfortu jazdy, a także zwiększyć bezpieczeństwo korzystania ze stacji. W pierwszej części pracy został przedstawiony wstęp zawierający cel i zakres pracy, rolę transportu, definicję stacji kolejowej, krótki zarys historyczny, opis stacji i linii, a także potrzeby przewozowe pasażerów. Część druga skupia się na wyszczególnieniu charakterystyk technicznych umów międzynarodowych. Część trzecia składa się z opisu i analizy stanu istniejącego stacji kolejowej. Zestawienie zawiera opis aktualnego układu torowego, istniejącej infrastruktury technicznej oraz bieżącej sytuacji ruchowej na stacji. W czwartej części zostały przedstawione charakterystyki geometryczne niezbędne do projektowania oraz modernizacji stacji kolejowych. Piąta część zawiera propozycje modernizacji organizacji stacji Rudniki, które spełniają założony cel pracy. W części tej znajdują się również obliczenia i wyniki dla poszczególnych modernizowanych elementów stacji wraz z uzasadnieniami rozwiązań. Ponadto przedstawione zostały koszty proponowanych prac modernizacyjnych, jakie należałoby ponieść w celu wdrożenia w życie proponowanych zmian. Ostatnia część pracy to wnioski. Zawarto w nich podsumowanie proponowanej koncepcji modernizacji stacji kolejowej wraz z uzasadnieniem zaprojektowanego rozwiązania. Praca zawiera dwa załączniki. Pierwszy to układ torowy stacji dla stanu istniejącego. Drugi to układ torowy po przeprowadzeniu proponowanej modernizacji.
File
  • File: 1
    Projekt_modernizacji_wybranej_stacji_kolejowej_do_wymagań_umów_międzynarodowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34012

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2299b94a2e994e07840318e6076889fb/
URN
urn:pw-repo:WUT2299b94a2e994e07840318e6076889fb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page