Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Decision on bulding conditions - rules and procedure

Bartosz Zinczuk

Abstract

Subject of this paper is decision on building conditions. Aim of this thesis is to present procedures and discuss the rules for granting decision on development conditions. The decision on building conditions is an instrument of spatial planning and administrative decision, which is issued by public administration bodies. It has been introduced into Polish law for the first time in the Spatial Development Act of July 7, 1994. This paper has been divided into three parts. The first part, presented in the first chapter, is a historical content which shows development of spatial planning in Poland over a hundred years. The first chapter also introduces and describes the most important legal acts which have been implemented into Polish law. The second, and essential part is contained in the second, third and fourth chapters. This section describes public administration bodies responsible for issuing decisions on development conditions as well as what the procedure for issuing the decision on building conditions looks like. The third chapter contains information on an application that should be applied for obtaining a decision on building conditions, namely what information should be included for the application to be considered. In the third chapter, the rules for issuing building conditions decision and its elements are presented. Chapter Four is dedicated to an instance control and an administrative court control. The decision on building conditions is an administrative decision, therefore an inspection should be carried out in accordance with the principles of the Code of Administrative Procedure. The last, third part of this paper, presented in the fifth chapter, is about ways of spatial planning changes in Poland as well as my opinion about directions of spatial planning changes in Poland. The procedure for obtaining a decision on building conditions is uncomplicated and the decision itself is straightforward. Issuing of such decision is strongly connected with administrative operations and most information about its content is included in the Code of Administrative Procedure. The decision on building conditions is a good instrument of spatial planning in Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Bartosz Zinczuk (FASS) Bartosz Zinczuk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Decyzja o warunkach zabudowy –zasady wydawania i procedura
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
decyzja o warunkach zabudowy, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,Kodeks postępowania administracyjnego,
Keywords in English
decision on building conditions, Code of Administrative Procedure, Act on spatial planning and development
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest decyzja o warunkach zabudowy. Celem pracy jest przedstawienie procedury oraz omówienie zasad uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem planowania przestrzennego oraz decyzją administracyjną, która wydawana jest przez organy administracji publicznej. Została wprowadzona do prawa polskiego po raz pierwszy w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 roku. Praca została podzielona na trzy części. Pierwsza część pracy zawarta jest w rozdziale pierwszym, który jest rozdziałem historycznym i przedstawia rozwój planowania przestrzennego w Polsce na przestrzeni stu lat. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione oraz opisane najważniejsze akty prawne, które zostały wprowadzone do prawa polskiego. Druga część pracy jest częścią merytoryczną i zawarta jest w drugim, trzecim oraz czwartym rozdziale. W części drugiej opisane zostały organy administracji publicznej odpowiedzialne za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz jak wygląda procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy w rozdziale drugim. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat wniosku, który należy złożyć jeśli mamy zamiar uzyskać decyzję o warunkach zabudowy a mianowicie jakie informacje należy w nim umieścić aby został rozpatrzony. W trzecim rozdziale zostały również opisane zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz jej elementy. Rozdział czwarty został poświęcony kontroli instancyjnej i sądowoadministracyjnej. Decyzja o warunkach zabudowy jest decyzją administracyjną dlatego też kontrola odbywa się według zasad Kodeksu postępowania administracyjnego. Ostatnia trzecią częścią pracy, która zawiera się w rozdziale piątym, jest część w której opisane zostały kierunki zmian planowania przestrzennego w Polsce oraz moja opinia o kierunkach zamian planowania przestrzennego w Polsce. Procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy jest nieskomplikowana a uzyskanie tej decyzji jest proste. Wydanie takiej decyzji jest mocno związane z czynnościami administracyjnymi i większość informacji na jej temat znajduje się w kodeksie postępowania administracyjnego, ponieważ ma ona charakter decyzji administracyjnej. Sama decyzja o warunkach zabudowy jest dobrym instrumentem planowania przestrzennego w Polsce.
File
  • File: 1
    Zinczuk_B._Decyzja_o_warunkach_zabudowy_-_procedura_i_zasady_wydawania.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22830388450441cca4923c2deab99ac6/
URN
urn:pw-repo:WUT22830388450441cca4923c2deab99ac6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page