Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis and properties of hyperbranched polymers fluorinated terminal functional groups

Aleksandra Paulina Czupryniak

Abstract

Hyperbranched polymers on account of their specific structure show unusual properties, which give wide range of possibilities to apply them in many branches of modern chemistry. These compounds are distinguished by highly branched structure, huge number of functional end groups, ability to create isomers, huge variety of geometric shapes and big values of molecular weight distribution. In theoretical part of this study structure and ways of synthesis of HBP and arborols were described, also properties and parameters which have the strongest influence over their applications were introduced, especially degree of branching, viscosity, isomerism and molecular weight distribution. Then the methods of synthesis of hyperbranched polyesters were showed, which were supported by a few examples from science articules and modification of HBPE by fluorinated moieties was described. At the end of this part the most important applications like components in printing inks, paint-and-varnish materials, coatings, resins, extremely sensitive sensors and thin polymer films were presented. In the experimental part of this study were described proceeded research, which consisted in synthesis of fluorinated substituents and connect them with hydroxyl end groups of hyperbranched polyesters Boltorn H20, H30, H40 and trimethyloloethane. Synthesised compounds were analysed by FTIR spectroscopy, which allowed to check their composition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Paulina Czupryniak (FC) Aleksandra Paulina Czupryniak,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badania nad syntezą i właściwościami polimerów hiperrozgałęzionych z podstawnikami fluorowanymi
Supervisor
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Paweł Falkowski (FC/CChT) Paweł Falkowski,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
polimery hiperrozgałęzione, dendrymery, hiperrozgałęzione poliestry modyfikowane podstawnikami fluorowanymi, stopień rozgałęzienia, ciężar cząsteczkowy, lepkość, izomeria i struktura polimerów silnie rozgałęzionych, farby i lakiery, farby drukarskie, nanokompozyty, powłoki, żywice
Keywords in English
hyperbranched polymers, dendrimers, hiperbranched polyesters modified fluorinated substituents, degree of branching, molecular wieght, viscosity, isomerism and structure of hyperbranched polymers, paint-and-varnish materials, printing inks, nanocomposits, coatings, resins
Abstract in Polish
Polimery hiperrozgałęzione ze względu na nietypową budowę strukturalną wykazują niezwykłe właściwości, które dają szerokie możliwości zastosowania tych związków w wielu gałęziach współczesnej chemii. Wyróżnia je silnie rozgałęziona budowa, duża liczba grup funkcyjnych, zdolność do tworzenia izomerów, różnorodność kształtów geometrycznych oraz duży rozrzut ciężarów cząsteczkowych. W części teoretycznej niniejszej pracy omówiono budowę polimerów silnie rozgałęzionych oraz arboroli, drogi ich syntezy, a także właściwości i parametry mające największy wpływ na ich zastosowania, skupiając się na stopniu rozgałęzienia, lepkości, izomerii oraz rozrzucie ciężarów cząsteczkowych. Następnie zostały przedstawione metody syntezy hiperrozgałęzionych poliestrów poparte doniesieniami literaturowymi i dokładnie opisano sposób modyfikacji silnie rozgałęzionych poliestrów za pomocą podstawników fluorowanych. Na koniec zaprezentowano najważniejsze zastosowania HBP, do których należy zaliczyć obecność tych związków w tuszach do drukarek, farbach, lakierach, różnego rodzaju powłokach ochronnych, żywicach, wysoce wrażliwych czujnikach, jak również w bardzo cienkich foliach polimerowych. W części doświadczalnej opisano przeprowadzone badania, polegające na syntezie fluorowanych podstawników i wprowadzeniu ich do hydroksylowych grup końcowych hiperrozgałęzionych poliestrów Boltorn H20, H30 i H40 oraz trimetyloloetanu. Otrzymane związki poddano analizie z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni FTIR w celu ustalenia ich składu.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska - Aleksandra Czupryniak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8413

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2222b95b905f419ba80890c452f8694a/
URN
urn:pw-repo:WUT2222b95b905f419ba80890c452f8694a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page