Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Study of the Wire Electric Discharge Machining of brass M60

Bartosz Wieczorek

Abstract

In times of ever-increasing technological progress, the demand for new technologies is increasing and it is necessary to develop more efficient processes of material handling and processing. WEDM is a process that allows you to process materials that are difficult or impossible to perform with other machining methods. Due to its properties, electro-erosion cutting is applicable where other machining fails. In the following work entitled "The Study of the Wire Electric Discharge Machining of brass M60" the attention was focused on the approximation of the WEDM machining, its course and application. The aim of the work was to develop machining technology for M60 brass and to examine the influence of parameters related to the work pulse on: cutting speed, gap width, arithmetic mean profile deviation (Ra), roughness height by 10 points (Rz) and the highest height profile (Ry). The work consists of a theoretical introduction in which the essence of the process was approximated and an introduction to issues related to WEDM was included. Both the advantages and disadvantages of electric discharge machining are presented. A brief review of brass was also carried out to approximate the nature of the workpiece for which research was carried out on new technology. The research methodology with a short representation of the machines and devices used during the tests was described. The test results are presented in the tables, and the differences between the results for individual machine tool settings are presented in diagrams, which are summarized with a short commentary. The results for two different lengths of the profilometer (surface roughness measurement) in tables are presented in order to show differences in the results depending on its selection. The summary contains a short analysis of the obtained results with the presentation of the impact of relevant parameters on the received values of measured values.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Wieczorek (FPE) Bartosz Wieczorek,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Badanie wycinania elektroerozyjnego mosiądzu M60
Supervisor
Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Józef Zawora (FPE/IoMP) Józef Zawora,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
WEDM, mosiądz M60, obróbka elektroerozyjna, wycinanie elektroerozyjne, drut, mosiądz, chropowatość, szybkość cięcia, parametry WEDM.
Keywords in English
WEDM, brass M60, erosion machining, wire electrical discharge machining, wire, brass, roughness, cutting speed, WEDM parameters.
Abstract in Polish
W dobie coraz szybszego postępu technologicznego zwiększa się zapotrzebowanie na nowe technologie oraz potrzebne jest opracowanie bardziej wydajnych procesów wykonywania i obróbki materiałów. WEDM jest procesem, który pozwala na obróbkę materiałów, które są trudne, bądź niemożliwe do wykonania innymi metodami obróbki. Ze względu na swoje właściwości wycinanie elektroerozyjne znajduje zastosowanie tam, gdzie inne obróbki zawodzą. W poniższej pracy o tytule „Badanie wycinania elektroerozyjnego mosiądzu M60” skupiona została uwaga na przybliżeniu istoty obróbki wycinaniem elektroerozyjnym (WEDM), jej przebiegu oraz zastosowaniu. Celem pracy było opracowanie technologii obróbki dla mosiądzu M60 oraz zbadanie wpływu parametrów związanych z impulsem roboczym na: prędkość cięcia, szerokość szczeliny, średnie arytmetyczne odchylenie profilu (Ra), wysokość chropowatości wg 10 punktów (Rz) oraz najwyższa wysokość profilu chropowatości (Ry). Na pracę składa się wstęp teoretyczny, w którym została przybliżona istota procesu oraz zawarte zostało wprowadzenie do zagadnień związanych z WEDM. Ukazane zostały zarówno zalety jak i wady wycinania elektroerozyjnego. Przeprowadzono także krótki przegląd mosiądzów w celu przybliżenia charakteru materiału obrabianego, dla którego przeprowadzono badania nad nową technologią. Opisano metodykę badań z krótkim przedstawieniem użytych podczas badań maszyn i urządzeń. Wyniki badań umieszczono w tabelach, a różnice pomiędzy wynikami dla poszczególnych nastaw obrabiarki przedstawiono na wykresach, które podsumowano krótkim komentarzem. Zestawiono w tabelach wyniki dla dwóch różnych długości odcinków pomiarowych profilometru (pomiar chropowatości powierzchni) w celu ukazania różnic otrzymanych wyników w zależności od jego doboru. Podsumowanie zawiera krótka analizę uzyskanych wyników z przedstawieniem wpływu istotnych parametrów na otrzymywane wartości mierzonych wielkości.
File
  • File: 1
    Microsoft_Word_-_Praca_inżynierska_BW.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27420

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT22154d762d964a8fbdfe02978262f44d/
URN
urn:pw-repo:WUT22154d762d964a8fbdfe02978262f44d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page