Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of glass factory in Piotrków Trybunalski

Michał Patryk Trawiński

Abstract

The history of the glass factories ‚Kara’ and ‚Hortensja’ dates back to the late nineteenth century. Since its founding, they have been important objects in the city’s history. The economic transformation and the 1990s contributed to the collapse of glassworks and started the beginning of degradation of the entire site. Currently, the buildings are neglected. Some of them have been adapted to new functions by private owners. However, the whole area is devoid of any development plan. The subject of the project is the glassworks area and the park located on the west side of the site. The main element of the revitalized area is the space located in its central point transformed into a cultural and sports centre which includes former factory buildings adapted to new functions. Most of the buildings on the site will remain preserved and restored as part of a city’s heritage. The project assumes mixing current production function with service, cultural, recreational and residential functions. This will prevent the creation of a large, monofunctional area in the city. Greenery and pro-ecological solutions are also important elements of the project. Their aim is to draw attention to the impact of human life on nature. They are also an attempt to respond to dynamic changes in the environment caused by human activities and to acknowledge the fact that those changes must be taken into account in the design process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Patryk Trawiński (FA) Michał Patryk Trawiński,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Koncepcja rewitalizacji urbanistyczno-architektonicznej terenu dawnej huty szkła w Piotrkowie Trybunalskim
Supervisor
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1899/L
Reviewers
Karolina Tulkowska-Słyk (FA/DAUD) Karolina Tulkowska-Słyk,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
huta szkła, przemysł, kara, hortensja, hso hara, hsg hortensja, szkło, Piotrków Trybunalski, rewitalizacja, rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna, huta szkła gospodarczego Hortensja, huta szkła okiennego Kara
Keywords in English
glass factory, glasswork, industry, kara, hortensja, glass, revitalization, Piotrków Trybunalski,
Abstract in Polish
Historia hut szkła „Kara” i „Hortensja” sięga końca XIX w. Od momentu swojego powstania były ważnymi obiektami w historii miasta. Transformacja gospodarcza i lata 90. XX wieku przyczyniły się do upadku hut szkła oraz początku degradacji całego terenu zakładu. Obecnie zabudowa jest zaniedbana. Część budynków została zaadaptowana na nowe potrzeby przez prywatnych właścicieli. Jednak cały teren pozbawiony jest jakiegokolwiek planu rozwoju lub modernizacji. Jedynym wyznacznikiem działań możliwych do podjęcia w przyszłości jest wskazanie obszaru hut jako terenów wymagających rehabilitacji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przedmiotem projektu jest teren hut szkła oraz graniczący z nim od strony zachodniej park. Głównym elementem rewitalizowanego obszaru jest przestrzeń znajdująca się w centralnym jego punkcie przekształcona na centrum kultury i sportowe. Obejmuje ona dawne zabudowania fabryczne dostosowane do nowych funkcji. Większość budynków znajdujących się na terenie zakładu pozostanie zachowana oraz przywrócona do stanu swojej świetności jako elementy świadectwa historycznego. Projekt zakłada wzbogacenie obecnej funkcji produkcyjno-magazynowej o funkcje usługową, kulturową, rekreacyjną i mieszkalną. Zapobiegnie to powstaniu dużego, monofunkcyjnego obszaru w mieście oraz podniesie jego atrakcyjność dla użytkowników. Ważnymi elementami projektu są także zieleń oraz rozwiązania proekologiczne. Mają one zwracać uwagę na to jaki wpływ ma życie i działalność człowieka na przyrodę. Są także próbą odpowiedzi na dynamiczne zmiany środowiska spowodowane działaniami człowieka i zwróceniem uwagi na to, że zachodzące zmiany trzeba wziąć pod uwagę w procesie projektowym.
File
  • File: 1
    275808_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33172

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21f4a6bd0fc945bcbef0e6774451d898/
URN
urn:pw-repo:WUT21f4a6bd0fc945bcbef0e6774451d898

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page