Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technology Analysis of oversized transport of goods used in the company Herkules S.A. in terms of the efficiency of the company

Grzegorz Adam Dawidko

Abstract

The work titled Technology Analysis: Transported Oversized Goods in the company Hercules SA in terms of efficiency of the enterprise is aimed to examine which type of transport - road or combined transport with a 98% share of rail transport - is more favorable economically for the studied company. The work shows the typical modes of transportation used to transport loads with non-standard dimensions, weight or irregular shapes, i.e. oversized cargo. The organizers’ main problem with such a carriage is the uniqueness of cargo, the high cost of transport and its organization, the availability of the necessary means of transport and the problems in obtaining licenses for crossings. In this case, the load is the rotor blade – one of the longest elements in wind power. Transport cargo was subjected to technical analysis. The following elements were presented as: the parameters of the load and means of transport used for its transportation, exact mileage of routes, legal considerations, the exact cost and time of transport depending on the chosen option, the impact of this type of transport on the environment and assessment of the effectiveness of considered transport depending on the number of loads. The analysis of the results of calculations at work in terms of economic efficiency, it can be concluded that the use of road and combined transport is a good option. However, the choice of any of these modes of transport should be based on the number of loads to be transported in a shipment – road transport will be cheaper with an increase in the number of loads. Additional arguments include shorter transit time (despite the long route) and unlimited transport facilities in virtually any place. On the other hand, a large amount of cargo transported, combined with so much of the railway is more environmentally friendly and makes the implementation of the route easier. Finding new solutions to streamline and reduce the cost of transport is one of the main objectives of the company Hercules SA. The problem, which is shown in this work turns out to be commonplace for transport companies. The results of the research are indispensable to companies in offering competitive and innovative solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Adam Dawidko (FT) Grzegorz Adam Dawidko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza technologii przewozu towarów ponadgabarytowych stosowanych w firmie Herkules S.A. pod kątem efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa
Supervisor
Agnieszka Skala (FT/DTI) Agnieszka Skala,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Skala (FT/DTI) Agnieszka Skala,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport , ponadgabaryty, analiza, przewozy, badanie, efektywność, firma, Herkules S.A.
Keywords in English
transport, oversize freight, analysis, transportation, research, efficiency, company, Herkules S.A.
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Analiza technologii przewozu towarów ponadgabarytowych stosowanych w firmie Herkules S.A. pod kątem efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa” ma na celu zbadać który rodzaj transportu – transport drogowy czy transport kombinowany (z 98% udziałem transportu kolejowego) jest korzystniejszy pod względem ekonomicznym dla badanego przedsiębiorstwa. Praca przedstawia typowe rodzaje transportu używane do transportu ładunków o niestandardowym wymiarze, wadze lub nieregularnych kształtach, czyli tzw. ładunków ponadnormatywnych. Głównym problemem organizatorów przewozów tego rodzaju jest niepowtarzalność ładunków, wysokie koszty przewozu, dostępność niezbędnych środków transportowych oraz problemy przy uzyskiwaniu pozwoleń na przejazd. W tym rozpatrywanym przypadku ładunkiem jest łopata wirnika – jeden z najdłuższych elementów elektrowni wiatrowej. Transport ładunku został poddany analizie technicznej. Przedstawiono takie elementy jak: parametry ładunku oraz środków transportu użytych do jego przewozu, dokładne przebiegi tras, uwarunkowania prawne, dokładny koszt oraz czas transportu zależnie od wybranego wariantu, wpływ tego rodzaju przewozów na środowisko i ocenę efektywności rozpatrywanych przewozów zależnie od liczby ładunków. Analizując wyniki obliczeń w pracy pod kątem efektywności ekonomicznej, można wnioskować, iż skorzystanie z transportu drogowego jak i kombinowanego jest dobrym rozwiązaniem. Jednak wybór któregoś z tych rodzajów transportu powinien być uzależniony od liczby ładunków, które mają być transportowane w jednym przewozie – wraz ze wzrostem liczby ładunków tańszy będzie transport drogowy. Dodatkowymi argumentami jest krótszy czas przewozu (mimo dłuższej trasy) oraz nieograniczona możliwość dojazdu w praktycznie każde miejsce. Z drugiej strony, przy dużej liczbie ładunków transport kombinowany z tak dużym udziałem kolei jest w większym stopniu ekologiczny oraz łatwiejszy w realizacji przejazdu. Szukanie nowych rozwiązań w celu usprawnienia i zmniejszenia kosztów transportu jest jednym z głównych celów firmy Herkules S.A. Problem, który jest przedstawiony w pracy jest codziennością dla firm transportowych. Wnioski wyciągnięte z rozwiązania problemu w pracy, są niezbędne przedsiębiorstwom do oferowania konkurencyjnych i nowatorskich rozwiązań.
File
  • File: 1
    Grzegorz Dawidko PESEL 1013918.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12762

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT21c6836678eb43a89a8c51d419d2d797/
URN
urn:pw-repo:WUT21c6836678eb43a89a8c51d419d2d797

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page