Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

About the right to good administration

Marlena Tymińska

Abstract

The right to good administration - the concept is relatively new. Refers directly to the relations: unit - administrative authority. However, we notice that the elements of good administration appeared in European science of administrative law, already much earlier. In recent years, various legal acts, court decisions or even the voices of the doctrine suggest a significant change in the perception of good administration. The fundamental thing is to recognize the Charter of Fundamental Rights of the European Union. She first defined the right to good administration as a fundamental rights. Good administration, is a subject of interest not only administrative law. The aim of this work is the determination of the genesis, content and legal nature of the right to good administration. This will serve to show the positions of some representatives of the doctrine of European rights. An analysis of this law as fundamental law, should also be the case from the point of view of human rights. Affected are the elements of this law that are reflected in the Polish legal system at the level of the Polish Constitution and laws.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Tymińska (FASS) Marlena Tymińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
O prawie do dobrej administracji
Supervisor
Lech Stachurski (FASS/DPEA) Lech Stachurski,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy (FASS/DPEA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Lech Stachurski (FASS/DPEA) Lech Stachurski,, Department of Philosophy and Ethics in Administration (FASS/DPEA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
dobra administracja, prawo do dobrej administracji, prawa człowieka, prawa podstawowe, standard europejski.
Keywords in English
good administration, the right to good administration, human rights, fundamental rights, European standard.
Abstract in Polish
Prawo do dobrej administracji jest pojęciem stosunkowo nowym. Odnosi się bezpośrednio do relacji: jednostka - organ administracyjny. Jednakże można dostrzec, iż elementy dobrego administrowania pojawiały się w europejskiej nauce prawa administracyjnego już dużo wcześniej. W ostatnich latach różne akty prawne, orzeczenia sądowe lub nawet głosy doktryny sugerują istotną zmianę w postrzeganiu dobrej administracji. Za sprawę fundamentalną warto by uznać Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To ona właśnie jako pierwsza określiła prawo do dobrej administracji jako prawo podstawowe. Dobra administracja okazuje się przedmiotem zainteresowania nie tylko prawa administracyjnego. Celem niniejszej pracy jest ustalenie genezy, treści i charakteru prawnego prawa do dobrej administracji. Posłuży temu przedstawienie stanowisk reprezentantów doktryny z niektórych państw europejskich. Przybliżone zostaną pojęcia „dobra administracja” oraz „prawo do dobrej administracji”. Analiza tego prawa jako prawa podstawowego powinna nastąpić również z punktu widzenia praw człowieka. Poruszone będą elementy tego prawa, jakie znajdują swoje odzwierciedlenie w polskim porządku prawnym na poziomie konstytucyjnym i ustawowym.
File
  • File: 1
    M. Tymińska_O prawie do dobrej administracji.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13177

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT216d70145dae4c9bb6f8e63b4171634b/
URN
urn:pw-repo:WUT216d70145dae4c9bb6f8e63b4171634b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page