Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The functioning of cooperative banking in Poland for example Cooperative Bank in Plonsk

Paulina Ziemkiewicz

Abstract

In the first chapter I presented the history of cooperative banking, whose development began in the 19th century and continues up to the modern times. Contributed to that many people, among others.: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, the Righteous Pioneers from Rochdale, Hermann Schulze-Delitzsch, Franciszek Stefczyk, Hipolit Cegielski and Stanisław Staszic. These persons have distinguished themselves in their history of cooperative banking and could promote the Polish lands and continue to grow. For the development of cooperatives is very important also the adoption by the Polish government legislative authority on 29 October 1920, the law on cooperatives, which had an impact on the harmonisation of forms and rules of functioning of the credit cooperative, and also gave the new organisational base all cooperatives. Already in 1989, act 1662 cooperative banks, which employed 32 thousands of workers and unite more than 2.5 million members. And since 2001, began a new stage in the history of Polish cooperative banking, when it began to operate three cooperative groups: Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. and Mazowiecki Bank Regionalny S.A. In the second chapter, I described the complexity of the banking system. In Poland the banking system consists of the Central Bank, which is the Polish National Bank and commercial banks, which are the lower level of the banking system. Polish National Bank meets the very many important functions, among others: is the Bank - the issuer of the Polish payments funds, the Bank for commercial banks and the Bank for The State. Tasks of Polish National Bank is suported by various institutions. These include the Bank Guarantee Fund and the Financial Supervisory Commission. One of the banks, that can be distinguished in the banking system, is a cooperative bank. He can work and provide their services throughout the country, state or county only. It shall specify the provisions of the banking law, the law on the functioning of the cooperative banks, their associations and associations of banks and the credit unions Act. In the third chapter, I described the functioning of cooperative banking on the example of the Cooperative Bank in Plonsk. This is a bank with a hundred year old tradition, that combines with modernity. His experience and involvement in both social activities and needs of the customers, makes the Bank constantly perfected and develops. An example of this is rising on October 1, 2014, a new branch of the Bank in Plock and customizing its products to the requirements of the customers. Both the growth of Cooperative Bank deposits in Plonsk, and volume of the loans has reached a higher level than in the whole of the banking sector. All this testifies to the competitiveness of the Bank, its development and the increasingly significant position in the provision of banking services. Ideal conditions and a wide product range of cooperative Bank in Plonsk will have an impact on the increase in the number of persons concerned. While the activities of the Bank in towns and villages will contribute to diversify and broaden the customer base.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Ziemkiewicz (CESS) Paulina Ziemkiewicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Funkcjonowanie bankowości spółdzielczej w Polsce na przykładzie Banku Spółdzielczego w Płońsku
Supervisor
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank, bank centralny, bank spółdzielczy, bankowość, bankowość spółdzielcza, system bankowy
Keywords in English
bank, the central bank, cooperative bank, banking, cooperative banking, the banking system
Abstract in Polish
W pierwszym rozdziale przedstawiłam historię bankowości spółdzielczej, której rozwój rozpoczął się już w XIX wieku i trwa aż po czasy współczesne. Przyczyniło się do tego wiele osób, m.in.: Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Sprawiedliwi Pionierzy z Rochdale, Hermann Schulze-Delitzsch, Franciszek Stefczyk, Hipolit Cegielski oraz Stanisław Staszic. To właśnie te postacie odznaczyły się swoją działalnością w historii bankowości spółdzielczej i dzięki nim mogła się upowszechnić na ziemiach polskich oraz w dalszym ciągu rozrastać. Dla rozwoju spółdzielczości bardzo ważne znaczenie miało również uchwalenie przez Sejm RP w dniu 29 października 1920 roku ustawy o spółdzielniach, która miała wpływ na zharmonizowanie form i zasad funkcjonowania spółdzielczości kredytowej, a także dała nowe podstawy organizacyjne całej spółdzielczości. Już w 1989 roku działały 1662 banki spółdzielcze, które zatrudniały 32 tysiące pracowników i zrzeszały ponad 2,5 miliona członków. Zaś od 2001 roku rozpoczął się nowy etap w historii polskiej bankowości spółdzielczej, kiedy to zaczęły funkcjonować trzy grupy spółdzielcze: Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Mazowiecki Bank Regionalny S.A. W drugim rozdziale opisałam złożoność systemu bankowego. W Polsce system bankowy składa się z banku centralnego, którym jest Narodowy Bank Polski oraz z banków komercyjnych, które stanowią niższy poziom jego. Narodowy Bank Polski spełnia bardzo wiele ważnych funkcji, m.in. jest bankiem emisyjnym, bankiem banków komercyjnych oraz państwa. Jego funkcjonowanie wspomagają różne instytucje. Są to między innymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Jednym z rodzajów banków, które można wyróżnić w systemie bankowym jest bank spółdzielczy. Może on działać i świadczyć swoje usługi na terenie całego kraju, województwa lub tylko powiatu. Jego funkcjonowanie określają przepisy Ustawy Prawo bankowe, Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz przepisy Ustawy Prawo spółdzielcze. W trzecim rozdziale scharakteryzowałam funkcjonowanie bankowości spółdzielczej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Płońsku. Jest to bank ze stuletnią tradycją, którą łączy z nowoczesnością. Jego doświadczenie i zaangażowanie zarówno w społeczną działalność, jak i potrzeby klientów, sprawia, że Bank ciągle doskonali się i rozwija. Przykładem tego jest chociażby powstanie 1 października 2014 roku nowego Oddziału Banku w Płocku oraz dostosowywanie ofert swoich produktów do wymogów klientów. Zarówno wzrost depozytów Banku Spółdzielczego w Płońsku, jak i wzrost udzielonych przez niego kredytów osiągnął wyższy poziom niż w całym sektorze bankowym. To wszystko świadczy o konkurencyjności Banku, jego rozwoju i coraz bardziej znaczącej pozycji w świadczeniu usług bankowych. Dogodne warunki oraz bogata oferta produktowa Banku Spółdzielczego w Płońsku będą miały wpływ na wzrost liczby zainteresowanych osób. Natomiast działalność Banku na terenach miast i wsi będzie przyczyniać się do zróżnicowania i poszerzenia bazy klientów.
File
  • File: 1
    262142_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11311

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2131103e89f24c43a00eaa0591add80a/
URN
urn:pw-repo:WUT2131103e89f24c43a00eaa0591add80a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page