Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of devices improving the ergonomics of the glider seat

Weronika Stolarczyk

Abstract

The purpose of this work is to present ergonomic problems that occur in gliders and find ways to solve them. The main task was to design two devices improving the ergonomics of the seat based on the glider’s structure of the SZD-50 "Puchacz". The first part discusses ergonomics in individual glider models. Based on this information, a conclusion was drawn about the difficulties during the control of the glider, as the pilot is a person of short stature. Subsequently, the model of the glider's fuselage is presented, which is used for the design purpose. The second part includes an analysis of existing solutions to the problems outlined in previous chapters and a discussion of the regulations regarding the design and modification of gliders. Based on this information, the main assumptions of new projects have been developed. The third part describes thoroughly the designed devices that enable the pilot to change position in the cabin during the flight. Separate chapters discuss the design of the additional glider equipment and the design of the mechanism. They contain information about their development, as well as construction, assembly and materials. Finally, the results of the strength analysis of the designed mechanism for the occurring loads during the flight are presented. The conclusion of the work contains information about the difficulties associated with the design of the devices. In addition, a process of proceedings enabling their further development was suggested.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Stolarczyk (FPAE) Weronika Stolarczyk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt urządzeń poprawiających ergonomię siedziska szybowca
Supervisor
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65
Internal identifier
MEL; PD-5168
Reviewers
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
lotnictwo, szybownictwo, ergonomia, kabina, siedzisko, bezpieczeństwo, analiza wytrzymałościowa
Keywords in English
aviation, gliding, ergonomics, cabin, seat, safety, strength analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie problemów ergonomicznych, jakie występują w szybowcach i znalezienie sposobów ich rozwiązania. Jako główne zadanie przyjęto zaprojektowanie dwóch urządzeń poprawiających ergonomię siedziska na przykładzie szybowca SZD-50 „Puchacz”. W pierwszej części omówiono ergonomię w poszczególnych modelach szybowców. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek o trudnościach w trakcie sterowania szybowcem, podczas gdy pilotem jest osoba o niskim wzroście. Następnie, przedstawiono model kadłuba szybowca, na bazie którego zostały projektowane udogodnienia. Druga część obejmuje analizę istniejących rozwiązań przedstawionych problemów oraz omówienie przepisów prawnych dotyczących projektowania szybowców i wprowadzania do nich zmian. Na podstawie tych wiadomości, opracowano główne założenia nowych projektów. Trzecia część opisuje w szczegółowy sposób zaprojektowane urządzenia, które umożliwiają zmianę położenia pilota w kabinie w trakcie lotu. W osobnych rozdziałach omówiono projekt dodatkowego wyposażenia szybowca i projekt mechanizmu. Zawierają one informacje dotyczące ich rozwoju, a także budowy, montażu oraz materiałów. W ostatniej części pracy zamieszczono wyniki analizy wytrzymałościowej zaprojektowanego mechanizmu pod kątem występujących obciążeń w trakcie lotu. W zakończeniu pracy znalazły się informacje o trudnościach związanych z powstaniem wykonanych projektów. Dodatkowo, zasugerowano proces postępowania umożliwiający ich dalszy rozwój.
File
  • File: 1
    1112108_Weronika_Stolarczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34636

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT205b4dcf3c6440d8bff8f9dc1b0df0bc/
URN
urn:pw-repo:WUT205b4dcf3c6440d8bff8f9dc1b0df0bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page