Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept technology underground water treatment plant with average capacity 4800 m3/d

Anna Prochenka

Abstract

The object of the study was to develop a concept of technological water treatment plant with an average capacity of 4800 m3/d. The aim was to create an efficient scheme of water treatment in terms technological and technical terms, as well as the calculation and selection of devices in which the process will be implemented. Treated water will be sent to the water supply network, which will supply the population with drinking water in accordance with the Regulation of the Minister of Health of 13.11.2015 r (OJ 2015 pos. 1989). At the beginning of the theoretical part of the study groundwater was characterized in terms of quality, used for water supply population, after prior reprocessing. In the next step unit processes were described which were used for the planned water treatment plants (de-acidification, removal of iron, manganese, disinfection) along with basic diagrams used for water treatment. Accordingly to the scope of work, an analysis of raw water quality was made which was undergoing treatment in the planned water treatment plant. In grasped groundwater four indicators were exceeded: color (0.58 - 312 NTU), turbidity (9.4 - 24.9 mg Pt / l), total iron (0,439- 1,009 mg Fe / l) and manganese (0.168 - 0.206 mg Mn / l). On the basis of the analysis three variants of the concept of technological water treatment plants for groundwater were developed, from which third option has been chosen, as most favorable option. This variant provides that the raw water will be charged by 6 submersible pumps (each well will have one pump), which will force the flow of water through the devices. At first, the water will go to the pressure aerators (n = 4, V = 3.15 m3), in which iron and manganese will undergo oxidation, water will be oxygenated, removal of aggressive CO2 along with dissolved gases that affect the smell and taste will occur. After aerators water will be filtered in the second gradual filtration on high (hasty) pressure filters. The main task of the first stage filter (n = 4, F = 6.16 m2) will be removal of abnormal amounts of iron. Iron removal will be done on a quartz deposit. The purpose of the second stage filtration (n = 4, F = 6.16 m2) is to remove the excessive amount of manganese on a catalytic mass deposit. To keep the filters in good condition, they will be washed by water and air to remove impurities deposited on the deposit. Used water will go to a settling tank and then into the sewer. At the designed water treatment station disinfection with sodium hypochlorite is planned, which will act temporarily as a result of bacteriological contamination of water. After the filters and possible disinfection, water will go to two storage tanks 500 m3 of water with a capacity each. From the storage tanks, the water will be pumped through the second stage pumping station to water supply network. On devices water supply points have been designed in order to monitor the efficiency of the equipment. For developed variant No. 3 drawings have been developed (Figure 1. Block diagram of a water treatment plant, Figure 2. Schematic diagram of the water treatment plant, Figure 3. Flowsheet of water treatment plant) along selected devices and the catalyst mass.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Prochenka (FEE) Anna Prochenka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Koncepcja technologiczna stacji uzdatniania wody podziemnej o sredniej wydajności 4800m3/d
Supervisor
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Wąsowski (FEE/DWSWT) Jacek Wąsowski,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Zbigniew Heidrich (FEE/DWSWT) Zbigniew Heidrich,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Koncepcja technologiczna, stacja uzdatniania wody podziemnej, wydajność 4800m3/d
Keywords in English
Concept technology, underground water, treatment plant, capacity 4800 m3/d
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było opracowanie koncepcji technologicznej stacji uzdatniania wody o średniej wydajności 4800 m3/d. Celem pracy było stworzenie efektywnego pod względem technologicznym i technicznym schematu uzdatniania wody, a także obliczenie i dobór urządzeń, w którym ten proces będzie realizowany. Uzdatnioną wodę będziemy przesyłać do sieci wodociągowej, która będzie zaopatrywać ludność w wodę pitną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r (Dz.U. 2015 poz. 1989). Na początku części teoretycznej pracy scharakteryzowano wody podziemne pod względem ich jakości, wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę ludność po wcześniejszym ich uzdatnieniu. Następnie opisano procesy jednostkowe stosowane na projektowanej stacji uzdatniania wody (odkwaszanie, usuwanie żelaza, manganu, dezynfekcja) oraz podstawowe schematy stosowane na stacjach uzdatniania wody. Zgodnie z zakresem pracy wykonano analizę jakości wody surowej poddawanej uzdatnianiu w projektowanej stacji uzdatniania wody. W ujmowanej wodzie podziemnej zostały przekroczone cztery wskaźniki: barwa (0,58 – 312 NTU), mętność (9,4 – 24,9 mg Pt/l), żelazo ogólne (0,439- 1,009 mg Fe/l) i mangan (0,168 – 0,206 mg Mn/l). Na podstawie dokonanej analizy opracowano trzy warianty koncepcji technologicznej stacji uzdatniania wody podziemnej, z czego wybrano wariant nr 3, który okazał się wariantem najkorzystniejszym. Wariant ten przewiduje, że woda surowa będzie pobierana za pomocą 6 pomp głębinowych (każda studnia będzie posiadać po jednej pompie), które wymuszą przepływ wody przez urządzenia. W pierwszej kolejności woda trafi do aeratorów ciśnieniowych (n= 4, V= 3,15 m3), w których nastąpi utlenienie związków żelaza i manganu, usunięcie CO2 agresywnego, natlenienie wody oraz usunięte zostaną gazy rozpuszczone wpływające na zapach i smak wody. Po aeratorach woda będzie filtrowana w II stopniowej filtracji, na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych. Głównym zadaniem filtrów I stopnia (n=4, F=6,16 m2) będzie usunięci ponadnormatywnych ilości żelaza. Usuwanie żelaza będzie odbywać się na złożu kwarcowym. Celem filtracji II stopnia (n=4, F=6,16 m2) jest usunięcie nadmiernej ilości manganu na złożu z masy katalitycznej. W celu utrzymania filtrów w dobrym stanie płukane będą powietrzem, a następnie wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które osadziły się na złożu. Wody popłuczne trafią do odstojnika, gdzie zostanie oddzielona część stała od płynnej. Część płynna kierowana będzie do kanalizacji, natomiast część stała do przeróbki osadów. Na projektowanej stacji uzdatniania wody przewidziano dezynfekcję podchlorynem sodu, która działać będzie okresowo w wyniku skażenia wody bakteriologicznie. Po filtrach i ewentualnej dezynfekcji woda trafi do 2 zbiorników magazynowania wody o pojemności 500 m3 każdy. Ze zbiorników magazynowania, woda będzie pompowana przez pompowni II stopnia do sieci wodociągowej. Na urządzeniach zaprojektowano punkty poboru wody, w celu monitorowania efektywności pracy urządzeń. Dla opracowanego wariantu nr 3 opracowano rysunki (Rys.1 Schemat blokowy stacji uzdatniania wody, Rys.2 Schemat ideowy stacji uzdatniania wody, Rys.3 Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody) oraz dobrano urządzenia i masę katalityczną.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inż A_Prochenka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13737

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1fcf2d72bda74df58294a854fc6ddfd4/
URN
urn:pw-repo:WUT1fcf2d72bda74df58294a854fc6ddfd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page