Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of photovoltaic system on a flat roof system in the East-West layout

Mateusz Golis

Abstract

The purpose of this work was to design a photovoltaic system on a flat roof in the East-West system. Photovoltaic phenomena and related issues such as photovoltaic cell and module construction have been described in the work. The ON-GRID and OFF-GRID systems have been presented. The work contains information about supporting structures and their types due to their location on flat roofs, sloping roofs, in a free-standing system, in the AUTOBOX system and in the façade system. It also contains information on modeling support structures. The work deals with the subject of security and materials used to build supporting structures. The work also describes the problem of atmospheric conditions affecting the supporting structure. These are primarily the load arising from snow and wind. At work, you can find information on the application of the East-West system and its comparison with the southern system. The work presents the benefits of the East-West system. The generator size was also estimated for the adopted annual energy consumption and for the location in the city of Płock. On this basis, the selection of the inverter and PV module was also made. The NPR and IR coefficient was calculated. With the help of Autodesk Inventor 2016, i.e. a program that is used for three-dimensional modeling, the module and elements constituting the supporting structure were modeled. In this way, a design proposal for the East-West system was created This construction is designed for selected solar modules. The work gives the opportunity to get acquainted with the East-West system and the tasks that make up the assembly of the sup-porting structure. The work allows you to perform a later analysis in terms of durability thanks to the MES function, which we can use thanks to the Autodesk Inventor program. It also allows later optimization of the East-West system by optimizing the weight of the supporting structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Golis (FCEMP) Mateusz Golis,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu fotowoltaicznego na dachu płaskim w układzie Wschód-Zachód
Supervisor
Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Szreder (FCEMP/IMEn) Mariusz Szreder,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mariusz Sarniak (FCEMP/IMEn) Mariusz Sarniak,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
fotowoltaika, system fotowoltaiczny, moduł fotowoltaiczny, generator fotowoltaiczny, falownik, układ Wschód-Zachód, dach płaski
Keywords in English
photovoltaic, photovoltaic system, photovoltaic system, photovoltaic module, photovoltaic generator, inverter, East-West layout, flat roof
Abstract in Polish
Celem tej pracy było zaprojektowanie systemu fotowoltaicznego na dachu płaskim w sys-temie Wschód-Zachód. W pracy zostało opisane zjawisko fotowoltaiczne i zagadnienia z nim związane takie jak ogniwo fotowoltaiczne czy budowa modułu. Przedstawione zostały syste-my ON-GRID i OFF-GRID. Praca zawiera informacje na temat konstrukcji wsporczych i ich rodzajów ze względu na umieszczenie na dachu płaskim, na dachu skośnym, w układzie wol-nostojącym, w systemie AUTOBOX oraz w systemie elewacyjnym. Znajdują się w niej rów-nież informacje na temat modelowania konstrukcji wsporczych. Praca porusza temat bezpie-czeństwa oraz materiałów wykorzystywanych do budowy konstrukcji wsporczych. W pracy opisany jest również problem warunków atmosferycznych wpływających na konstrukcję wsporczą. Są to przede wszystkim obciążenie powstające na skutek śniegu oraz wiatru. W pracy można znaleźć informacje na temat zastosowania systemu Wschód-Zachód oraz jego porównanie z systemem południowym. Praca przedstawia korzyści wynikające z systemu Wschód-Zachód. Dokonano również oszacowania wielkości generatora dla przyjętego rocz-nego zużycia energii oraz dla lokalizacji w mieście Płock. Na tej podstawie dokonano również doboru falownika i modułu PV. Obliczono współczynnik NPR i IR. Przy pomocy Autodesk Inventor 2016, czyli programu który służy do trójwymiarowego modelowania, zamodelowane zostały moduł oraz elementy składające się na konstrukcję wsporczą. W ten sposób powstała propozycja konstrukcji dla układu Wschód-Zachód Konstrukcja ta jest przeznaczona dla dobranych modułów fotowoltaicznych. Praca daje możliwość zapoznania się z systemem Wschód-Zachód oraz z zadaniami, które składają się na montaż konstrukcji wsporczej. Praca umożliwia przeprowadzenie późniejszej analizy pod względem wytrzymałości dzięki funkcji MES, którą możemy wykorzystać dzięki programowi Autodesk Inventor. Umożliwia również późniejszą optymalizację systemu Wschód-Zachód poprzez zoptymalizowanie masy konstrukcji wsporczej.
File
  • File: 1
    274218_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30119

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f6418db60f64b81843b0467bee02be9/
URN
urn:pw-repo:WUT1f6418db60f64b81843b0467bee02be9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page