Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of insurance market offer of SME on selected examples

Marlena Barbara Jaworska

Abstract

The insurance security of small and medium enterprises is the subject of research and publications of many scientific studies. It results from the fact that the SME sector has an important role in the national economy. It impacts not only social but also economical area of the country, among others via its impact on the Gross Domestic product, as well as employment. However, we should notice that small and medium enterprises are particularly exposed to encountering various obstacles that might lead to limiting their development and even their collapse. A factor that plays a significant role in their function is risk management, which enables preparing for potential damages. One of the tools that are used for that purpose is insurance. Understanding the meaning and potential in SME sector, Insurance companies introduce it to their insurance offers as adapted to the character of their work, with regard to risks which might result in the mentioned damages. The subject of the present paper is the analysis and assessment of insurance market offers of SME based on given examples. During creating it, the analysis of literature was done, with regard to insurance, risk management and also small and medium enterprises. The research on the subject was used, as well as important information from the internet, from SME sector reports and general complex insurance conditions for three selected SME insurers. Moreover, the paper also includes the weakest areas of insurance market for small and medium enterprises as well as presented idea of its improvement. The first chapter involves the theoretical introduction into the issue of market management as well as its connections with insurance. It explains the basic terms of this field, the practical application of which is presented in further chapters. It also shows the general division of insurance types. The second chapter, however, is focused on the description of small and medium businesses and their meaning. It also shows the character of the part of insurance market that deals with those subjects. It makes the research results of SME representatives more accessible, based on insurance and types of insurance offers accessible for them. The aim of the third chapter is to show the practical presentation of the knowledge that was gathered in the previous chapters. It includes the two-stage analysis and assessment of insurance market analysis for SME suggested by the PZU S.A., Aviva General Insurance Company S.A. as well as WARTA S.A. the Society of Insurance and Reinsurance WARTA S.A. Since the above mentioned insurers have many years of experience in insurance industry, the analysis of their products will show the differences and similarities in the way they perceive problems of the SME sector, based on their broad insurance practice. The first stage of the analysis includes doing comparative study of their insurance products for small and medium enterprises and setting the final weighed mark for the conditions of the offer. The second stage is the combination of the general analysis of selected insurance companies and previously gained assessment of the insurance set. Its aim is to achieve the complex assessment of the SME insurance offer. The following chapter also includes the analysis of the SME insurance market analysis with regard to their strengths and weaknesses as well as the suggestions for their improvement. The final part of the present paper is the summary of the reflections and results concerning the insurance practice, with regard to small and medium enterprises.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Barbara Jaworska (FoM) Marlena Barbara Jaworska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena oferty rynkowej ubezpieczeń MSP na wybranych przykładach
Supervisor
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Ewa Masłyk-Musiał (FoM/SMD) Ewa Masłyk-Musiał,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
małe i średnie przedsiębiorstwa, ubezpieczenie, MSP, zarządzanie ryzykiem
Keywords in English
small and medium enterprises, insurance, SME, risk management
Abstract in Polish
Ochrona ubezpieczeniowa małych i średnich przedsiębiorstw jest tematem badań oraz publikacji wielu prac naukowych. Wynika to z faktu, że sektor MSP ma ważne miejsce w narodowej gospodarce. Wpływa zarówno na sferę społeczną jak i gospodarczą kraju, m.in. poprzez oddziaływanie na Produkt Krajowy Brutto oraz zatrudnienie. Jednak trzeba pamiętać, że małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na napotykanie na swojej drodze wszelkiego rodzaju barier, które mogą doprowadzić do ograniczenia ich rozwoju oraz nawet do ich upadku. Istotne znaczenie w ich funkcjonowaniu ma zarządzanie ryzykiem, które umożliwia przygotowanie się na potencjale szkody. Jednym z wykorzystywanych w tym celu narzędzi są ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń rozumiejąc wagę i tkwiący potencjał w sektorze MSP, wprowadzają to swych ofert ubezpieczenia dostosowane do specyfiki ich działania, uwzględniając przy tym ryzyka, z których tytułu podmioty te mogą ponieść szkody. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza i ocena oferty rynkowej ubezpieczeń MSP na wybranych przykładach. Przy jej tworzeniu zastała przeprowadzona analiza literatury w ujęciu ubezpieczeń, zarządzania ryzkiem oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystano również badania przeprowadzone w powyżej tematyce, istotne informacje ze stron internetowych, z raportów o sektorze MSP oraz z ogólnych warunków ubezpieczenia kompleksowego pakietu dla MSP trzech wybranych ubezpieczycieli. Ponadto w pracy również zostały wskazane najsłabsze obszary rynku ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaprezentowana koncepcja jego udoskonalenia. Pierwszy rozdział stanowi teoretyczne wprowadzenie w zagadnienie zarządzania ryzykiem oraz powiązania między nim a ubezpieczeniem. Wyjaśnia on podstawowe pojęcia w tej tematyce, których praktyczne zastosowanie jest ukazane w rozdziałach następnych. Prezentuje także ogólny podział ubezpieczeń. Rozdział drugi skupia się natomiast już na wyjaśnieniu istoty małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawia specyfikę części rynku ubezpieczeń zajmującego się tymi podmiotami. Przybliża wyniki badań prowadzonych na przedstawicielach MSP z zakresu ubezpieczeń oraz rodzaje dostępnych dla nich produktów ubezpieczeniowych. Trzeci rozdział koncentruje się na praktycznym zaprezentowaniu zgromadzonej wiedzy w poprzednich rozdziałach. Zamieszczona jest w nim dwuetapowa analiza i ocena oferty rynkowej ubezpieczeń dla MSP proponowana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Ubezpieczyciele ci mają wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej dzięki czemu analiza ich produktów ukaże różnice oraz podobieństwa w postrzeganiu przez nich problemów sektora MSP w oparciu o ich szerokie praktyki ubezpieczeniowe. Pierwszy etap analizy dotyczy przeprowadzenia badań porównawczych ich produktów ubezpieczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw i wystawienie końcowej oceny ważonej za warunki oferty. Natomiast drugi etap łączy w sobie analizę ogólną wybranych zakładów ubezpieczeń oraz wcześniej uzyskaną ocenę pakietu ubezpieczeniowego. Celem tego jest uzyskanie kompleksowej oceny oferty ubezpieczeniowej MSP. W rozdziale tym również przeprowadzona jest analizie rynku ubezpieczeń MSP z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz przedstawione są propozycje udoskonalenia jego funkcjonowania. Niniejsza praca kończy się podsumowaniem zawartych w niej rozważań o praktykach ubezpieczeniowych w ujęciu małych i średnich przedsiębiorstw.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Jaworska_Marlena_261739.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12102

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f37874f11cf4b00b19b9212fe047fde/
URN
urn:pw-repo:WUT1f37874f11cf4b00b19b9212fe047fde

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page