Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of quality management system in accordance with ISO 9001:2015 in the enterprise operating in the construction industry

Elżbieta Szmulik

Abstract

The Diploma Thesis is entitled "The project of quality management system in accordance with ISO 9001:2015 in the enterprise operating in the construction industry". In the Diploma Thesis State of the company X has been analyzed. An exemplary quality management system was designed according to the PN-EN 9001:2015 standard for a company producing doors and windows. The organization structure was also adapted. The described company X unfortunately did not agree to give its name. The main goal of the diploma thesis is analysis of the current state of the company producing windows and doors, adjustment of the company's structure and designing a management system in relation to ISO 9001:2015. The means to achieve the above goal are thematic literature, legal acts and standards, websites and materials taken from the company X. The reason for writing the Diploma Thesis is the desire to expand the scope of knowledge about quality management techniques and systems in theory and practice. The thematic literature and source materials were used as the basis for writing the thesis. The literature deals with issues of quality management and information about entrepreneurship. Sources are information obtained from the company X (documents, organizational structure) and the ISO 9001:2015 standard. The diploma thesis includes an introduction, four chapters, final conclusions and a bibliography. The first chapter covers the theoretical analysis of the issue. The explanations of basic definitions such as management, quality, enterprise were included. The term quality management was explained along with a thorough description of it. The PN-EN ISO 9001:2015 standard was also analyzed, which served as the basis for drawing up the design part of the Diploma Thesis. The second chapter contains all the information about company X that the project refers to. The industry in the field of window and door carpentry was discussed, the company's history and its main competition as well as the range of products offered to clients were presented. The data of the organizational structure and the characteristics of the company's functional areas were also included. The third chapter is the aim of the diploma thesis and includes the design of the quality management system according to ISO 9001:2015 guidelines. It contains an analysis of the current management system, a schedule of planned activities, management documentation and a description of system improvement. The fourth chapter is the evaluation of the effectiveness of the proposed solutions and implemented changes. The Diploma Thesis is finished with final conclusions, bibliography, as well as a list of figures and tables.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Elżbieta Szmulik (FoM) Elżbieta Szmulik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt doskonalenia systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie produkcyjnym działającym w branży budowlanej
Supervisor
Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Tkaczyk (FoM/CMS) Stanisław Tkaczyk,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
system zarządzania jakością, zarządzanie jakością, jakość, norma, ISO 9001:2015, firma, przedsiębiorstwo, organizacja, struktura, prezes, zarząd, kadra kierownicza, pracownik, klient, kontrahent, nabywca, kupujący, dostawca, usługa, towar, produkt, wyrób, okno, drzwi, budownictwo, analiza, projektowanie, produkcja, wytwarzanie, wdrażanie, proces, audyt, certyfikacja, działania, zasoby.
Keywords in English
quality management system, quality management, quality, standard, ISO 9001:2015, company, enterprise, organization, structure, president, administration, management, worker, customer, contractor, buyer, deliverer, service, goods, product, window, door, construction, analysis, project, plan, production, produce, implementation, process, audit, actions, certification, resources.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa nosi tytuł "Projekt systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie produkcyjnym działającym w branży budowlanej". W pracy inżynierskiej przeanalizowano stan obecny firmy X. Zaprojektowano przykładowy system zarządzania jakością wedle normy PN-EN 9001:2015 dla firmy produkującej drzwi i okna. Dostosowano także strukturę organizacji. Opisywane przedsiębiorstwo X niestety nie wyraziło zgody na podanie danych. Główny cel pracy dyplomowej to analiza obecnego stanu przedsiębiorstwa produkującego okna i drzwi, dostosowanie struktury przedsiębiorstwa i zaprojektowanie systemu zarządzania w odniesieniu do normy ISO 9001:2015. Środkami do uzyskania powyższego celu są: literatura tematyczna, akty i normy prawne, witryny internetowe oraz materiały zaczerpnięte z firmy X. Powodem napisania niniejszej pracy inżynierskiej jest chęć powiększania zakresu wiedzy na temat technik i systemów zarządzania jakością w teorii oraz praktyce. Jako podstawę do napisania pracy wykorzystano literaturę tematyczną oraz materiały źródłowe. Literatura dotyczy zagadnień zarządzania jakością oraz informacji o przedsiębiorczości. Źródła to informacje pozyskane z firmy X (dokumenty, struktura organizacyjna) oraz norma ISO 9001:2015. Praca dyplomowa zawiera wstęp, cztery rozdziały, wnioski końcowe i bibliografię. Pierwszy rozdział obejmuje teoretyczną analizę zagadnienia. Zawarto wyjaśnienia podstawowych definicji takich jak zarządzanie, jakość, przedsiębiorstwo. Wyjaśniony został termin zarządzania jakością wraz z wnikliwym jego opisem. Przeanalizowana została także norma PN-EN ISO 9001:2015, która posłużyły jako podstawa do sporządzenia części projektowej pracy inżynierskiej. W rozdziale drugim zawarto wszystkie uzyskane informacje na temat przedsiębiorstwa X, którego odnosi się projekt. Omówiono branżę z zakresu stolarki okiennej i drzwiowej, historię firmy i jej główną konkurencję oraz przedstawiono asortyment produktów proponowanych klientom. Zawarte zostały także dane struktury organizacyjnej i charakterystyka obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci jest celem pracy dyplomowej i swoim zakresem obejmuje projekt systemu zarządzania jakością wedle wytycznych ISO 9001:2015. Zawiera analizę obecnego systemu zarządzania, harmonogram przewidzianych działań, dokumentację zarządzania i opis doskonalenia systemu. Czwarty rozdział to ocena efektywności proponowanych rozwiązań oraz wdrażanych zmian. Praca zakończona jest wnioskami końcowymi, bibliografią, a także spisem rysunków i tabel.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Szmulik_Elzbieta_270448.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21903

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f269307ba0144e791c1ced34c08a725/
URN
urn:pw-repo:WUT1f269307ba0144e791c1ced34c08a725

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page