Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of influence of process parameters on course of the competitive reactions carried out in T, V, Y impinging jet reactors

Igor Hubert Majewski

Abstract

The objective of the thesis was research of process parameters influence on the course of complex chemical reactions. Experiments were carried out in T, V and Y impinging jet reactors. Except geometry, there was also investigated the influence of the stream flows in the range of Reynolds numbers between 50 and 1000. Complex chemical reactions used in experiment were parallel test reactions proposed by Bourne and Yu. In theoretical part there was described the influence of mixing process on the used parallel reactions system. There is also featured characterisation of different types of impinging jet reactors. In experimental part there is a description of the test system and the detailed procedure for carrying out the experiment. Research of parallel chemical reactions were held in impinging reactors of type: T, V and two Y with different inlet’s diameter. Concentrations of reactants were constant but the flows were variable. Obtained results of the selectivity’s dependence was analysed at the end of the thesis. Value of the selectivity characterizes the quality of mixing process carried out in collision mixers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Igor Hubert Majewski (FCPE) Igor Hubert Majewski,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Badanie wpływu parametrów procesowych na przebieg złożonych reakcji chemicznych prowadzonych w reaktorach zderzeniowych typu T, V, Y
Supervisor
Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
37
Internal identifier
DICHP-2505
Reviewers
Paweł Sobieszuk (FCPE/DBBE) Paweł Sobieszuk,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Łukasz Makowski (FCPE/DCRED) Łukasz Makowski,, Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (FCPE/DCRED)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
reaktory zderzeniowe, reakcje złożone równoległe, mieszanie
Keywords in English
impinging jet reactors, complex parallel chemical reactions, mixing
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu parametrów procesowych na przebieg reakcji złożonych. Doświadczenie przeprowadzono w reaktorach zderzeniowych typu T, V i Y. Oprócz geometrii, badano także wpływ przepływu w zakresie liczb Reynoldsa 50-1000. Reakcjami złożonymi były testowe reakcje równoległe, zaproponowane przez Bourne’a i Yu. Do oceny przebiegu reakcji oraz do porównania reaktorów, posłużono się stopniem selektywności. W części teoretycznej opisano wpływ procesu mieszania na stosowany układ reakcji równoległych. Przedstawiono również charakterystykę różnych typów reaktorów zderzeniowych. W części doświadczalnej znajduje się dokładny opis układu badawczego oraz szczegółowa procedura prowadzenia eksperymentu. Badania reakcji równoległych przeprowadzono w mieszalnikach typu T, V i dwóch Y o różnych średnicach wlotowych przy zmiennym przepływie kolidujących strumieni. Stężenie substratów było natomiast stałe. Na końcu przedstawiono analizę otrzymanych wyników zależności stopnia selektywności. Wielkość stopnia charakteryzuje jakość procesu mieszania zachodzącego w mieszalnikach zderzeniowych.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Igor Majewski - 253306.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8789
Additional fields
Opiekun: Krzysztof Wojtas

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f1f17f4bc4d4d5bbaa2a5204c1b6116/
URN
urn:pw-repo:WUT1f1f17f4bc4d4d5bbaa2a5204c1b6116

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page