Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of BIM technology in process of projecting sanitary systems

Mariusz Marcin Jędrzejewski

Abstract

In recent years, more and more emphasis has been placed on energy-saving design, especially due to environmental aspects, striving to reduce the building's primary energy consumption. BIM software comes in handy. BIM technology is an indispensable future in the construction industry. In Poland, it is not yet as popular as abroad, but we can already observe a growing trend in the use of BIM programs by design companies. Some are at the stage of proceedings, others have settled in the BIM environment for good. Also investors began to appreciate the advantages of the BIM technology and increasingly decide on it. BIM standard programs include many possibilities such as: inter-branch coordination enabling catching collisions at the project stage saving at the same time and money; creating a data-rich model of the building model enabling the same series of analyzes and simulations and the use of optimal visual-energy solution for the building; enriching the model with a fourth dimension, thus enabling construction to be represented on a timeline that allows for prediction of robot operation and delivery planning; giving the fifth dimension allows for the preparation of a cost estimate constituting an investment of cost control and transparency in the considered variants. In this thesis, the central heating system was designed with application of BIM technology. The installations were distributed in a loop and a distributor system. A plate heat exchanger was selected in the substation, as well as circulation pump and an expansion extensions. One of the key elements translating into the quality of cooperation between the Revit program and the Auditor series programs is a carefully made model supplemented with the necessary data, e.g. thermal or physical properties. Data migration between programs is smooth, but not yet fully automated. It should be borne in mind that these are just the beginnings of BIM in Poland. It is worth considering all measures in building awareness among students and designers about the benefits of using BIM.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Marcin Jędrzejewski (FEE) Mariusz Marcin Jędrzejewski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Zastosowanie technologii BIM do projektowania instalacji sanitarnych
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
BIM, Technologia BIM, projekt instalacji centralnego ogrzewania w technologii BIM.
Keywords in English
BIM, BIM technology, central heating installation project in BIM technology.
Abstract in Polish
W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na projektowanie budynków energooszczędnych, szczególnie ze względu na aspekty środowiskowe, dążąc do ograniczenia zużycia energii pierwotnej przez budynek. Z pomocą przychodzi oprogramowanie w technologii BIM. Technologia BIM jest nieodzowną przyszłością w branży budowlanej. W Polsce nie jest jeszcze tak popularna jak poza naszymi granicami, ale już dziś możemy zauważyć rosnący trend wykorzystania programów w standardzie BIM przez firmy wykonujące projekty. Jedne są na etapie wdrażania, inne na dobre zadomowiły się w środowisku BIM. Również inwestorzy zaczęli doceniać atuty wykorzystania BIM i coraz częściej decydują się na niego. Programy w standardzie BIM oferują wiele możliwości takich jak: koordynację międzybranżową umożliwiającą wyłapanie kolizji na etapie projektu zaoszczędzając przy tym czas i pieniądze; stworzenie, bogatego w dane, cyfrowego modelu budynku umożliwiając tym samym wykonanie szeregu analiz i symulacji oraz znalezienie optymalnego rozwiązania wizualno-energetycznego dla budynku; wzbogacenie modelu o czwarty wymiar umożliwiając tym samym zaprezentowanie realizacji budowy na osi czasu pozwalając na przewidzenie obszaru robót i zaplanowanie dostaw; nadanie piątego wymiaru pozwala na sporządzenie kosztorysu, stanowiąc dla inwestora kontrolę kosztów oraz przejrzystość w rozpatrywanych wariantach. W niniejszej pracy dyplomowej zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania przy użyciu technologii BIM. Instalacje rozprowadzono w układzie pętlicowym oraz rozdzielaczowym. Dobrano płytowy wymiennik ciepła w węźle cieplnym, pompę obiegową oraz naczynie wzbiorcze. Jednym z kluczowym elementów przekładających się na jakość współpracy pomiędzy programem Revit, a programami serii Audytor jest starannie wykonany model uzupełniony niezbędnymi danymi o np. właściwości termiczne lub fizyczne. Migracja danych pomiędzy programami przebiega płynnie, lecz nie jest jeszcze w pełni zautomatyzowana. Należy mieć na uwadze, że to dopiero początki BIM w Polsce. Warto przedsięwziąć wszelkie środki w budowaniu świadomości wśród studentów i projektantów o korzyściach płynących z wykorzystania BIM.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Mariusz_Jędrzejewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32691

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f1e0c705d3f4279beee3cc8715a78b0/
URN
urn:pw-repo:WUT1f1e0c705d3f4279beee3cc8715a78b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page