Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt ukształtowania systemu komisjonowania w obiekcie logistycznym dla wybranej branży

Karolina Joanna Dobrowolska

Abstract

Engineering Thesis is devoted to the conceptions of picking system in three variants. This system supports the materials belonging to the furniture industry. The Thesis of work includes characterization of selected industry, formulation of the logistics task, shaping order picking system, estimation of the proposed variants of the picking system and conclusions. The First Chapter presents picking system design issues and the criteria of selection. The Second Chapter describes the characteristics of the furniture industry. The Third Chapter is the formulation of logistic task, which includes characterization of materials group, identification data, design assumptions to the order picking system and extensive structure of orders for each group of materials included in it. In the Fourth Chapter describes the general assumptions for the three variants of the picking and elements that are unchangeable for them. For each of the solutions described the process flow of materials and spatial shaping. Chapter fifth, sixth and seventh are devoted to sizing process flow of cargo by taking into account the designed system picking taking into consideration designed order picking system. In these Chapters were determined the flows of materials in the individual cycles, the length of picking routes when applying methods of routing (S-shape, Optimal, Largest Gap), duration of transport cycles and control, workload, schedule for implementing the storage process, the necessary number of staff and equipment. In these Chapters were also counted expenditures, operating costs and operational expenses associated with them. The last Chapter contains a comparison designed order picking systems and evaluation of design solutions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Joanna Dobrowolska (WT) Karolina Joanna Dobrowolska Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Projekt ukształtowania systemu komisjonowania w obiekcie logistycznym dla wybranej branży
Promotor
Michał Kłodawski (WT/WTISTiL) Michał Kłodawski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Jolanta Żak (WT/WTISTiL) Jolanta Żak Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Michał Kłodawski (WT/WTISTiL) Michał Kłodawski Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
system komisjonowania, kompletacja, projekt, obiekt logistyczny
Słowa kluczowe w języku angielskim
order picking system, picking ,project, logistic facility
Streszczenie w języku polskim
Praca inżynierska przedstawia koncepcję systemu komisjonowania w trzech wariantach. System ten obsługuje materiały należące do branży meblarskiej. Zakres pracy obejmuje charakterystykę wybranej branży, sformułowanie zadania logistycznego, ukształtowanie systemu komisjonowania w obiekcie logistycznym, wymiarowanie, ocenę zaproponowanych wariantów systemu komisjonowania oraz podsumowanie i wnioski. W rozdziale pierwszym omówiono problematykę projektowania systemów komisjonowania oraz kryterium ich wyboru. W rozdziale drugim dokonano charakterystyki branży meblarskiej. Rozdział trzeci to sformułowanie zadania logistycznego, które zawiera charakterystykę grup materiałowych, identyfikację danych i założeń do projektowania systemu komisjonowania w tym rozbudowaną strukturę zleceń dla każdej z grup materiałowych. W rozdziale czwartym opisano założenia ogólne dla trzech wariantów systemu komisjonowania oraz elementy, które są dla nich niezmienne. Dla każdego z rozwiązań opisano przebieg procesu przepływu materiałów oraz ukształtowanie przestrzenne. Rozdział piąty, szósty i siódmy poświęcono wymiarowaniu proces przepływu ładunków z uwzględnieniem zaprojektowanego systemu komisjonowania, wyznaczono przepływy materiałów w poszczególnych cyklach, długości tras kompletacji przy zastosowaniu metod trasowania (S-shape, Optimal, Largest Gap), czasy realizacji cykli transportowych i kontroli, pracochłonności, harmonogram realizacji procesu magazynowego, niezbędną liczbę pracowników i urządzeń oraz policzono nakłady, koszty eksploatacyjne oraz operacyjne z nimi związane. W rozdziale ósmym zawarto porównanie zaprojektowanych systemów komisjonowania oraz ocenę rozwiązań projektowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9590

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1f1a6460e1f44b948b5e7d35864342f6/
URN
urn:pw-repo:WUT1f1a6460e1f44b948b5e7d35864342f6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony