Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of heating installations in the chosen residential building

Robert Herudziński

Abstract

Jobs Engineering thesis presents the design of central heating together with the installation of warm water. This work consists of two parts: - theoretical part, which contains information on the technical solutions used in the second part of the project. - project part, which presented a project for the installation of central heating and hot water installations. In the theoretical part contains information about the project, and in particular: thermal comfort conditions in accordance with modern requirements, on which parameters we pay special attention to the purpose of heating or heating basic tasks and methods of their implementation, the techniques used in heating, the demand for thermal power facilities, design principles boiler gas lighter than air. It shows a heat source with special attention to the technique of condensing boilers and discussed capacitive Heater hot water and protection of the system or expansion vessels, safety valves, vents. To discuss these issues were used references contained in the bibliography following work. In the project are included calculations with the use of two programs: OZC PURMO to calculate the heat power demand of the existing building and CO PURMO to calculate the installation C.O. Installations are designed in existing and operated three-storey detached house, in which lives a family of three. The building is located in Bożewo and is in the third climate zone in which the design outdoor temperature is -20 ° C. Calculations program OZC received the demand for heat the building and it amounts to 11.42 kW. In contrast, the power needed to heat the hot water was calculated according to PN-92 / B-01706 and amounts to 8.29 kW. So the demand for total power is equal to 19,71 kW and on this basis was chosen condensing gas boiler, which will satisfy the demand for energy projected installation. Sam central heating system has been designed in the PURMO CO. This installation is made in a closed system expansion tank and protected by a safety valve. Made of copper pipes and composite pipes Alupex. Wires were distributed in the basement and the garage ceiling fixed handles. Tees used for separation of the heating medium to the individual divisions. Correct and trouble free operation of the central heating system provides electronic sensors regulators. The entire project has been made in accordance with the standards contained in the legislation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Herudziński (FCEMP) Robert Herudziński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji grzewczych w wybranym budynku mieszkalnym
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
instalacja centralnego ogrzewania, ciepła woda użytkowa, zapotrzebowanie na moc cielną, dobór urządzeń.
Keywords in English
central heating, domestic hot water, the demand for big power, equipment selection.
Abstract in Polish
STRESZCZENIE PRACY Praca inżynierska dyplomowa przedstawia projekt centralnego ogrzewania wraz z instalacją cieplej wody użytkowej. Poniższa praca składa się z dwóch części: -części teoretycznej, w której zawarte są informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w drugiej części projektowej. -części projektowej, w której przedstawiony jest projekt instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. W części teoretycznej zawarte są informacje dotyczące projektu, a w szczególności: warunki komfortu cieplnego zgodnie ze współczesnymi wymaganiami, cel ogrzewania czyli podstawowe zadania ogrzewania i sposoby ich realizacji, techniki stosowane w ogrzewnictwie, zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczeń, zasady projektowania kotłowni na gaz lżejszy od powietrza. Przedstawiono też źródła ciepła ze szczególna uwaga na technikę kondensacyjną w kotłach jak i omówiono pojemnościowe pogrzewacze ciepłej wody użytkowej i zabezpieczenia instalacji czyli naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, odpowietrzniki. Do omówienia tych zagadnień wykorzystane były pozycje literaturowe zawarte w bibliografii tej pracy. W części projektowej zawarte są obliczenia z wykorzystanie dwóch programów: OZC PURMO do obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną istniejącego budynku i CO PURMO do obliczeń instalacji c.o. Instalacje zostały zaprojektowane w już istniejącym i eksploatowanym budynku jednorodzinnym trzy kondygnacyjnym, w którym zamieszkuje trzy osobowa rodzina. Budynek znajduje się w miejscowości Bożewo i jest w III strefie klimatycznej w której projektowa temperatura zewnętrzna wynosi -20oC. Z wyliczeń programu OZC otrzymano zapotrzebowanie na moc cieplną budynku i wynosi ona 11,42 kW. Natomiast moc potrzebną do podgrzania ciepłej wody użytkowej wyliczono zgodnie z PN-92/B-01706 i wynosi 8,29 kW. Tak więc zapotrzebowanie na moc całkowita jest równe 19,71 kW i na tej podstawie dobrano kocioł gazowy kondensacyjny, który zaspokoi zapotrzebowanie na energie projektowanej instalacji. Sama instalacja centralnego ogrzewania została zaprojektowana w programie PURMO CO. Jest to instalacja wykonana w systemie zamkniętym, zabezpieczona naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa. Wykonana z rur miedzianych i rur wielowarstwowych AluPEX. Przewody rozprowadzono w pomieszczeniach piwnicznych i garażu pod sufitem przymocowanych za pomocą uchwytów. Zastosowano trójniki do rozdziału czynnika grzewczego na poszczególne piony. Poprawną i bezawaryjną pracę instalacji centralnego ogrzewania zapewnia czujniki i elektroniczne regulatory. Cały projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami zawartymi w aktach prawnych.
File
  • File: 1
    256190 Praca Dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11473

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1ec77c3a3f6146418f698c65e10c237b/
URN
urn:pw-repo:WUT1ec77c3a3f6146418f698c65e10c237b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page