Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of wireless information exchange system for transport system telematics

Bartłomiej Michał Biełuszko

Abstract

Implementation of transport system telematics is a method of improving the functionality of the transport system in our country. Telematics solutions are very useful. They enable to obtain information on a traffic and conditions prevailing in the area of their implementation and installation. Achieving all benefits which come from installing telematics system is only possible due to properly functioning system of exchange information. Wireless data transmission is desirable when the system is projected on a large and extended areas. The level of informatization of transport in Poland is still lower than in the most developed countries. That is why there is a high need of implementation of such telematics transport systems on the polish roads. The aim of this engineer’s thesis is to design a project of the wireless exchange information of the telematics transport system on the highway. At the beginning the literature was reviewed and the stages of developing telematics transport systems were introduced. Moreover, the transmission medium and techniques of transfer information in these systems were presented. Next, the motorway junction was discussed and the original concept of wireless data information between the elements of the transport telematics system with regard to their function and hardware structure was created. The costs of implementing these solutions was estimated at 2 912 000 PLN. Final part of this work contains objective summary including the benefits and possible defects arising from realization of the concept. This engineer’s thesis and designed plan of exchange information system on the selected area may constitue the basis for development of implementation project. The use of the proposed solutions has the opportunity to provide a lot of useful information, which increase safety and facilitate traffic management and maintenance of the roads included in the Łódź Północ highway junction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartłomiej Michał Biełuszko (FT) Bartłomiej Michał Biełuszko,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu bezprzewodowej wymiany informacji w systemach telematyki drogowej
Supervisor
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Rychlicki (FT/DTT) Mariusz Rychlicki,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
telematyka transportu, kamery ANPR, tablice zmiennej treści, stacja pomiaru ruchu, stacja preselekcji wagowej, stacja meteorologiczna, węzeł autostradowy.
Keywords in English
Transport telematics, ANPR cameras, arrays of variable contents, station of traffic measurement, dynamic weighting station, weather station, motorway junction.
Abstract in Polish
Wdrażanie telematycznych systemów drogowych to jedna z metod poprawy funkcjonowania systemu transportowego w naszym kraju. Telematyczne rozwiązania umożliwiają między innymi uzyskanie informacji o ruchu drogowym oraz warunkach panujących na obszarze ich implementacji. Osiągnięcie wszelkich korzyści wynikających z montowania urządzeń telematyki transportu na drogach, możliwe jest jedynie dzięki prawidłowo funkcjonującemu systemowi wymiany informacji. Bezprzewodowa transmisja danych jest pożądana przy projektowaniu systemu na rozległych obszarach. Poziom informatyzacji transportu w Polsce jest jednak w dalszym ciągu na niższym poziomie niż w większości krajów rozwiniętych, dlatego istnieje wysoka konieczność implementacji takich systemów na polskich drogach. Celem pracy jest analiza wyposażenia telematycznego autostrad oraz opracowanie projektu systemu bezprzewodowej wymiany informacji w systemach telematyki drogowej na węźle autostradowym. Na wstępie dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przedstawienia etapów rozwoju telematycznych systemów transportowych na świecie. Następnie scharakteryzowano media transmisyjne i techniki przesyłania informacji w tych systemach. Kolejno omówiono wybrany węzeł autostradowy oraz zaprezentowano autorską koncepcję systemu bezprzewodowej transmisji danych między elementami systemu telematyki drogowej, z uwzględnieniem ich funkcji i struktury sprzętowej. Koszty wdrożenia proponowanych rozwiązań oszacowano na 2 912 000 zł. W końcowej części pracy zawarto jej obiektywne podsumowanie z uwzględnieniem korzyści wynikających z realizacji koncepcji, a także uwzględniono możliwe wady. Praca wraz z przeprowadzonym projektem systemu wymiany informacji na wybranym obszarze, może stanowić podstawę do opracowania projektu wdrożeniowego. Zastosowanie proponowanych rozwiązań ma szansę dostarczyć wielu użytecznych informacji, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwi zarządzanie ruchem i utrzymanie dróg wchodzących w skład węzła autostradowego Łódź Północ.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Bartłomiej Biełuszko.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13229

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1e0c423704f54dfeb6def44db1a3aacf/
URN
urn:pw-repo:WUT1e0c423704f54dfeb6def44db1a3aacf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page