Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation project of audits management system in production and services company

Mateusz Bacławski

Abstract

The theme of this work is “System supporting audit management implementation project in production and service company”. Author of this work is Mateusz Bacławski – student faculty of Management at Warsaw University of Technology Faculty of Management. Thesis supervisor - EngD Bolesław Szomański. The main purpose of this work was to improve the planning and auditing processes in the company as well as supervision over the identified nonconformities as a result of implementation of the system. This work present the current situation in the company and show functional and non – functional requirements which should be achieved by the new tool. A market analysis in searching of solutions offering software that meet the minimum requirements was presented and the costs of implementations of these systems also was introduced. After the analyzing the costs of each tool company decided to order software on request corresponding with specific requirements. It was the best solution both financially and meeting to the all company demands. This work shows also business processes in the enterprise and activity diagrams of users in the software. The entire architecture has been described along with the relations between the various elements of the solution and the mechanisms used in its developing. Thesis also presents the layout of forms available in the system for users such as: . audit plan creation and display form, report creation and display form, corrective actions creation and display form and Corrective / Preventive action plan creation and display form. In the following part of this work was presented the possibilities of presenting the results of conducted audits and the ways to reporting data from the software which can help The Managements to make decisions regarding the effectiveness of achieving the objectives related to the implementation of the Quality, Environment and Occupational Safety and Health Management System Chapter 8 describes the economic analysis of the implementation of the software, where all costs related to the purchase of this solution, its maintenance and rental of necessary infrastructure as well as material benefits resulting from the improvement of the work of people were presented. Chapter 8.2 describes also non – Financial benefits resulting from the using of new tool. This work can be used to improve the process of managing the internal audit processes in enterprise. It can also be the basis for the implementation of an analogous software improving the processes related to audit management and supervision of nonconformities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Bacławski (FoM) Mateusz Bacławski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie audytami w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
Supervisor
Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Projekt, Wdrożenie, System, Audyt, Audit,
Keywords in English
Project, Implementation, System, Audit,
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Projekt wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie audytami w przedsiębiorstwie produkcyjno – usługowym”. Została napisana przez Mateusza Bacławskiego, który studiował na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem pracy był dr inż. Bolesław Szomański. Celem pracy było usprawnienie procesów planowania oraz zarządzania audytami w firmie jak i nadzoru nad stwierdzonymi niezgodnościami poprzez wdrożenie systemu informatycznego. W pracy przedstawiono sytuację obecną w przedsiębiorstwie oraz zaproponowano wymagania funkcjonalne oraz niefunkcjonalne jakie powinien spełniać nowe narzędzie. Została przedstawiona analiza rynku w poszukiwaniu rozwiązań oferujących systemy spełniające wymagania minimalne oraz dokonano analizy kosztów wdrożenia przedstawionych systemów. Po przeanalizowaniu kosztów implementacji każdego z narzędzi zdecydowano się na zamówienie oprogramowania pod konkretne wymagania firmy. Było to rozwiązanie najkorzystniejsze zarówno finansowo jak i spełniające wszelkie zdefiniowane wymagania spółki. W pracy przedstawiono procesy biznesowe obowiązujące w firmie oraz diagramy aktywności użytkowników systemu. Opisana została cała architektura systemu wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami oraz mechanizmami wykorzystanymi przy jego budowie. Przedstawiono również wygląd formularzy dostępnych w systemie dla użytkowników takich jak: formularz tworzenia planu, raportu oraz działań korygujących do stwierdzonych niezgodności. Zaprezentowano również dokument planu działań korygujących / zapobiegawczych, które nie będą związane z audytem. Następnie zaprezentowane zostały możliwości prezentowania wyników przeprowadzonych audytów oraz możliwości ich raportowania. Na tej podstawie Kierownictwo może podejmować decyzje dotyczące skuteczności realizacji celów związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W rozdziale 8 opisana została analiza ekonomiczna wdrożenia rozwiązania gdzie przedstawiono wszelkie koszty związane z zakupem oprogramowania, jego utrzymaniem oraz wynajęciem infrastruktury do tego niezbędnej jak i korzyści materialne wynikające z usprawnienia pracy osób odpowiedzialnych za realizację działań korygujących, audytorów jak i Kierownictwa. W podrozdziale 8.2 opisano także korzyści niematerialne wynikające z wdrożenia oprogramowania. Praca może być wykorzystywana do usprawnienia procesu zarządzania procesem audytowania wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Może również stanowić podstawę do wdrożenia analogicznego rozwiązania usprawniającego procesy związane z przeprowadzaniem i nadzorem audytów.
File
  • File: 1
    Praca_pl_WZ_Baclawski_Mateusz_246466.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23741

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1e0937dbdb5744008e3e841e28f57bdc/
URN
urn:pw-repo:WUT1e0937dbdb5744008e3e841e28f57bdc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page