Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modeling of water demineralization on system

Mirosław Łukasz Maciąg

Abstract

The thesis aims to analyses available technologies for super clean water production, possibilities of their adding to the existing fuel cell laboratory infrastructure. In order to determine the conditions for system implementation, existing infrastructure was investigated, and contact with it;s suppliers was reached. Due to the research working principle of previous system wad recognized, and the following conditions were claimed to be crucial in the choice of methods: possession of vessels for resin charges, and the fact that electrolyser will create most of the water demand. Distillation as the main way of production water for laboratory purposes, resin ion exchange, as the most common water demineralization method, and two membrane processes reverse osmosis and continuous electro-dialysis were analyzed according to existing constrains related to the project, and possibilities of combining this technologies. Calculations aiming at sizing the system in order to determine required elements. The most attention was paid to maintain required flow rate, and water purity after the demineralization system, as this are the crucial requirements for water usage. Implementation of regeneration methods was investigated, as well as influence of using up the system and methods of preventing it. Technologies were analyzed in order to be implemented, required elements of system for its operation and connection to the existing infrastructure were determined. Contact with the crucial suppliers was made and requests for parts were send. Request for pubic offer was prepared.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mirosław Łukasz Maciąg (FPAE) Mirosław Łukasz Maciąg,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Modelowanie systemu demineralizacji wody
Supervisor
Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Pages
48
Internal identifier
MEL; PD-3699
Reviewers
Marcin Wołowicz (FPAE/IHE) Marcin Wołowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
jonity, odwrócona osmoza, instalacje wody super-czystej
Keywords in English
ion-exchange resins, reverse osmosis, super-pure water installations
Abstract in Polish
Celem pracy jest przeanalizowanie dostępnych technologii otrzymywania superczystej wody, oraz możliwości ich zastosowania przy istniejącej infrastrukturze w laboratorium ogniw paliwowych. Aby określić warunki, w których system ma powstać, zapoznano się z istniejącą infrastrukturą oraz nawiązano kontakt z dostawcami tej infrastruktury. Określono działanie pierwotnej instalacji, oraz stwierdzono że na wybór metod może wpływać posiadanie wymienników jonowych, oraz zapotrzebowanie na wodę określone głównie przez zapotrzebowanie elektrolizera. Przeanalizowano destylację, jako najczęstszy sposób produkcji wody na potrzeby laboratoriów oraz trzy wiodące systemy demineralizacyjne: proces wymiany jonowej - złoża jonitowe, oraz dwa procesy membranowe - elektrodializę oraz odwróconą osmozę pod kątem możliwości zastosowania ich przy istniejących ograniczeniach, oraz możliwości łączenia tych technologii. Przeprowadzono obliczenia mające na celu dobranie wielkości systemu w celu dobrania odpowiednich produktów. Szczególnie zwrócono uwagę na utrzymanie odpowiedniego przepływu oraz stopnia zasolenia po systemie demineralizacji, ponieważ są one najważniejszymi wymaganiami dla użycia wody. Sprawdzono wpływ zużywania na wybrane technologie oraz możliwości jego przeciwdziałaniu. Określono możliwości zastosowania metod regeneracji. Przeanalizowani technologie pod kontem stworzenia działającego systemu, dobrano elementy potrzebne do jego pracy oraz połączenia z istniejącą infrastrukturą. Nawiązano kontakt z kluczowymi dostawcami, wysłano do nich zapytania ofertowe, które uwzględniono do przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Mirosław Maciąg.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12452

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1de60c3c00074658bffa8381bd6b650b/
URN
urn:pw-repo:WUT1de60c3c00074658bffa8381bd6b650b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page