Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Contemporary information systems of public administration

Milena Sowińska

Abstract

Contemporary information systems in public administration are the subject of this diploma thesis. The surplus of collected information means that they need to be properly stored, transformed and then disseminated to users. Currently, this process is carried out using information systems, the operation of which is specified using existing IT solutions. Computerization of systems is a publicly available method of increasing the efficiency of the management system, which has resulted in highly developed task automation, improved information storage necessary for the operation of a specific process and easier analysis of collected data and information. The multi-level architecture gives each person the possibility to transform input information into output using specific procedures and schemes. By thoroughly analyzing the functioning of the existing administrative institutions, it has been proved that information systems with each year are characterized by an increasing interest among citizens. Public administration in Poland, following the currently operating technological trends, wanted to introduce new solutions aimed not only at facilitating the settlement of the case, reducing costs, but also improving the functioning of offices. The diploma thesis contains basic concepts concerning information and functioning of information systems being an introduction to the subject. Attention was focused on the process of planning and then implementing the information system. The information infrastructure of the state with a perspective architecture model has been described in detail. The work presents general and free websites systems, paying special attention to the Public Information Bulletin, Central Registration and Business Activity Information, or the Obywatel.gov.pl platform. At the end, based on the Electronic Platform of Public Administration Services, opportunities dedicated to citizens were presented. Starting from the essence and functions of this system, to the trusted profile, an electronic inbox and a directory of services dedicated to the portal to the public. The last element of the work is the ending, which is a compact summary of the discussed topic.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Milena Sowińska (FASS) Milena Sowińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Współczesne systemy informacyjne administracji publicznej
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS) Krzysztof Urbaniak (FASS/DASMA) Krzysztof Urbaniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
system, informacja, ePUAP, administracja, infrastruktura, systemy informacyjne
Keywords in English
system, information, ePUAP, administration, infrastructure, information systems
Abstract in Polish
Współczesne systemy informacyjne administracji publicznej to temat niniejszej pracy dyplomowej. Nadwyżka gromadzonych informacji sprawia, że wymagane jest ich właściwe przechowywanie, przekształcane, a następnie upowszechnienie użytkownikom. Aktualnie proces ten wykonywany jest przy użyciu systemów informacyjnych, których działanie sprecyzowano za pomocą istniejących rozwiązań informatycznych. Informatyzacja systemów jest ogólnodostępną metodą powiększania sprawności funkcjonowania systemu zarządzania czego skutkiem stała się wysoko rozwinięta automatyzacja zadań, usprawnienie gromadzenia informacji koniecznych do funkcjonowania konkretnego procesu oraz ułatwiona analiza zgromadzonych danych i informacji. Wielopoziomowa architektura daje możliwość każdej osobie na przekształcanie informacji wejściowych w wyjściowe przy użyciu określonych procedur i schematów. Dokonując dokładnej analizy funkcjonowania obecnie istniejących instytucji administracyjnych udowodniono, że systemy informacyjne z każdym rokiem odznaczają się coraz większym zainteresowaniem wśród obywateli. Administracja publiczna w Polsce, podążając za obecnie funkcjonującymi trendami technologicznymi, zapragnęła wprowadzać nowe rozwiązania mające na celu nie tylko ułatwienie załatwienia sprawy, zmniejszenie kosztów, ale również usprawnienie funkcjonowania urzędów. W pracy dyplomowej zawarto podstawowe pojęcia dotyczące informacji i funkcjonowania systemów informacyjnych będące wprowadzeniem do tematu poniższej pracy. Uwagę skupiono na procesie zaplanowania, a następnie wdrożenia systemu informacyjnego. Wszczegółowy sposób opisana została infrastruktura informacyjna państwa wraz zperspektywicznym modelem architektury. W pracy scharakteryzowano powszechne i bezpłatne systemy stron internetowych poddając szczególnej uwadze Biuletyn Informacji Publicznych, Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej czy też platformę Obywatel.gov.pl. Na zakończenie, bazując na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej zaprezentowano możliwości dedykowane obywatelom. Począwszy od istoty i funkcji tego systemu, aż po profil zaufany, elektroniczną skrzynkę podawczą oraz katalog usług dedykowanych przez portal do społeczeństwa. Ostatni element pracy stanowi zakończenie, będące zwartym podsumowaniem omawianego tematu.
File
  • File: 1
    Milena_Sowińska_-_Praca_dyplomowa_licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34565

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dd3bf1f34a441ce80620c6ec4defd2b/
URN
urn:pw-repo:WUT1dd3bf1f34a441ce80620c6ec4defd2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page