Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical and economic analysis of the possibilities and purposefulness of defining the tightness of district heating networks using methods different from exchange rates

Ewelina Alicja Beyer

Abstract

The aim of this study, titled “Technical and economic analysis of the possibilities and purposefulness of defining the tightness of district heating networks using methods different from exchange rates”, was to analyze the possibilities of defining the tightness of district heating systems using methods different from water exchange rates. The subject of leaks in district heating systems was presented, including the reasons and places of their formation, losses caused by them and methods of reducing their number. Considering the lack of existence of tightness indicators other from exchange rates, an attempt to create new ways of describing the tightness of district heating networks was made. The study was based on the data acquired from Warsaw District Heating Network. The analysis included evaluating the purposefulness of using water exchange rate in defining the tightness of district heating systems. Subsequently, the possibilities of obtaining information about leaks was analyzed. The characteristics of district heating network failures were examined, such as the age or nominal diameters of damaged pipelines, as well as the impact of the system parameters on water losses and failure rate, in particular the temperature and pressure levels. Basic statistical tools were used in the analysis. The environmental effect and financial costs of water losses were defined in order to analyze the consequences of leaks in district heating networks. On the basis of calculated costs of water losses an economic analysis of the profitability of investments in improving technical state of district heating networks was conducted. The conclusions indicate the existence of possibilities of defining district heating systems’ tightness in ways other than exchange factors, as well as purposefulness of such solutions. The legitimacy of further studies on new tightness indicators, in particular of the methods corresponding to ones used in water supply networks, was also argued.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Alicja Beyer (FPAE) Ewelina Alicja Beyer,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza techniczno-ekonomiczna oraz możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego
Supervisor
Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-5039
Reviewers
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Kamil Futyma (FPAE/IHE) Kamil Futyma,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
sieć ciepłownicza, szczelność systemu ciepłowniczego, ubytki wody sieciowej, nieszczelności, ciepłownictwo, krotność wymiany zładu
Keywords in English
district heating network, tightness of district heating system, water losses, leaks, district heating, water exchange rate
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy, o tytule „Analiza techniczno – ekonomiczna oraz możliwości i zasadności stosowania innych niż krotność wymian wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego”, było przeanalizowanie możliwości określania szczelności systemów ciepłowniczych w sposób różny od wykorzystywanego powszechnie wskaźnika, jakim jest krotność wymiany zładu. Przedstawiona została problematyka nieszczelności na systemach ciepłowniczych, w tym powody i miejsca ich powstawania, związane z nimi straty oraz działania podejmowane w celu ograniczania ich liczby. W związku z brakiem innych niż krotność wymian zładu używanych obecnie wskaźników szczelności systemu ciepłowniczego podjęto próbę stworzenia nowych sposobów opisywania szczelności systemu ciepłowniczego. W tym celu wykorzystane zostały dane pozyskane z Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. W toku analizy sprawdzono zasadność korzystania z krotności wymiany zładu w celu opisywania szczelności systemu ciepłowniczego, a następnie przeanalizowano możliwości uzyskania informacji na temat nieszczelności. Zbadane zostały cechy charakterystyczne awarii zachodzących na sieci ciepłowniczej, takich jak m.in. wiek i średnice nominalne rurociągów na których wykryto stan awaryjny, oraz wpływ parametrów czynnika sieciowego na straty wody i awaryjność systemu, w szczególności ciśnienia oraz temperatury. W analizie wykorzystane zostały podstawowe narzędzia statystyczne. W celu określenia skutków strat czynnika roboczego obliczony został efekt środowiskowy oraz koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo zarządzające siecią ciepłowniczą w związku z istnieniem na niej nieszczelności. Na podstawie przeprowadzonej analizy wywnioskowano istnienie możliwości określania szczelności systemu ciepłowniczego w inne niż przez krotności wymian sposoby oraz zasadność wykorzystywania takich rozwiązań. Dzięki obliczeniu kosztów strat czynnika sieciowego przeprowadzona została analiza ekonomiczna opłacalności podejmowania inwestycji w zwiększanie szczelności sieci ciepłowniczej. Przedstawiono również uzasadnienie celowości rozwoju badań nad nowymi wskaźnikami szczelności systemów ciepłowniczych, których nie udało wyznaczyć się w toku pracy, w szczególności biorąc za wzór sposoby określania szczelności wykorzystywane w przypadku sieci wodociągowych.
File
  • File: 1
    276259_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32490

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dc3ead3c1f445d298bbab360ca8257a/
URN
urn:pw-repo:WUT1dc3ead3c1f445d298bbab360ca8257a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page