Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Assessment of the financial management efficiency on the example of the Wyszogród commune in the years 2013-2017

Marzena Goliszek

Abstract

The work is devoted to the analysis of the financial management efficiency of the Wyszogród commune in the years 2013 - 2017. The first chapter introduces the character of the commune. The work includes information that characterizes the concept of a commune as a territorial unit. In addition, there were presented the system of communes functioning as well as legal acts regulating the commune office, information about the organization of communal self-government, including authority of a commune and how the commune elections are going. The chapter ends with the conclusions of the meaning of one of the basic normative acts, that is, the commune's statute. The second chapter covers the subject of the budget. There is a budget definition here, an explanation of the budget and the procedure for its enacting. Power budget sources were also presented, such as own revenues, general subsidies and purposeful grant - all of which the commune has funds for the implementation of public tasks. In addition, information relating to the implementation and control of the implementation of the commune budget, who adopts and who is responsible for the funds allocated for a given calendar year. The third chapter covers the issues related to the analysis of the financial condition of the Wyszogród commune in 2013 - 2017. Presentation of the discussed municipality was made, the budget which was allocated in the years 2013 - 2017 was analyzed as well as the analysis of incomes and expenditures in these years. The final part presents the analysis of the financial statements of the Wyszogród commune and information on all investments carried out in 2013-2017 with reference to financial plans. The work shows that the Commune of Wyszogród in 2013 - 2017 showed low efficiency in terms of financial and investment efficiency.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marzena Goliszek (CESS) Marzena Goliszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena efektywności zarządzania finansami na przykładzie gminy Wyszogród w latach 2013 - 2017
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
finanse gminy, budżet gminy, efektywność zarządzania finansami, analiza finansowa
Keywords in English
commune's finances, budget of the commune, efficiency of financial management, financial analysis
Abstract in Polish
Praca poświęcona jest analizie efektywności zarządzania finansami Gminy Wyszogród w latach 2013 – 2017. Rozdział pierwszy przybliża specyfikę gminy. Zawarte są informacje charakteryzujące pojęcie gminy jako jednostki terytorialnej. Poza tym zaprezentowano system funkcjonowania gmin jak i akty prawne regulujące urząd gminy, informacje na temat organizacji samorządu gminnego, m.in. organy gminy i jak przebiegają wybory do gminy. Rozdział kończą wnioski znaczenia jednego z podstawowych aktów normatywnych, czyli statutu gminy. Rozdział drugi obejmuje tematykę budżetu. Znajduje się tutaj definicja budżetu, wyjaśnienie istoty budżetu oraz procedura jego uchwalania. Zaprezentowano również źródła zasilania budżetu, takie jak dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe – wszystko to z czego gmina posiada fundusze na realizację zadań publicznych. Poza tym informacje odnoszące się do wykonania i kontroli realizacji budżetu gminy, kto uchwala i kto jest odpowiedzialny za fundusze przeznaczone na dany rok kalendarzowy. Trzeci rozdział obejmuje tematykę związaną z analizą kondycji finansowej gminy Wyszogród w latach 2013 – 2017. Dokonano prezentacji omawianej gminy, przeanalizowano budżet jaki był przeznaczony w badanych latach 2013 – 2017 oraz przeprowadzono analizę dochodów i wydatków w tych latach. Końcowa część przedstawia analizę sprawozdań finansowych Gminy Wyszogród oraz informacje na temat wszystkich inwestycji, zrealizowanych w latach 2013 – 2017 w odniesieniu do planów finansowych. W pracy ukazano, że Gmina Wyszogród w latach 2013 – 2017 wykazała niską efektywność w zakresie efektywności finansowej i inwestycyjnej.
File
  • File: 1
    Marzena_Goliszek__-_Ocena_efektywności_zarządzania_finansami_na_przykładzie_gminy_Wyszogród_w_latach_2013-2017.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30504

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1dad31acf15d43b4b5713b5f41309a09/
URN
urn:pw-repo:WUT1dad31acf15d43b4b5713b5f41309a09

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page