Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of a precise haul-off device for the extrusion line for the production of filament

Jakub Bastek

Abstract

This work entitled "Construction of a precise haul-off device for the extrusion line for the production of filament." is a description of the design and execution of a device operating in a line for extrusion of a 3D filament. This product is a widely used material in the 3D printing process using the FDM method. Filament production poses a lot of size and shape requirements. The permissible deviation from the set diameter is +/- 0.05mm. The currently used device in the production line is not adapted to the production of profiles with a very small cross-section. The operation of the device has a direct impact on the quality of the filament produced. It was necessary to replace the currently working extraction. Analyzing the defects of the old device, new ones were designed to meet the production requirements of the filament. The new device is a belt haul-off device. The key parameter is the constant speed that can be controlled in a precise manner. The driving gear is based on a hybrid servo drive. The device was designed using the SolidWorks software. In total, 5 elements were designed and made. The rest of the elements were selected from catalogs. After the construction was completed, tests were carried out to check the new device. The results were compared with the old device. The designed extraction meets the assumed design assumptions. The quality of the filament produced has clearly improved. At the beginning of the work a theoretical introduction describing key issues related to plastics processing, such as extrusion of plastics, technological line and receiving device was included. These issues present the context of the project and emphasize how important the haul-off device is.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Bastek (FMIE) Jakub Bastek,, FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Title in Polish
Budowa precyzyjnego urządzenia odbierającego do lini wytłaczarskiej do produkcji filamentu
Supervisor
Robert Pierzynowski (FMIE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FMIE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Joanna Radziejewska (FMIE/IoMP) Joanna Radziejewska,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE) Robert Pierzynowski (FMIE/IoMP) Robert Pierzynowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FMIE/IoMP)FACULTY OF MECHANICAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (FMIE)
Keywords in Polish
urządzenie odbierające, odciąg, filament 3D, wytłaczanie tworzyw sztucznych.
Keywords in English
haul-off device, extractor, 3D filament, plastics extrusion.
Abstract in Polish
Niniejsza praca pt. „Budowa precyzyjnego urządzenia odbierającego do linii wytłaczarskiej do produkcji filamentu.” jest opisem projektowania i wykonania odciągu wytłaczarskiego pracującego w linii do wytłaczania filamentu 3D. Produkt ten jest powszechnie stosowanym materiałem w procesie druku 3D metodą FDM. Produkcja filamentu stawia przed sobą spore wymagania wymiarowo-kształtowe. Dopuszczalny odchylenie od zadanej średnicy wynosi +/- 0.05mm. Obecnie używane urządzenie w linii technologicznej nie jest przystosowane do produkcji profili o bardzo małym przekroju poprzecznym. Praca odciągu ma bezpośredni wpływ na jakoś produkowanego filamentu. Nastąpiła konieczność wymiany obecnie pracującego odciągu. Analizując wady starego urządzenia zaprojektowano nowe spełniające wymagania produkcyjne filamentu. Nowe urządzenie jest odciągiem taśmowym. Kluczowym jego parametrem jest stała prędkość obrotowa mogąca być kontrolowana w precyzyjny sposób. Napęd odciągu opiera się na serwonapędzie hybrydowym. Urządzenie zostało zaprojektowane przy użyciu oprogramowania SolidWorks. Łącznie zaprojektowano i wykonano 5 elementów. Reszta elementów została dobrana z katalogów. Po zakończeniu budowy przeprowadzono badania sprawdzające nowe urządzenie. Wyniki zestawiono ze starym urządzeniem. Zaprojektowany odciąg spełnia zakładane założenia projektowe. Jakość produkowanego filamentu wyraźnie się poprawiła. Na początku pracy zawarto wstęp teoretyczny opisujący kluczowe zagadnienia związane z przetwórstwem tworzyw sztucznych takie jak: wytłaczanie tworzyw, linia technologiczna oraz urządzenie odbierające. Zagadnienia te przedstawiają kontekst projektu i podkreślają jak bardzo ważnym urządzeniem jest odciąg.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Jakub_Bastek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31016

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1d4a016afbbc4f978eedc267530d6de1/
URN
urn:pw-repo:WUT1d4a016afbbc4f978eedc267530d6de1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page