Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of voltage oxidation process of titanium nitride in the environment of diluted phosphoric acid V with the addition of calcium dihydrogen phosphates

Natalia Gąglewska

Abstract

Diploma thesis relates to determine the influence of the applied voltage in the plasma electrolytic oxidation of nitrided titanium in the environment of diluted phosphoric acid V with the addition of calcium dihydrogen phosphate on the properties of oxide layers. The oxide layers were formed on the titanium alloy Grade 2 in the hybrid surface treatment. This processing includes the nitriding process on the potential of the cathode, and electrolytic plasma oxidation in a 1% phosphoric acid V with the addition of calcium dihydrogen phosphate. The morphology and microstructure of the surface layer obtained was examined with an optical microscope and a scanning electron microscope. Research of the chemical composition have been performed with EDS detector. Adhesive properties of the oxide layers were tested by the method Scratch Test. Corrosion properties were analyzed by potentiodynamic, Stern and electrochemical impedance spectroscopy. It has been shown that the use of electrolytic plasma oxidation contributes significantly to the improvement of the corrosion resistance of titanium nitrided. Also obtained oxide layers exhibit good adhesion to the substrate. The values of a given connection oxidation affects the thickness and the microstructure of the produced oxide layers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Gąglewska (FMSE) Natalia Gąglewska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ napięcia procesu utleniania azotowanego jarzeniowo tytanu w środowisku rozcieńczonego kwasu fosforowego V z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia
Supervisor
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001978
Reviewers
Agnieszka Brojanowska (FMSE/DSE) Agnieszka Brojanowska,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Obróbki powierzchniowe stopów tytanu, azotowanie jarzeniowe na potencjale katody, elektrolityczne utlenianie plazmowe, odporność korozyjna stopów tytanu
Keywords in English
Surface treatments of titanium alloys, nitriding glow on the potential of the cathode plasma electrolytic oxidation, corrosion resistance of titanium alloys
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy określenia wpływu zastosowanego napięcia w procesie elektrolitycznego utleniania plazmowego azotowanego jarzeniowo tytanu w środowisku rozcieńczonego kwasu fosforowego V z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia na właściwości wytworzonych warstw tlenkowych. Warstwy tlenkowe zostały wytworzone na stopie tytanu Grade 2 w procesie hybrydowej obróbki powierzchniowej. Obróbka ta obejmuje proces azotowania jarzeniowego na potencjale katody oraz elektrolityczne utlenianie plazmowe w 1% kwasie fosforowym V z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia. Morfologię powierzchni i mikrostrukturę uzyskanych warstw badano przy użyciu mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego. Badania składu chemicznego zostały przeprowadzone za pomocą detektora EDS. Właściwości adhezyjne warstw tlenkowych zbadano za pomocą metody Scratch Test. Właściwości korozyjne badano metodą potencjodynamiczną, Sterna oraz elektrochemiczną spektroskopią impedancyjną. Wykazano, że zastosowanie procesu elektrolitycznego utleniania plazmowego ma znaczący wpływ na polepszenie odporności korozyjnej tytanu azotowanego jarzeniowo. Ponadto otrzymane warstwy tlenkowe wykazują dobrą przyczepność do podłoża. Wartość zadanego napięcia utleniania ma wpływ na grubość oraz mikrostrukturę wytworzonych warstw tlenkowych.
File
  • File: 1
    253178-Natalia Gąglewska-Wpływ napięcia procesu utleniania azotowanego jarzeniowo tytanu w środowisku rozcieńczonego kwasu fosforowego V z dodatkiem diwodorofosforanu wapnia.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8025

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1d1f6c8e3e034f6f9d67c60cae84b4e3/
URN
urn:pw-repo:WUT1d1f6c8e3e034f6f9d67c60cae84b4e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page