Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Investigation of the influence of diamond powder on thermal properties of phase change materials

Wojciech Godlewski

Abstract

This diploma thesis work entitled "Investigating the impact of diamond powder on the thermal properties of phase change materials" was created to investigate the effect of diamond powder on the thermal properties of phase change materials on the example of octadecane. The experiment involved mixing of diamond powder with a specific granulation with the aforementioned representative of the alkanes group. Three different grain sizes were used: 50, 150 and 250 micrometres. The improvement of thermal diffusivity and thermal conductivity in newly formed mixtures were compared to the pure forms of the phase-change materials used. Initial mixing showed strong stratification for each granulation due to the low viscosity of the mixture and too large differences between component densities. It was decided to add amorphous silicon dioxide to the mixtures, which increases density of the mixture. The optimal percentage of silica was estimated experimentally. Two mixing methods have been tested: the use of an ultrasonic device and manual mixing with a glass rod. Due to the fact that the Authors had a very limited amount of diamond powder at their disposal, the volume of mixtures was very small. Thus, the use of an ultrasonic homogenizer was very troublesome, and additionally led to an increase in the temperature of the mixture during the operation of the program. Therefore, the manual method was chosen. Measurements of thermal parameters were carried out using DSC and LFA technologies. Thermal diffusivity as well as specific heat, latent heat and thermal conductivity were obtained from the measurements. At the beginning, the influence of amorphous silica itself on the thermal properties of the tested materials in a mixture with this compound was examined. A very small change in thermal parameters was observed. The influence of different heating speeds on the specific heat of the substance and latent heat of the phase transformation was also examined and on the selected examples the degree of supercooling of the substance was analysed. Then the results were compared and conclusions were drawn. Thermal conductivity and diffusivity increased significantly. The improvement in the case of the largest granulation was over two times for thermal diffusivity and over three and a half times for thermal conductivity. For smaller percentages of diamond powder thermal conductivity increased approximately from 2 to 2.8 times, and thermal diffusivity from 1.5 to 1.6 times. An important observation was that the mixture with higher granulation of diamond powder had greater tendency for sedimentation. The results of the tests of specific heat and latent phase transition heat showed that with the increasing content of diamond, the specific heat of the mixture decreases almost twice, and the latent heat can decrease by up to three times. The effect of diamond powder on reducing the degree of supercooling of the mixture was also observed.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Wojciech Godlewski (WMEiL) Wojciech Godlewski Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Badanie wpływu proszku diamentowego na właściwości cieplne materiałów zmiennofazowych
Promotor
Roman Domański (WMEiL/ITC) Roman Domański Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(en) angielski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Tomasz Wiśniewski (WMEiL/ITC) Tomasz Wiśniewski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Roman Domański (WMEiL/ITC) Roman Domański Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
materiały zmiennofazowe, dyfuzyjność cieplna, przewodność cieplna, ciepło utajone, LFA, DSC, prędkość ogrzewania, przechładzanie, ciepło właściwe, PCM
Słowa kluczowe w języku angielskim
phase change materials, thermal diffusivity, thermal conductivity, latent heat, LFA, DSC, heating rate, supercooling, specific heat, PCM
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca inżynierska o tytule „Badanie wpływu proszku diamentowego na właściwości cieplne materiałów zmiennofazowych” powstała w celu zbadania wpływu działania pyłu diamentowego na właściwości cieplne materiałów zmiennofazowych na przykładzie oktadekanu. Eksperyment zakładał zmieszanie pyłów o określonej granulacji z wyżej wymienionym przedstawicielem grupy alkanów. Korzystano z trzech różnych rozmiarów ziaren: 50, 150 i 250 mikrometrów. Zakładano poprawę dyfuzyjności oraz przewodności cieplnej w nowopowstałych mieszaninach w porównaniu do czystych form użytych materiałów zmiennofazowych. Początkowe mieszanie wykazało silną stratyfikację w przypadku każdej granulacji. Zdecydowano się zatem dodać do mieszanin krzemionkę bezpostaciową, która dzięki dużej powierzchni właściwej dobrze zagęszcza mieszaninę. Optymalna masowa zawartość procentowa krzemionki została oszacowana doświadczalnie na 4%. Przetestowano dwie metody mieszania: użycie działa ultrasonicznego oraz mieszanie manualne szklaną bagietką. Z uwagi na fakt, iż Autorzy do dyspozycji mieli bardzo ograniczoną ilość proszku diamentowego, objętości mieszanin były bardzo małe. W takich warunkach lepiej sprawdziło się mieszanie manualne. Pomiary parametrów cieplnych przeprowadzono przy użyciu technologii DSC oraz LFA. Z pomiarów otrzymano dyfuzyjność cieplną, a także ciepło właściwe i przewodność cieplną. Na początku zbadano wpływ samej krzemionki bezpostaciowej na właściwości cieplne badanych materiałów w mieszaninie z tymże związkiem. Zaobserwowano bardzo niewielki wzrost dyfuzyjności i przewodności cieplnej oraz znikomy spadek pojemności cieplnej i mały spadek utajonego ciepła przemiany. Zbadano również wpływ różnych prędkości grzania na ciepło właściwe substancji i ciepło utajone przemiany fazowej oraz na wybranych przykładach dokonano analizy stopnia przechłodzenia substancji. Następnie porównano wyniki i wyciągnięto wnioski. Przewodność i dyfuzyjność cieplna znacząco wzrosła. Poprawa w przypadku największej granulacji była ponad dwukrotna dla dyfuzyjności cieplnej i ponad trzyipółkrotna dla przewodności cieplnej. Dla mniejszych udziałów procentowych pyłu diamentowego przewodność cieplna zwiększyła się w przybliżeniu od 2 do 2.8 razy, a dyfuzyjność cieplna od 1.5 do 1.6 razy. Ważne było zauważenie większej tendencji do sedymentacji w mieszaninie z większą granulacją proszku diamentowego. Powinno być to wzięte pod uwagę przy wyborze zastosowania dla takiego kompozytu. Wyniki badań ciepła właściwego i ciepła utajonego przemiany fazowej pokazały, że wraz z rosnącą zawartością diamentu ciepło właściwe mieszaniny może zmaleć prawie dwukrotnie, a ciepło utajone przemiany może zmaleć nawet trzykrotnie. Zaobserwowano także wpływ pyłu diamentowego na zmniejszenie stopnia przechłodzenia mieszaniny.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Godlewski_276228.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31333

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1c7f8f426f934fb284fe4e3a57905f2e/
URN
urn:pw-repo:WUT1c7f8f426f934fb284fe4e3a57905f2e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony