Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the relation between the transaction prices of privately-owned and cooperative apartments, on an example of the selected housing cooperative located in Warsaw, with an emphasis on spatial conditions

Michał Łukasz Jacewicz

Abstract

The primary aim of this thesis is to conduct a comparative analysis of residential units and co-operative housing units market, using a chosen fragment of Warsaw’s Praga-Północ district, by defining factors responsible for shaping prices- especially spatial ones. The first paragraph consists of a introduction, which describes real estate market’s part in contemporary economy, and underlines the need for its analysis in order to properly estabilish and run a housing policy. The subject of research below is a comparative analysis of residential units and cooperative housing units- both in legal, and economical terms. Despite the increasing convergence of mentioned property rights (due to gradual changes in laws regarding housing cooperatives), certain distinctive properties are still present, and, due to their importance to hypothetical buyer, might be represented by transaction prices reaching different levels. Second paragraph provides an overview of housing estate market in Warsaw, focusing mainly on prices reached, buyers preferences, and shares held by each distinctive form of property rights. Differences between the latter (private property and cooperative ownership of a housing unit) have also been described, basing on two acts of law: Act from 24th of June, 1994 on housing unit ownership, and Act from 15th of December, 2000, on housing cooperatives. So has been the process of converting cooperative ownership into private property. Third paragraph is a vital part, as it presents the spatial aspects of analyzed area, with extra focus on zoning and it’s connection with surrounding areas. This part of thesis contains detailed description of chosen location, including its history and spatial connections in terms of: planning, public and private transport, local administration, enviroment and avaibility of basic services such as trade, education, healthcare, culture, and recreation. All of mentioned above have an influence on demand, supply and prices of nearby housing. Fourth paragraph however, is the most important one. It contains the market analysis of both: apartment supply belonging to RSM „Praga”, and privately-owned apartments in Praga-Północ district. This analysis included three fundamental variables: demand, supply, and price levels in the area. After identyfying other factors, an attempt to appropriate the influence of each was made, using Pearson’s corelation coefficient. Possibilities for future investment were also specified, basing on current local housing policy. The last, fifth paragraph, focuses on summarizing and conclusions drawn from the analysis described above.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Łukasz Jacewicz (FGC) Michał Łukasz Jacewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza relacji między cenami transakcyjnymi nieruchomości lokalowych a lokalami spółdzielczymi na przykładzie wybranej spółdzielni mieszkaniowej w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych
Supervisor
Wioleta Krupowicz (FGC/CSMES) Wioleta Krupowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adrianna Czarnecka (FGC/CSMES) Adrianna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wioleta Krupowicz (FGC/CSMES) Wioleta Krupowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
lokal mieszkalny, analiza, rynek, uwarunkowania przestrzenne
Keywords in English
housing unit, analysis, market, spatial aspect
Abstract in Polish
Celem pracy jest przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości lokalowych i lokali spółdzielczych na przykładzie wybranego fragmentu dzielnicy Praga – Północ, oraz określenie czynników kształtujących poziom osiąganych cen transakcyjnych na badanych rynkach ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przestrzennych. Pierwszy rozdział pracy stanowi wstęp, w którym opisano znaczenie rynku nieruchomości w obecnej gospodarce rynkowej oraz potrzebę̨ jego analizy w celu kształtowania polityki mieszkaniowej. Przedmiotem podjętych badań jest analiza porównawcza, w wymiarze zarówno prawnym jak i ekonomicznym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nieruchomości lokalowych. Pomimo, iż różnice pomiędzy oba omawianymi prawami coraz bardziej się zacierają (w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych), każde z nich charakteryzuje się indywidualnymi cechami, istotnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, co powinno odzwierciedlać się w ich cenach transakcyjnych. W drugim rozdziale pracy przedstawiono ogólną charakterystykę rynku lokali mieszkalnych w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem poziomu osiąganych cen, preferencji potencjalnych nabywców i udziału poszczególnych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych w obrocie rynkowym. Opisano podobieństwa i różnice pomiędzy występującymi w obrocie rynkowym prawami do lokali mieszkalnych – spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem odrębnej własności do lokalu. Analizę porównawczą przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Opisano również procedurę prawną przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w nieruchomość lokalową. Istotną częścią pracy jest rozdział trzeci, który zawiera opis uwarunkowań obszaru badań, w szczególności w zakresie powiązań planistycznych. W rozdziale opisano lokalizację, uwarunkowania historyczne, planistyczne, komunikacyjne, administracyjne, usługowe, funkcjonalno-przestrzenne oraz przyrodnicze obszaru badań. Szczegółowo przedstawiono dostępność handlu, oświaty, opieki zdrowotnej, kultury i rekreacji. Cechy te wpływają na kształtowanie się̨ popytu, podaży oraz cen lokali mieszkalnych. Rozdział czwarty stanowi najważniejszą część pracy. Przedstawiono w nim analizę rynku lokali mieszkalnych będących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej RSM „Praga” oraz nieruchomości lokalowych mieszkaniowych w dzielnicy Praga-Północ. W analizie uwzględniono trzy najistotniejsze zmienne: popyt, podaż̇ oraz ceny na badanym obszarze. Zdefiniowano czynniki i podjęto próbę określenia ich wpływu na poziom osiąganych cen lokali mieszkalnych z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona. Określono również możliwości inwestycyjne na badanym obszarze w kontekście realizowanej polityki przestrzennej. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy porównawczej cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na badanym obszarze. Rozdział piąty poświęcony jest podsumowaniu oraz przedstawieniu wniosków wynikających z analizy.
File
  • File: 1
    MICHAL-JACEWICZ_PRACA-INZYNIERSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27237

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1be9c78b81524b898d4fedf464fe22b7/
URN
urn:pw-repo:WUT1be9c78b81524b898d4fedf464fe22b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page