Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

COMUNNE SUPERVISION PROVIDING THE EXAMPLE OF KLUKOWO COMMUNE

Justyna Wróblewska

Abstract

The topic of my Bachelor Thesis is „Commune supervision providing the example of Klukowo commune”. The paperwork consists of six chapters. The first one describes supervision history, which is split into three periods as follows: 1918-1939, 1945-1989, and from 1989 until now. The second chapter specifies the term and the role of supervision. The longest third chapter presents the subjective and objective scope of supervision duties. Taking into consideration the subjective scope the Prime minister, the province governor, the Regional Chamber of Account, and the Parliament supervision were discussed. Besides, in case of the objective scope it was described to what extent the commune actions, resolutions of the municipal council, the mayor ordinance are under control. The chapter four demonstrates Klukowo commune characteristics and held in this commune supervision by the province governor and Regional Chamber of Account. The control of supervision done by administrative courts as Voivodship Administrative Court (WSA) and Supreme Administrative Court (NSA) was described at the chapter five. The last substantive chapter, but not least, presents directions of changes in commune supervision.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Justyna Wróblewska (FASS) Justyna Wróblewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Nadzór nad gminą na przykładzie gminy Klukowo
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
nadzór gmina samorząd Klukowo
Keywords in English
supervision comunne local self-government Klukowo
Abstract in Polish
Temat mojej pracy dyplomowej to „Nadzór nad gminą na przykładzie gminy Klukowo”. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z nich został poświęcony historii nadzoru podzielonej na trzy okresy od 1918 r. do 1939 r., od 1945 r. do 1989 r. oraz po 1989 roku. Rozdział drugi przybliża pojęcie i istotę nadzoru. Najobszerniejszy ze wszystkich, czyli rozdział trzeci przedstawia zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru. W ramach zakresu podmiotowego został omówiony nadzór sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów, Wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową i Sejm. Natomiast w przypadku zakresu przedmiotowego opisano w jakim zakresie nadzorowi podlegają: cała działalności gminy, uchwały rady gminy oraz zarządzenia wójta. Rozdział czwarty został poświęcony, krótkiej charakterystyce gminy Klukowo i sprawowanemu w niej przez Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową nadzorowi. W rozdziale piątym została przybliżona kontrola nadzoru nad gminą sprawowaną przez WSA i NSA. Ostatni z rozdziałów merytorycznych przedstawia kierunki przekształceń nadzoru nad gminą.
File
  • File: 1
    Nadzór nad gminą na przykładzie gminy Klukowo.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13200

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b8fed082b8d4eb3ab4f8a8a223d784a/
URN
urn:pw-repo:WUT1b8fed082b8d4eb3ab4f8a8a223d784a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page