Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Home banking on the example of the bank PEKAO SA

Beata Rupacz

Abstract

A home banking which currently is an economic sector dynamically developing is a subject of this work. After years of the stagnation and the financial crisis banks are surviving constant restructurings at present and of modernizing. A substantial amount of financial institutions is a reason of these changes on the market and more and more big knowledge of the customer. Demonstrating the significance of the extended incessantly offer of the home banking as well as business for the sake of convenience and competitiveness of these customers referred to the physical customer became a purpose of the thesis. The principal hypothesis of work are formulated as follows:  the services of Internet banking are presently the fastest developing element of electronic banking,  the services of electronic banking are the comfortable and safe channel of access to an own or firm account,  the services of Internet banking influence on competitiveness of business customers, they simplify also administration by the finances of households. Thesis consists from three chapters, entry and ends. The first chapter on forms of the development of the home banking has Theoretical character. He shows the notion and features of the home banking, is describing the genesis for her and the development and forms of distribution of services of the home banking, including home banking in Poland and in the world. Chapter two, on The home banking as the contemporary course of the home banking are bringing up the subject matter of the application and the development of the Internet in the banking, he is discussing stages of the home banking, is indicating the definition and the essence and benefits from the home banking as well as is introducing the issues associated with the safety the home banking. In the chapter three was made analysis of functioning the electronic banking, in it also of services of the home banking in Poland on the example of the bank PEKAO SA. The work was written based on available literature on the subject, publications, reports published by consulting companies on the Internet, as well as handouts of the bank selected for analysis. Information encompassed in the work pictures, what transformation passed the electronic banking in last term of 40 years. At first bank privileged institution, bankers will not have then to strive for customer and analyze his needs. However development of technology and growth of the consciousness of consumer led to the situation, which we have presently. Bank became economic organization, which acts in competitive market and therefore must fight and take care of customer. The analysis of electronic banking carried out in the work permits to affirm the fact that home banking is that branch of electronic banking, which fastest develops contemporarily in finance section. The services of electronic banking are the comfortable and safe channel of access to an own or firm account which they influence on competitiveness of business customers, simplify also administration by the finances of households. Hypothesis encompassed in the work became affirmed and its goal which was the proof of widened meaning continually of the offer of the banking of Internet steered to physical customer and business customer too for the comfort and competitiveness of these customers – was realized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Beata Rupacz (FoM) Beata Rupacz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Bankowość elektroniczna w Polsce na przykładzie wybranego banku
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Paweł Gołąb (FoM) Paweł Gołąb,, Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
bank, bankowość elektroniczna
Keywords in English
bank, home banking
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest bankowość elektroniczna, która aktualnie jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki. Po latach stagnacji i kryzysie finansowym banki przeżywają obecnie ciągłe restrukturyzacje i unowocześnienia. Powodem tych zmian jest duża liczba instytucji finansowych na rynku oraz coraz większa wiedza klienta. Celem pracy stało się wykazanie znaczenia poszerzanej nieustannie oferty bankowości internetowej kierowanej do klienta fizycznego jak i biznesowego dla wygody i konkurencyjności tychże klientów. Główne hipotezy pracy sformułowano następująco:  usługi bankowości internetowej są obecnie najszybciej rozwijającym się elementem bankowości elektronicznej,  usługi bankowości elektronicznej są wygodnym i bezpiecznym kanałem dostępu do własnego lub firmowego konta,  usługi bankowości internetowej wpływają na konkurencyjność klientów biznesowych, ułatwiają również zarządzanie finansami gospodarstw domowych. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwszy rozdział nt. Formy rozwoju bankowości elektronicznej ma charakter teoretyczny. Wskazuje on pojęcie i cechy bankowości elektronicznej, opisuje jej genezę i rozwój oraz formy dystrybucji usług bankowości elektronicznej, w tym bankowość elektroniczną w Polsce i na świecie. Rozdział drugi, Bankowość internetowa jako współczesny nurt bankowości elektronicznej porusza tematykę wykorzystania i rozwoju Internetu w bankowości, omawia etapy bankowości internetowej, wskazuje definicję i istotę oraz korzyści z bankowości internetowej oraz prezentuje kwestie związane z bezpieczeństwem bankowości internetowej. W rozdziale trzecim dokonano analizy funkcjonowania bakowości elektronicznej, w tym również usług bankowości internetowej w Polsce na przykładzie banku PEKAO SA. Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, publikacje, raporty publikowane przez firmy konsultingowe w Internecie, a także materiały informacyjne wyselekcjonowanego do analizy banku. Informacje zawarte w pracy obrazują, jakie przeobrażenie przeszła bankowość elektroniczna w przeciągu ostatnich 40 lat. Początkowo bank był uprzywilejowaną instytucją, bankierzy nie musieli wówczas zabiegać o klienta i analizować jego potrzeb. Jednak rozwój technologii oraz wzrost świadomości samego konsumenta doprowadził do sytuacji, którą mamy obecnie. Bank stał się organizacją gospodarczą, która działa na konkurencyjnym rynku i dlatego musi walczyć i dbać o swojego klienta. Przeprowadzona analiza bankowości elektronicznej pozwala potwierdzić fakt, iż bankowość internetowa to ta gałąź bankowości elektronicznej, która najszybciej rozwija się współcześnie w sektorze finansowym. Usługi bankowości elektronicznej są wygodnym i bezpiecznym kanałem dostępu do własnego lub firmowego konta, które wpływają na konkurencyjność klientów biznesowych, ułatwiają również zarządzanie finansami gospodarstw domowych. Hipotezy zawarte w pracy zostały potwierdzone, a jej cel, jakim było wykazanie znaczenia poszerzanej nieustannie oferty bankowości internetowej kierowanej do klienta fizycznego jak i biznesowego dla wygody i konkurencyjności tychże klientów – zrealizowany.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Rupacz_Beata_261856.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12117

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1b173a9af17546f5884d88ec71881292/
URN
urn:pw-repo:WUT1b173a9af17546f5884d88ec71881292

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page