Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Education, culture and multimedia information centre in Warsaw

Aneta Katarzyna Litwińczuk

Abstract

The subject of the thesis is the building of ‘Education, culture and multimedia information centre’ in Warsaw located on Szwoleżerów street. The aim of the design is to create a modern building corresponding to the contemporary functional needs of libraries and community centres. The project also aims to activate the area. The place is supposed to promote social integration, provide access to multimedia information sources as well as support education, intellectual and cultural development. The building is directed to users of all ages but mostly to residents of nearby housing estates, students and people visiting the area. However, good public transport makes it accessible to everyone. Different functions of the building are combined in the project: the function of media library (modern library with a reading room, access to multimedia information, individual and group work places), the didactic function (computer lab, educational and workshop room), the cultural function (venue of exhibitions, multifunctional room) and the supporting function (café). The designed building is surrounded by rich greenery, it is close to Łazienki Królewskie, Zamek Ujazdowski, Port Czerniakowski. Activation of the area where the centre is designed aims to develop the area and complement its cultural offert. The front facade of the building is in the building line of a block of flats from the Szwoleżerów street side. The building has three floors above the ground and an underground garage. It refers to the surrounding buildings by using similar height, used forms and architectural solutions. The simplicity of the elevation and the materials used make the centre is in harmony with existing buildings. The building is made up of three parts connected by a common front facade. The main entrance is situated on the north-west, from Szwoleżerów street side. In front of the building there is a part of ground divided in the floor in a way that refers to the location of the holes in the facade. The form of the building from the side of the main entrance seems simple. However, while entering the building , a clear division into two parts can be seen. Both of the parts consist of three floors separated by horizontal partitions. These two parts are connected by the main glazed hall running through all floors. On the first and the second floor there are glass footbridges which are leant against the steel construction. One of the building walls has been deflected from the right angle and is located in the north-south direction like the blocks of flats on Szwoleżerów Housing Estate. Simultaneously, the view of the area from the south-east, which is a place of rest and relax outdoors, has been obtained. The link between the interior and the exterior can also be seen. The walls are in the same line, they have the same amount of holes and the same finishing material. The view of the hall from the front is overshadowed by the wall with holes which is the part of the front facade. The hall from recreational areas side is clearly visible in a block. The centre combines the functions of culture and education service. The users have access to information in the traditional paper form and the more common now - electronic one. They can use the handy collection of books and sources in the form of audio books, e-books, photographies, films and sound files on computers, tablets and other multimedia devices. The possibility of renting some rooms for various events is also possible in the designed building. The idea is to create a functional and user-friendly building. Building the cultural and scientific centre in this location could contribute to complementing and enriching the existing space, both aesthetically and functionally, respecting the spatial order at the same time.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Katarzyna Litwińczuk (FA) Aneta Katarzyna Litwińczuk,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
CENTRUM EDUKACJI, KULTURY I INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W WARSZAWIE
Supervisor
Marek Świerczyński (FA/DRAOLA) Marek Świerczyński,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001385/L
Reviewers
Piotr Grodecki (FA/DCAIDIF) Piotr Grodecki,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA) Marek Świerczyński (FA/DRAOLA) Marek Świerczyński,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
mediateka, edukacja, kultura, multimedia, czytelnia, biblioteka, dom kultury, źródła informacji multimedialnej, rozwój intelektualny
Keywords in English
media library, education, culture, multimedia, reading room, library, community centre, multimedia information sources, intelectual development
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest budynek centrum edukacji, kultury i informacji multimedialnej zlokalizowany przy ulicy Szwoleżerów w Warszawie. Celem zadania projektowego jest stworzenie nowoczesnego budynku odpowiadającego na współczesne potrzeby funkcjonalne bibliotek i domów kultury. Projekt ma także na celu aktywizację wybranego obszaru. Miejsce to ma sprzyjać integracji społecznej, zapewniać dostęp do multimedialnych źródeł informacji oraz wspierać edukację i rozwój intelektualno-kulturowy. Obiekt skierowany będzie do użytkowników w każdym wieku, głównie do mieszkańców pobliskich osiedli, uczniów szkół oraz zwiedzających okolicę, jednak dobra komunikacja czyni go dostępnym dla wszystkich.Projekt zakłada połączenie w budynku: funkcji mediateki – nowoczesnej biblioteki z czytelnią, dostępem do informacji w formie multimedialnej, miejscami pracy indywidualnej i grupowej, funkcji dydaktycznej – z pracownią komputerową, salą edukacyjną i warsztatową, funkcji kulturalnej z miejscami organizacji wystaw i salą wielofunkcyjną oraz funkcji wspomagających –kawiarni. Projektowany budynek położony jest w otoczeniu bogatym w zieleń, w pobliżu Łazienek Królewskich, Zamku Ujazdowskiego, Portu Czerniakowskiego. Aktywizacja obszaru, na którym projektowane jest centrum ma na celu rozwój okolicy i uzupełnienie jej oferty kulturalnej. Frontowa elewacja budynku znajduje się w linii zabudowy bloku mieszkalnego od strony ulicy Szwoleżerów. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i garaż podziemny. Wpisuje się w pierzeję ulicy i kontekst otoczenia pod względem wysokości oraz zastosowanych form i rozwiązań architektonicznych. Prostota elewacji oraz użyte materiały sprawiają, że projektowane centrum pozostaje w harmonii z istniejącymi obiektami. Bryłę budynku tworzą trzy części połączone od frontu wspólną fasadą. Główne wejście zlokalizowane zostało od strony północno-zachodniej, od ulicy Szwoleżerów. Przed budynkiem znajduje się pas terenu, który jest podzielony w posadzce w sposób nawiązujący do umiejscowienia otworów elewacji. Bryła od strony głównego wejścia wydaje się prosta. Natomiast w momencie wejścia do budynku widać wyraźny podział na dwie części - każda o 3 kondygnacjach oddzielonych od siebie przegrodami poziomymi - połączone biegnącym przez wszystkie kondygnacje nadziemne przeszklonym hallem głównym. Na wysokości 1 oraz 2 piętra przez hall przebiegają szklane kładki oparte na stalowej konstrukcji. Jedna ze ścian budynku została odchylona od kąta prostego i znajduje się w linii północ-południe nawiązując kierunkiem do orientacji bloków Osiedla Szwoleżerów. Jednocześnie uzyskane zostało w ten sposób otwarcie na teren znajdujący się od strony południowo- wschodniej, będący terenem odpoczynku i obcowania z kulturą na świeżym powietrzu. Widać także połączenie wnętrza z zewnętrzem poprzez kontynuację charakteru ścian zewnętrznych wewnątrz hallu – ściany biegną w tej samej linii, mają taką samą wysokość otworów i ten sam materiał wykończeniowy. Ściana z otworami będąca częścią prostej fasady frontowej budynku przesłania nieco widok hallu od frontu. Od strony terenów rekreacyjnych hall jest już wyraźnie widoczny w bryle. Centrum łączy w sobie funkcje z zakresu usług kultury i edukacji. Użytkownicy mają w nim dostęp do informacji w formie tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej – obecnie coraz bardziej powszechnej. Mogą korzystać z podręcznego zbioru książek oraz ze źródeł w postaci audiobooków, e-booków, zapisu fotografii,filmów i plików dźwiękowych na komputerach, tabletach oraz stanowiskach multimedialnych. W projektowanym obiekcie przewidziano również możliwość wynajmu sal na różnorakie wydarzenia zewnętrzne. Założeniem było stworzenie budynku funkcjonalnego i przyjaznego użytkownikom.Powstanie w wybranym miejscu obiektu o charakterze kulturalno-naukowym przyczyniłoby się do uzupełnienia i wzbogacenia istniejącej przestrzeni pod względem estetycznym i funkcjonalnym,przy jednoczesnym poszanowaniu ładu przestrzennego.
File
  • File: 1
    255881_inz_praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10994

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1aff117db7c244b4b99ef28220bbeb36/
URN
urn:pw-repo:WUT1aff117db7c244b4b99ef28220bbeb36

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page