Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Historical conditioning and current development of residential buildings in Wesoła district

Daniel Jan Szot

Abstract

The purpose of this dissertation is to describe historical conditioning and development of residential buildings in Wesoła district of capital city Warszawa. The dissertation aim is to characterize the current development of residential buildings and its prospects for the future, taking into account processes and events that have shaped building structure in the past. The development of residential buildings has been examined by the analysis of the local real estate market. The analysis included an opinion survey of parties crucial for market (buyers and sellers) and determination of real estate market features which form prices on the local market. The study has included transactional data from the years 2012-2014. The data have derived from resources of Office of Geodesy and Cadastre Warsaw city. The work consists of nine chapters. First chapter is an introduction. The second chapter presents the theoretical issues related to the scope of research and an explanation of methodology used to conduct them. The third chapter elaborates characteristic of the area which takes into account both economic and related to spatial planning conditions, but in particular historical conditions. They are important factors affecting the local real estate market. The fourth chapter describes the existing building structure, taking into account the specific characteristics of the settlements and conducted investments in the primary market. In the sixth chapter was made a comprehensive analysis of the real estate market. The parts of which were analysis of transactional data, its locations in area of studies, market features and its influence on prices of flats. In result the market feature which has the biggest impact on prices of flats in Wesoła district turn out to be the standard and technical condition of the flats. In the next chapter on the basis of the compilation of acquired data and summary of previously presented were defined prospects for residential development in the district. The acquired data is mainly information obtained in the survey from potential buyers and from interviews with entities conducting development activity. The comparison of the results has been made by using SWOT method. The seventh chapter is a summary of the research with determination of final conclusions. The eighth chapter contains a list of literature and lists of additional contents. The last chapter contains additional contents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Jan Szot (FGC) Daniel Jan Szot,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Uwarunkowania historyczne i dzisiejszy rozwój zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Wesoła
Supervisor
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Dobija (FGC/CSMES) Józef Dobija,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
rozwój zabudowy mieszkaniowej, rynek nieruchomości, analiza rynku nieruchomości, uwarunkowania historyczne rozwoju zabudowy
Keywords in English
development of residential buildings, real estate market, analysis of real estate market, historical conditioning of development of residential buildings
Abstract in Polish
Celem pracy jest opisanie uwarunkowań historycznych oraz rozwoju zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy. Praca ma na celu scharakteryzowanie obecnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej oraz perspektyw na przyszłość przy uwzględnieniu procesów i zdarzeń, które w przeszłości kształtowały strukturę zabudowy. Rozwój zabudowy mieszkaniowej został zbadany poprzez analizę lokalnego rynku nieruchomości. Analiza obejmowała badania opinii podmiotów decydujących na rynku (nabywców i sprzedawców) oraz wyznaczenie cech rynkowych nieruchomości mieszkaniowych kształtujące ceny na lokalnym rynku. Badaniami objęto dane transakcyjne z lat 2012-2014. Dane pochodziły z zasobu Biura Geodezji i Katastru miasta st. Warszawy. Praca składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie. W rozdziale drugim przedstawione zostały zagadnienia teoretyczne związane z zakresem badań oraz objaśniona została metodologia ich przeprowadzenia. W rozdziale trzecim opracowano charakterystykę obszaru uwzględniająca m. in. uwarunkowania ekonomiczne i planistyczne, a w szczególności uwarunkowania historyczne. Stanowią one istotne czynniki kształtujące lokalny rynek nieruchomości. Rozdział czwarty zawiera opis istniejącej struktury zabudowy, uwzględniając szczegółową charakterystykę osiedli oraz przeprowadzonych inwestycji na rynku pierwotnym. W rozdziale szóstym wykonana została kompleksowa analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych. W jej ramach dokonane zostało badanie danych transakcyjnych, ich lokalizacji na badanym obszarze, cech rynkowych oraz ich wpływu na ceny mieszkań. W rezultacie cechą, która posiada największy wpływ na cenę mieszkań w dzielnicy Wesoła okazał się ich standard i stan techniczny. W kolejnym rozdziale na podstawie opracowania pozyskanych danych oraz podsumowaniu wcześniej zaprezentowanych określone zostały perspektywy rozwoju zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy. Pozyskane dane w szczególności odnoszą się do informacji uzyskanych w ankiecie od potencjalnych nabywców oraz wywiadach od podmiotów prowadzących działalność deweloperską. Zestawienie uzyskanych rezultatów wykonane zostało przy wykorzystaniu metody SWOT. Rozdział siódmy stanowił podsumowanie przeprowadzonych badań z ustaleniem wynikających z nich wniosków. W ósmym rozdziale znalazły się wykaz literatury oraz spisy dodatkowych zawartości. Ostatni rozdział zawiera dodatkowe załączniki.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska - Daniel Szot - tekst główny.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5586

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1abd33113eda40e9ac0b95b39b223afb/
URN
urn:pw-repo:WUT1abd33113eda40e9ac0b95b39b223afb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page