Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of variant indirect foundation of building

Paweł Pietrzak

Abstract

The main theme of my engineering work is „Project of variant indirect foundation of building”. For calculations was adopted residential building, three tiers, without cellar, with supporting wall made of cellular concrete blocks and monolithic reinforced concrete ceiling. In subsoil where the building is placed, the ground has weak load and direct foundation can’t be applied. Ground water over building doesn’t exist. For ground conditions the foundation of building was proposed in two variants: lowered wells and CFA piles. The engineering work is made of three parts: theoretical, calculating and comparative analysis of both foundation variants. In theoretical part definition of indirect foundation was explained. Conditions of application were shown. Types, divisions and technology of piles, lowered wells and diaphragm walls were presented. This part also contains disadvantages and advantages of using each type of indirect foundation. The calculating part contains two variants of building foundation: on wells (variant I) and on piles (variant II) The first variant contains: calculation of durability, subsidence and reinforcement of lowered wells, dimensions and reinforcement of strip footings placed on wells. According to different loads forwarded from building, three groups of wells were projected with outer diameter: 1,6 m; 2,0 m i 2,6 m. Every well consist 11 concrete circles of height 50 cm, what gives length of well 5,50 m. Strip foundation on piles have dimensions: 60 cm widh and 70 cm height. Wells were made of concrete class C16/20 and strip footings on piles C20/25 The second variant assume building foundation on CFA piles. Three group of piles were calculated depending on diameter and length: 0,5 m/6,2 m; 0,5 m/9,7 m and 0,8 m/10,7 m. For each group was checked: durability, subsidence. Also required reinforcement was calculated. Strip foundation on piles have dimensions: 80 cm width and 70 cm height. Piles were made of concrete class C12/15 and strip footings on piles C20/25. Wells and piles were calculated as squeezed eccentrically reinforced concrete elements with circle cross-section. Strip footing were dimensioned as continuous beams. Cross-sectional forces needed to reinforcement calculation were appointed with Winkler boards. In comparative analysis was shown expenditure of concrete and steel in both foundation variants. What’s more the most favorable choice was presented in terms of costs and grade of complexity. According to static and endurance calculations, the construction drawings of wells,piles and strip foundation reinforcement were made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Pietrzak (FCEMP) Paweł Pietrzak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wariantowego posadowienia pośredniego budynku
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
fundamenty pośrednie, studnie opuszczane, pale CFA, warunki gruntowe, geotechnika
Keywords in English
indirect foundation, lowered wells, CFA piles, ground terms, geotechnics
Abstract in Polish
Tematem dyplomowej pracy inżynierskiej jest „Projekt wariantowego posadowienia pośredniego budynku”. Do obliczeń przyjęto budynek mieszkalny, 3- kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ze ścianami nośnymi wykonanymi z bloczków z betonu komórkowego i stropami w technologii żelbetowej monolitycznej. W podłożu gruntowym, na którym posadowiony jest budynek, stwierdzono występowanie gruntów o słabej nośności, na których nie można zastosować posadowienia bezpośredniego. Wody gruntowe w obrębie budynku nie występują. Dla takich warunków gruntowych zaproponowano posadowienie budynku w dwóch wariantach: na studniach opuszczanych i palach CFA. Praca dyplomowa składa się z części teoretycznej, obliczeniowej oraz analizy porównawczej obu wariantów posadowienia. W części studialnej pracy wyjaśniono definicję fundamentów pośrednich, wskazano okoliczności ich stosowania oraz w sposób szczegółowy przedstawiono rodzaje, podziały i technologie wykonania różnych typów pali, a także studni opuszczanych i ścian szczelinowych. Wymieniono również wady i zalety stosowania poszczególnych rodzajów fundamentów pośrednich. Część obliczeniowa zawiera natomiast dwa warianty posadowienia budynku: na studniach (wariant I) i na palach (wariant II). Wariant I zawiera obliczenia nośności, osiadania i zbrojenia studni opuszczanych oraz obliczenia wymiarów i zbrojenia ław fundamentowych umieszczonych na studniach. Ze względu na zróżnicowanie obciążeń przekazywanych od budynku, zaprojektowano 3 grupy studni o następujących średnicach zewnętrznych, odpowiednio 1,6 m; 2,0 m i 2,6 m. Każda studnia składa się z 11 kręgów betonowych o wysokości 50 cm, co daje łączną długość studni równą 5,50 m. Ławy fundamentowe posadowione na studniach mają następujące wymiary: 60cm szerokości i 70 cm wysokości. Do wykonania studni zastosowano beton klasy C16/20, natomiast ławy na studniach wykonano z betonu klasy C20/25. Wariant II obliczeń zakłada posadowienie budynku na palach CFA. W tej części wyróżniono i obliczono 3 grupy pali o następujących średnicach i długościach: 0,5 m/6,2 m; 0,5 m/9,7 m oraz 0,8 m/10,7 m. Dla każdej z grup pali sprawdzono nośność, osiadanie oraz obliczono zbrojenie. Ławy fundamentowe posadowione na palach mają wymiary odpowiednio: 80 cm szerokości i 70 cm wysokości. Pale zostały wykonane z betonu klasy C12/15, zaś ławy fundamentowe na palach z betonu klasy C20/25. Zarówno studnie jak i pale obliczono jako elementy żelbetowe ściskane mimośrodowo o przekroju kołowym. Ławy w obu przypadkach zwymiarowano jako belki ciągłe, a siły przekrojowe potrzebne do obliczeń zbrojenia wyznaczono metodą ręczną za pomocą tablic Winklera. W analizie porównawczej zestawiono zużycie materiałowe betonu i stali w obu wariantach posadowienia, a także wskazano, który z przypadków jest korzystniejszy pod względem kosztów i stopnia skomplikowania technologii wykonania. Zgodnie z obliczeniami statyczno - wytrzymałościowymi wykonano rysunki konstrukcyjne zbrojenia studni, pali oraz oczepów.
File
  • File: 1
    P.Pietrzak_229120_praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4297

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1aa5d343ef0f48c2b92c6e0328035396/
URN
urn:pw-repo:WUT1aa5d343ef0f48c2b92c6e0328035396

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page