Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of trade derivatives based on the services offered by Bank Millennium SA

Paulina Cacko

Abstract

Analysis and evaluation of derivative trading was carried out on the basis of the services offered by Bank Millennium SA The work aims to assess the trade in derivatives occurring in trading on the Polish OTC market. The starting point of the work is to present the role fullness of derivatives in the financial market. Derivative is a financial instrument whose value depends on the value of the underlying instrument. They occur in the exchange-traded and OTC. At the beginning of the study were characterized derivatives occurring in those markets. It was made taking into account the characteristics of their characteristics and role-following derivatives: forward contracts and futures, swaps, options and other derivative instruments, such as warrants, index and structured products. In turn discussed the functions they perform derivatives in the financial market, that is speculation, arbitrage and hedging. Derivatives allow customers to hedge against the risk of unfavorable changes in the prices of underlying instruments (stock indices, interest rates, exchange rates). Speculation and arbitrage (the use of price differences for the same product in different markets) are used by investors to earn on price changes of derivatives. Polish derivatives market continues to grow. The paper presents statistical data indicating trends occurring differences in the stock market and the OTC market. OTC increase in the number of futures in contrast to the stock market, which from 2011 recorded decline in the number of transactions. Another part of the work presents the characteristics of Millennium Bank S.A and his offer treasury products. The Bank offers derivatives hedging against foreign exchange risk and the risk of adverse changes in interest rates. Bank Millennium traded forward contracts, currency options, currency swaps, futures IRS / FRA, CIRS and options on interest rate type FLOOR and CAP. This offer is addressed to customers in the corporate segment and includes basic derivatives present on the OTC market. Most customers are subsequently swaps IRS interest rate, foreign exchange swaps and foreign exchange contracts CIRS. In the following part of the bank's offer Millennium SA It was compared with offers three other commercial banks operating in Poland. Summary of tenders and statistics related to trade derivatives allowed to draw conclusions on the volume of trading in derivatives of the analyzed bank. The analysis showed that the sales leader of OTC derivatives PKO Polish Bank. Bank Millennium SA He ranked at the lowest position among comparable banks. The last part of the work focuses on the use of derivatives in reducing currency risk and interest rate risk. These risks are accompanied by activities of international companies. Companies involved in trading derivatives to transfer risk, as well as to earn on price changes. This work shows the role of derivatives in the financial market in Poland. A derivative is a well-known mainly large enterprises, which is why this work is to spread this concept.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Paulina Cacko (FoM) Paulina Cacko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena handlu instrumentami pochodnymi w oparciu o usługi oferowane przez Bank milennium S.A
Supervisor
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Drabik (FoM/FRMD) Ewa Drabik,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/SMD) Edyta Malicka,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
instrumenty pochodne, rynek instrumentów pochodnych, instrumenty bazowe, OTC, kontrakty forward, kontrakty futures, swapy, opcje, hedging, spekulacja, arbitraż
Keywords in English
derivatives, derivatives market, underlying instruments, OTC, forward contracts, futures, swaps, options, hedging, speculation, arbitrage
Abstract in Polish
Analiza i ocena handlu instrumentami pochodnymi została przeprowadzona w oparciu o usługi oferowane przez bank Millennium S.A. Praca ma na celu ocenę handlu derywatami występującymi w obrocie na polskim rynku pozagiełdowym. Punktem wyjściowym pracy jest przedstawienie, jaką rolę pełnia instrumenty pochodne na rynku finansowym. Derywat jest instrumentem finansowym, którego cena zależy od wartości instrumentu bazowego. Występują one w obrocie na rynku giełdowym i pozagiełdowym. Na początku pracy zostały scharakteryzowane instrumenty pochodne występujące na wyżej wymienionych rynkach. Dokonana została charakterystyka z uwzględnieniem posiadanych cech i pełnionych ról następujących derywatów: kontraktów forward i futures, swapów, opcji i innych instrumentów pochodnych, takich jak warranty, jednostki indeksowe oraz produkty strukturyzowane. Kolejno omówione zostały funkcje, jakie pełnią derywaty na rynku finansowym, czyli spekulacja, arbitraż i hedging. Instrumenty pochodne umożliwiają klientom zabezpieczanie się przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen instrumentów bazowych (indeksów akcji, stóp procentowych, kursów walut). Spekulacja i arbitraż (wykorzystanie różnic cenowych tego samego produktu na różnych rynkach) są stosowane przez inwestorów w celu zarobienia na zmianach cen derywatów. Polski rynek instrumentów pochodnych wciąż się rozwija. W pracy zostały przedstawione dane statystyczne, wskazujące różnice trendów występujących na rynku giełdowym i rynku pozagiełdowym. Na rynku pozagiełdowym następuje wzrost liczby transakcji terminowych w odróżnieniu do rynku giełdowego, który od 2011 roku odnotowuje spadek liczby zawieranych transakcji. Kolejna część pracy przedstawia charakterystykę banku Millennium S.A i jego ofertę produktów skarbowych. Bank oferuje instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i ryzykiem niekorzystnych zmian stóp procentowych. Bank Millennium handluje kontraktami forward, opcjami walutowymi, swapami walutowe, kontraktami IRS/FRA, CIRS oraz opcjami na stopę procentową typu FLOOR i CAP. Oferta ta skierowana jest do klientów z segmentu przedsiębiorstw i zawiera podstawowe derywaty występujące na rynku pozagiełdowym. Najpopularniejsze wśród klientów są kolejno swapy na stopę procentową IRS, swapy walutowe i kontrakty walutowe CIRS. W dalszej części pracy oferta banku Millennium S.A. została porównana z ofertami trzech innych banków komercyjnych działających w Polsce. Zestawienie ofert i statystyk związanych z handlem derywatami pozwoliło wyciągnąć wnioski na temat wielkości handlu instrumentami pochodnymi analizowanego banku. Przeprowadzona analiza wykazała, iż liderem sprzedaży derywatów na rynku pozagiełdowym jest PKO Bank Polski. Bank Millennium S.A. uplasował się na najniższej pozycji pośród porównywanych banków. Ostatnia część pracy skupia się na wykorzystaniu derywatów w niwelowaniu ryzyka walutowego i ryzyka stóp procentowych. Ryzyka te towarzyszą działalności międzynarodowych przedsiębiorstw. Firmy uczestniczą w obrocie instrumentami pochodnymi w celu transferu ryzyka, jak również w celu zarabiania na zmianach cen. Niniejsza praca pokazuje jaką rolę pełnią derywaty na rynku finansowym w Polsce. Instrument pochodny jest pojęciem znanym przede wszystkim dużym przedsiębiorstwom, dlatego też praca ta ma za zadanie upowszechnienia tegoż pojęcia.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Paulina_Cacko_261752.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12093

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a728d6c6d7e4a52a07fc2e170b81513/
URN
urn:pw-repo:WUT1a728d6c6d7e4a52a07fc2e170b81513

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page