Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the new venture - an accounting office

Paulina Luśtyk

Abstract

The purpose of this thesis was a preparation of a business plan for the newly established accounting office. The first chapter is an introduction to the thesis, there is presented its purpose and a scope. The second chapter is a study of literature on the topic. It is devoted to the presentation of the current look at a concept of writing a business plan and goals that the business plan stands for. It contains a description of the business plan’s functions and benefits of preparing it. There is also presented a collation of the differences in the construction of business plans described in the literature. The analysis covered three most frequently chosen approaches. The thirs chapter is dedicated to the analysis of the current market of the accounting offices. . W rozdziale tym przedstawiono aktualny stan sektora biur rachunkowych, zagrożenia i szanse dla branży. Przybliżono odbiorców usług – ich problemy i preferencje dotyczące relacji z biurami księgowymi oraz zawarto perspektywy rozwoju branży i panujące warunki w otoczeniu konkurencyjnym. The following chapters comprise the design part of the thesis, in which the compile and complete business plan is presented. An executive summary is a brief description of the company and a summary of the further parts of the business plan. It contains abbreviated conclusions of all analyzes that had been carried out and a summary in which it is indicated an advisability of creating a described future-to-be firm. In this section is also drawn an image, which the company intends to create. In the analysis of the market and the competition are described other accounting offices operating in Mokotów, where the new project will take place. Their quantity and offers are presented, so that it would be possible to match the offer and pricing of a created accounting office. Moreover, there is an attempt of determining the weaknesses of competitors in order to find a niche market. In the eighth chapter the company and its activities are being presented. The next part of business plan presents the project of the offer and the method of its implementation, as well as the marketing plan. Subsequently it is presented an organizational scheme of the company, management staff and employees, together with a description of their qualifications. The technical profile of the company includes a portrayal of the rented premises, the necessary equipment and the estimated amount of the necessary funds to run the business. Consecutive elements of the business plan are financial plan and SWOT analysis. The financial plan includes a collation of the initial and future costs together with the planned revenues. In the SWOT analysis were featured strengths, weaknesses, opportunities and threats for the newly established company. After collating them, the strategy of the firm was described. The business plan finishes with the schedule which shows the timetable of launching the office. The last chapter is a summary of the project, in which are summarized the most important elements of the project and is evaluated its feasibility.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Luśtyk (FoM) Paulina Luśtyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt uruchomienia nowej działalności - biuro rachunkowe
Supervisor
Elżbieta Rzeszutek (FoM/SMD) Elżbieta Rzeszutek,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Rzeszutek (FoM/SMD) Elżbieta Rzeszutek,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Waldemar Izdebski (FoM/PMD) Waldemar Izdebski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
biznesplan, plan marketingowy, profil organizacyjny, profil techniczny, plan finansowy
Keywords in English
business plan, marketing plan, operational plan, organization plan, financial plan
Abstract in Polish
Celem pracy było przygotowanie biznesplanu dla nowo powstającego biura rachunkowego. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do pracy, w którym przedstawiona jest geneza pracy i jej cel, a także zakres, na który składa się m.in. analiza i diagnoza branży usług księgowych oraz wykonany biznesplanu konkretnego przedsięwzięcia. Rozdział drugi to studium literaturowe dotyczące wybranego tematu. Przedstawiony w nim zostaje aktualny stan wiedzy dotyczący tworzenia biznesplanów oraz cele, jakim one służą. Opisano funkcje oraz korzyści wynikające z opracowania biznesplanu. Zaprezentowane także zostało zestawienie różnych biznesplanów prezentowanych w literaturze. Analizie poddane zostały trzy najczęściej wybierane schematy biznesplanów. Rozdział trzeci poświęcony jest analizie obecnych warunków rynkowych wpływających na funkcjonowanie biur rachunkowych. W rozdziale tym przedstawiono aktualny stan sektora biur rachunkowych, szanse i zagrożenia dla branży. Scharakteryzowano potencjalnych odbiorców usług – ich wymagania i preferencje dotyczące relacji z biurami księgowymi oraz zaprezentowano perspektywy rozwoju branży i panujące warunki w otoczeniu konkurencyjnym. Kolejny rozdział stanowi część projektową pracy, w której zaprezentowany jest sporządzony, kompletny biznesplan. Podsumowanie wykonawcze stanowi prezentację przedsięwzięcia i streszczenie dalszych części biznesplanu. Zawarte są w nim wnioski ze wszystkich przeprowadzonych analiz oraz podsumowanie i wskazanie na celowość tworzenia opisywanego przedsiębiorstwa. W tej części nakreślona zostaje także wizja firmy, jako firmy profesjonalnej i nowoczesnej, o szerokim zakresie usług oferowanych po konkurencyjnych cenach. W analizie rynku i konkurencji scharakteryzowane zostały inne biura rachunkowe działające na Mokotowie, na tym samym obszarze powstanie opisywane biuro. Została wykonana charakterystyka konkurentów, dzięki czemu możliwe było przygotowanie oferty konkurencyjnej tworzonego biura rachunkowego. Podjęto także próbę określenia mocnych i słabych stron konkurentów w celu możliwie najlepszego przygotowania własnej konkurencyjnej oferty. W dalszej części biznesplanu przedstawiona została firma i jej działalność oraz projekt oferty i sposób jej realizacji w oparciu o plan marketingowy. Kolejnym elementem pracy jest profil organizacyjny firmy obejmujący prezentację personelu kierowniczego i pracowników wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia. W profil techniczny firmy zawiera się opis wynajmowanego lokalu, niezbędne wyposażenie, oszacowana ilość niezbędnych środków na uruchomienie działalności. Kolejne elementy biznesplanu to plan finansowy oraz analiza SWOT. Plan finansowy zawiera zestawienie kosztów początkowych oraz kosztów stałych i zmiennych, jakie firma będzie musiała ponieść w przyszłości, razem z planowanymi przychodami. W analizie SWOT zostały zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu zakładanej działalności. Na podstawie zestawienia ich ze sobą została określona strategia działania firmy. Biznesplan zakończony jest harmonogramem przedstawiającym plan uruchomienia biura obejmujący rok, w którym działalność zostanie rozpoczęta. Ostatni rozdział pracy to podsumowanie projektu, w którym zostały zestawione najważniejsze elementy projektu oraz zostaje oceniona jego wykonalność.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Lustyk_Paulina_251095.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13438

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT1a14d075af084f2a91c72b249166b4df/
URN
urn:pw-repo:WUT1a14d075af084f2a91c72b249166b4df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page