Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of spatial development between Sokratesa and Nocznickiego Streets in Warsaw

Edyta Krystkowicz

Abstract

The aim of this thesis is to develop a concept of spatial development of the area located between Sokratesa and Nocznickiego Streets in Bielany District in Warsaw. Numerous analyses were carried out prior to the design works. The research was carried out on a larger as well as a smaller scale. The following study contains natural - landscape, communication, functional – spatial and historical – cultural links of the study area with the environment. The historical conditions and the potential of the district were also analysed on a larger scale. Other analyses carried out, i.e. functional inventory, urban inventory, ecophysiographic conditions, the acoustic analysis, characteristics of cadastral parcels and the analysis of planning documents applicable for this area were prepared specifically for this area of study only. The results of the presented research were included in this thesis and served to create main project objectives used in the project. The developed concept includes all characteristics of the area and the needs of residents. The main function of this area is the housing function. The existing development was complemented with the planned quarters and the transport network was designed. A set of parks connected by tree lines was drawn into the development of high density. The combination of these two area functions affects interpersonal contacts and balances the urban character of this place. The service function was introduced in the area of Sokratesa and Kasprowicza Streets. The comparison of the results of all analyses made it possible to create the above mentioned concept of spatial development that uses the potential of this area and makes it more attractive in terms of residence.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Krystkowicz (FGC) Edyta Krystkowicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego między ulicami Sokratesa i Nocznickiego w Warszawie
Supervisor
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
koncepcja zagospodarowania, projekt zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, zabudowa mieszkaniowa, Bielany
Keywords in English
development concept, spatial development plan, spatial planning, housing development, Bielany
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Sokratesa i Nocznickiego w dzielnicy Bielany w Warszawie. Przed przystąpieniem do prac projektowych przeprowadzono liczne analizy. Badania zostały wykonane w większej jak i mniejszej skali. Poniższe opracowanie zawiera powiązania przyrodniczo - krajobrazowe, komunikacyjne, funkcjonalno – przestrzenne oraz historyczno – kulturowe obszaru opracowania z otoczeniem. Na większą skalę przeanalizowano również uwarunkowania historyczne oraz potencjał dzielnicy. Pozostałe przeprowadzone analizy tj. inwentaryzacja funkcjonalna, inwentaryzacja urbanistyczna, uwarunkowania ekofizjograficzne, analiza akustyczna, charakterystyka działek ewidencyjnych oraz analiza obowiązujących na tym terenie dokumentów planistycznych zostały sporządzone ściśle tylko dla obszaru opracowania. Wyniki przedstawionych badań zostały zawarte w niniejszej pracy oraz posłużyły do stworzenia głównych celów projektowych wykorzystanych w projekcie. Przygotowana koncepcja uwzględnia wszystkie cechy terenu oraz potrzeby mieszkańców. Główną funkcją tego rejonu jest funkcja mieszkaniowa. Uzupełniono istniejącą zabudowę projektowanymi kwartałami oraz zaplanowano układ komunikacyjny. W intensywną zabudowę został wrysowany zbiór parków połączonych szpalerami drzew. Zestawienie tych dwóch funkcji terenowych wpływa na interpersonalne kontakty międzyludzkie oraz łagodzi miejski charakter tego miejsca. Funkcja usługowa została wprowadzona w rejonie ulicy Sokratesa oraz Kasprowicza. Zestawienie wyników wszystkich analiz pozwoliło na stworzenie ww. koncepcji zagospodarowania przestrzennego, która wykorzystuje potencjał tego obszaru oraz czyni go bardziej atrakcyjnym pod względem zamieszkania.
File
  • File: 1
    274875_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27252

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT19d02ee88a62445aa1eab7630b488c0d/
URN
urn:pw-repo:WUT19d02ee88a62445aa1eab7630b488c0d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page