Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS OF STORE SHELVES IN ULENA COMPANY

Katarzyna Anna Widz

Abstract

The subject of the engineering diploma thesis is to improvement of the production process of store shelves. The project was created thanks to cooperation with Ulena – a company from Warsaw, which specializes in the production of metal store shelves and storage racks. The first chapter presents the characteristics of the company and its activities. The business profile, organizational structure, machinery park and operation of the company have been described. The second chapter describes analysis of the production set-up, the manufacturing proces, production documentation, internal transport, the packaging and storage process and the production cycle. A wide study on the production process allowed to indicate irregularities occurring in it. The irregularities and their impact on the functioning of the enterprise have been detailed described in the last sub-chapter. The third chapter contains the analysis of literature in the problem area, i.e. the control of production flow, internal transport and the deployment of work stations. Chapter four is the project part of the diploma thesis. At the beginning, the project objectives and the accompanying limitations were formulated. A design for a new factory layout was developed using the Schmigalla method. The project also includes the modernization of the internal transport system, changes in the production process and the general arrangement of the plant site. The resources essential to carry out this project have been stated. The project implementation schedule and the accompanying risk were assessed. The last fifth chapter contains an economic evaluation of the project. Both simple and discounted methods were used to determine the profitability of the project part of the diploma The final element of the thesis are conclusions summarizing the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Anna Widz (FPE) Katarzyna Anna Widz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Usprawnienie procesu produkcji regałów sklepowych w przedsiębiorstwie Ulena Sp. z o.o
Supervisor
Bartłomiej Gładysz (FPE/IOPS) Bartłomiej Gładysz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bartłomiej Gładysz (FPE/IOPS) Bartłomiej Gładysz,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
regały sklepowe, cykl produkcyjny, transport wewnętrzny, ustawienie maszyn, sterownie produkcją, przepływ materiałów
Keywords in English
store shelves, production cycle, internal transport, factory layout, production control, material flow
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest usprawnienie procesu produkcji regałów sklepowych. Projekt powstał dzięki współpracy z warszawskim przedsiębiorstwem Ulena Sp. z o.o., które specjalizuje się w produkcji metalowych regałów sklepowych oraz magazynowych. Rozdział pierwszy przedstawia charakterystykę przedsiębiorstwa oraz jego działalności. Opisane zostały profil działalności, struktura organizacyjna, park maszynowy oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W drugim rozdziale analizie zostały poddane przygotowanie produkcji, przebieg procesu produkcyjnego, dokumentacja produkcyjna, transport wewnętrzny, proces pakowania i magazynowania oraz przebieg cyklu produkcyjnego. Dokładne przeanalizowanie procesu produkcji pozwoliło wskazać występujące w nim nieprawidłowości. Zostały one oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa szczegółowo opisane w ostatnim podrozdziale. Rozdział trzeci zawiera analizę literatury w obszarze problemowym, czyli sterowanie przepływem produkcji, transport wewnętrzny oraz rozmieszczenie stanowisk roboczych. Rozdział czwarty to rozwiązanie projektowe. Na początku sformułowane zostały cele projektowe oraz towarzyszące ich realizacji ograniczenia. Opracowany został projekt nowego ustawienia maszyn na hali produkcyjnej z wykorzystaniem metody trójkątów Schmigalli. Projekt uwzględnia również modernizację systemu transportu wewnętrznego, zmiany w przebiegu procesu produkcji oraz ogólne uporządkowanie terenu zakład. Przenalizowane zostały niezbędne do realizacji tego projektu zasoby. Opracowany został harmonogram wdrożenia projektu oraz ocenione towarzyszące mu ryzyko. Ostatni piąty rozdział zawiera ekonomiczną ocenę rozwiązania projektowego. Do określenia opłacalności projektu użyto zarówno metod prostych jak i zdyskontowanych. Elementem końcowym pracy są wnioski będące podsumowaniem projektu.
File
  • File: 1
    Katarzyna_Widz_-_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34236

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT19b68d872426458b802e7355e3e85f10/
URN
urn:pw-repo:WUT19b68d872426458b802e7355e3e85f10

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page