Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of open spaces in Kolejowe housing estate in Piastów

Karolina Maria Kamińska

Abstract

This paper tackles the topic of modernization of open spaces in Kolejowe housing estate in Piastów (masovian district). This fit in with the issues of modernization and also revitalization of housing estates. The aim of the study was to determine the needs of modernization in open spaces and to present a variant solutions for the chosen part that could be a basis to start discussions with the inhabitants. The main emphasis was put on semi-public courtyards. Author has examined the most important factors that may affect the ability to take action modernization: historical, spatial, formal and legal. In the absence of reliable data on determinants of economic and social development, they have not been taken into consideration. It should be emphasized that the technical condition of residential buildings does not require urgent repair. The estate, which has its origins in the nineteenth century, was established as a housing for railway workers. Pre-war part of the estate, due to its high cultural value, is protected as a conservation area.Housing is covered by the local revitalization plan, but this document, focusing exclusively on technical issues and not indicating sources of financing, has no effect on the neighborhood and its residents. Research on modernization needs relating mainly to the fields of courtyards showed that some of them require major changes or properly designing again. The biggest challenge is car communication and parking, which are currently the dominant feature of the space. The paper also presents four inspirational examples of actions at the courtyards of other Polish cities. Three of them strongly increase the involvement of residents as a factor lifting the value and stability of the achieved results in terms of tangible effects and building social capital and local identity. They point to the need of participation of residents in every stage of modernization. The fourth example shows that it is possible to adapt the historical area to modern needs. In the project part author attempts to solve the problem of communication and parking on two scales: a schematic for the whole estate and detailed for the courtyard. Drawing from the experiences of other cities, these projects are to show available opportunities and be a starting point for further consultation with residents.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Maria Kamińska (FGC) Karolina Maria Kamińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Modernizacja przestrzeni otwartych Osiedla Kolejowego w Piastowie
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/DSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/DSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/DSMES) Anna Majewska,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
modernizacja osiedli mieszkaniowych, rewitalizacja, podwórka, partycypacja społeczna
Keywords in English
modernization of housing estate, revitalization, courtyards, participation
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje temat modernizacji przestrzeni otwartych Osiedla Kolejowego w Piastowie. Wpisuje się w problematykę modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Celem pracy było określenie potrzeb modernizacyjnych w przestrzeniach otwartych osiedla oraz zaprezentowanie wariantowego rozwiązania dla wybranego fragmentu zabudowy, które mogłyby stać się podstawą do podjęcia dyskusji z mieszkańcami. Główny nacisk położono na półpubliczne przestrzenie podwórek. Czerpiąc z literatury poświęconej modernizacji osiedli mieszkaniowych zbadano najważniejsze uwarunkowania, które wpływać mogą na możliwość podjęcia działań modernizacyjnych: historyczne, przestrzenne i o charakterze formalno-prawnym. Z powodu braku dostępnych wiarygodnych danych nie rozpatrywano uwarunkowań o charakterze ekonomicznym i społecznym. Należy podkreślić, że stan zabudowy Osiedla Kolejowego nie wymaga pilnych działań modernizacyjnych budynków mieszkalnych. Prześledzono historię powstania osiedla, które swoją genezę ma w XIX wiecznych osiedlach patronackich, a powstało jako mieszkania dla pracowników kolei. Na podstawie opisu i analizy uwarunkowań wynikających z położenia osiedla na tle miasta stwierdzono korzystną lokalizację ze względu na dostępność komunikacyjną jak i bliskość różnorodnych usług. Spośród zbadanych uwarunkowań, największy wpływ na możliwości modernizacyjne mogą jednak mieć te wynikające z polityki przestrzennej gminy. Przedwojenna cześć osiedla, z uwagi na swoje wysokie wartości kulturowe, objęta została, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ochroną konserwatorską. Nakłada to obowiązek uzgadniania wszelkich działań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Osiedle objęte jest Lokalnym Planem Rewitalizacji, jednak dokument ten, skupiając się wyłącznie na zagadnieniach techniczno-remontowych i nie rozstrzygając sprawy źródeł finansowania, nie ma praktycznie żadnego wpływu na osiedle i jego mieszkańców. Badanie potrzeb modernizacyjnych odnoszących się głównie do półprywatnych podwórek wykazało, że cześć z nich wymaga poważnych zmian, właściwie zaprojektowania na nowo. Największym wyzwaniem, z jakim trzeba się przy tym zmierzyć, jest komunikacja samochodowa i parkowanie, które obecnie stanowią dominującą funkcję tych przestrzeni. Zaprezentowano także cztery inspirujące przykłady działań w skali podwórek z innych polskich miast. Trzy z nich bardzo mocno podnoszą wątek zaangażowania mieszkańców, jako czynnika podnoszącego wartość i trwałość uzyskanych efektów w wymiarze zarówno materialnych osiągnięć jak i budowania kapitału społecznego oraz lokalnej tożsamości. Wskazują one na potrzebę włączania mieszkańców w każdy etap prac modernizacyjnych. Czwarty przykład pokazuje, że możliwe jest dostosowanie układów zabytkowych do współczesnych potrzeb. W części projektowej pracy podjęto się próby rozwiązania problemu komunikacji i parkowania, w dwóch skalach: schematycznie dla całego osiedla i szczegółowej dla wybranego fragmentu zabudowy. Czerpiąc z doświadczeń z innych osiedli, projekty te mają ukazywać dostępne możliwości i być punktem wyjścia do dalszych konsultacji z mieszkańcami. Wizualizacje projektów zmian zagospodarowania przestrzeni podwórek znacznie ułatwiają podjęcie konsultacji w środowisku osób bezpośrednio korzystających z tych terenów.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Karolina_Kamińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4407

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT191f9996cf944834bbdd68efb899d5af/
URN
urn:pw-repo:WUT191f9996cf944834bbdd68efb899d5af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page